Gå til sidens indhold

Livemusik

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik.
Agnes Tassy
39 17 31 44

ata@dst.dk

Hent som PDF

Livemusik

Statistikken Live musik belyser koncerter, deres publikum samt koncertarrangører bag koncerterne i Danmark. Statistikken anvendes til at beskrive omfanget af koncerter med offentlig adgang, hvor musikerne honoreres for opførelsen af musikværkerne. Arrangementer, som fx skolekoncerter, hvor de optrædende ikke aflønnes, er således ikke med. Statistikken er udarbejdet for første gang for året 2018. Senest tilgængelig data er fra 2019.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse, der dækker to områder inden for live musik; koncerter og deres publikum samt koncertarrangører. Datagrundlag er databasen over musikrettighedsbeløbene, der administreres af KODA. Antal koncerter og antal publikummer er opdelt efter koncertstørrelse og koncerttype. Koncerter er alle typer af koncerter og dækker både klassisk og rytmisk musik. Antal koncertarrangører er opdelt efter arrangør type, geografi og sektor (privat/offentlig).

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik modtages fra KODA og fra Slots- og Kulturstyrelsen. Data valideres ved en sammenligning antal tilskuere og koncerter med alternative datakilder. Datasættet gennemgår en kvalitetssikring, hvor eventuelle fejlregistreringer fjernes. Det kan fx være faktureringer, der vedrører koncerter, som ikke er afholdt i statistikkens referenceår. Når data er valideret aggregeres det kvalitetssikrede datasæt til det endelige tabeller.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken forventes at blive anvendt af fagpersoner, forskere, myndigheder og andre brugere fx journalister, der interesserer sig i live musik. Statistikken kan skabe grundlag for prognoser og analyser, en bedre forståelse af live musik branchen og de involverede aktører. Statistikken udvikles løbende i samarbejde med en følgegruppe, der består i væsentlige brugere.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Antal tilskuere, koncerter og koncertarrangører beregnes ud fra de faktureringsoplysninger, som er grundlag for aflønning af rettighedshavere. Dette giver ikke det eksakte antal koncerter og tilhørende publikum, men formodes at give et retvisende billede af faktiske omfang. Statistikken er opgjort første gang for 2018 og er stadig under udvikling, hvorfor der vil ske mindre revisioner af de publicerede oplysninger de første udgivelsesår. Der arbejdes løbende på at sikre en høj kvalitet.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres 1,5 år efter referenceårets afslutning. Statistikken udgives første gang i 2020 med tal for 2018, uden forsinkelse i forhold til det forud annoncerede udgivelsestidspunkt i udgivelseskalenderen. Statistikken blev opdateret i november 2020 med resultater for referenceåret 2019. Offentliggørelsen af referenceår 2020 forventes i 2021.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet for referenceårene 2018 og 2019 og kan derfor sammenlignes over tid i en begrænset periode på to år. Statistikken udarbejdes ikke efter fælleseuropæiske guidelines og er derfor i mindre grad sammenlignelig med officielle statistikker fra andre lande.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i serien Nyt fra Danmarks Statistik Store koncerter trækker halvdelen af publikum. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Musik. Derudover indgår der tal om live musik i den årlige publikation Kultur.

Læs mere om tilgængelighed