Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Bao Chau Do og Sam Blanch
39 17 32 74 og 39 17 31 25

bcd@dst.dk og slb@dst.dk

Hent som PDF

Lønstruktur

Usikkerheden knytter sig især til opgørelsen af den præsterede arbejdstid. Specielt indberetning af betalt fravær kan være mangelfuld. Derudover kan der være fejl i periodeafgrænsningen, hvilket har stor betydning for beregningen af såvel præsteret som aftalt arbejdstid. Kvaliteten af data forsøges dog konstant forbedret gennem tilbagemelding til virksomhederne, samt gennem opdatering og forbedring af produktionssystemerne. Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.

Samlet præcision

Lønstruktur er baseret på et totaludtræk for alle offentligt ansatte i såvel staten, kommuner og regioner, samt alle ansatte i private virksomheder og organisationer med mere end 10 fuldtidsbeskæftigede.

Indberetningerne for Offentlig forvaltning og service sker primært fra de offentlige lønanvisningssystemer, men en lille del af de offentligt ansatte indberettes også via mindre private lønsystemer.

Indberetningerne til Virksomheder og organisationer sker for det meste via private lønanvisningssystemer. Andre indberetter direkte til Danmarks Statistik. Pga. de mange forskellige måder, der anvendes til at indberette til den private lønstruktur, kan kvaliteten være meget forskellig.

Kvaliteten er blevet forbedret med tiden, da Danmarks Statistik løbende forsøger at rette op på usikkerheder selv ved at anvende de direkte tilgængelige systemadministrative oplysninger i lønindberetningerne eller ved at tage kontakt til de enkelte virksomheder for at få dem til at forbedre, det der bliver indberettet.

Den samlede præcision vurderes som værende høj, idet der benyttes et pålideligt og velfungerende system for indberetning, og fordi lønstrukturen omfatter mere eller mindre alle i målpopulationen.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Det må antages, at ikke alle fejl i indberetningerne opdages i forbindelse med fejlsøgningen, hvorfor statistikken kan være behæftet med en vis usikkerhed i forbindelse med fejlindberetning. Usikkerheden knytter sig især til opgørelsen af den præsterede arbejdstid. Specielt indberetning af betalt fravær kan være mangelfuld. Derudover kan der være fejl i periodeafgrænsningen, hvilket har stor betydning for beregningen af såvel præsteret som aftalt arbejdstid. Kvaliteten af data forsøges dog konstant forbedret gennem tilbagemelding til virksomhederne samt gennem opdatering og forbedring af produktionssystemerne.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten er blevet forbedret med tiden, da Danmarks Statistik løbende forsøger at rette op på usikkerheder ved at anvende direkte tilgængelige systemadministrative oplysninger i lønindberetningerne eller ved at tage kontakt til de enkelte virksomheder for at få dem til at forbedre det, der bliver indberettet. I et vist omfang er der alligevel mindre usikkerheder i indberetningerne, som kan have en påvirkning på kvaliteten. Se mere om dette under 5.3. Anden usikkerhed.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal.