Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling
Asbjørn Hviid Mikkelsen
39 17 37 32

ahm@dst.dk

Hent som PDF

Koncerner i Danmark

Statistikken er baseret på koncernregistret fra det erhvervsstatistiske register. Virksomhedernes koncernrelationer fejlsøges vha. virksomhedernes årsregnskaber samt opslag i CVR.

Kilder

Statistikken er registerbaseret. Baggrundsoplysninger stammer fra en række interne kilder i Danmarks Statistik, primært koncernregistret indeholdt i Det Erhvervsstatistiske Register, Generel Firmastatistik og eksterne kilder såsom firmaernes årsregnskaber samt kommercielle datakilder.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Statistikken indsamles ved direkte kørsler på registre i Danmarks Statistik

Datavalidering

Der gennemføres en række forskellige fejlsøgningsprocedurer af de tilgængelige registerdata for at sikre en høj kvalitet af datagrundlaget for statistikken.

Virksomhedsform, sektorkode og branche tjekkes for at sikre at en virksomhed kan indgå i en mulig koncernrelation. Derudover kontrolleres koncernrelationer ift. ejerandele og/eller stemmemajoritet via virksomhedernes årsregnskaber og/eller CVR.

  • Datamaterialet undersøges også for dubletter, gengangere og lign. redundans for at sikre at en given virksomhed kun optræder én gang.
  • Datamaterialet undersøges også bagud i tid med oplysninger fra tidligere perioder, for at sikre at, navnlig de store virksomheder, som tilsyneladende ikke har en koncernrelation, bliver inkluderet i grundlaget, såfremt de naturligvis er relevante.

Databehandling

Det antages at datagrundlaget, efter datavalidering, for Koncerner i Danmark indeholder et komplet billede over koncernrelationer i Danmark. Det betyder samtidig, at der ikke foretages opregning eller imputering for at kompensere for mangler i data.

Afledt bortfald: Såfremt at det øverste danske firma (såkaldt Head-of-Group) falder bort på grund af afgrænsningen, så vil hele koncernen falde bort. Ligeledes vil bortfald af alle underliggende dattervirksomheder, også medføre bortfald af det øverste danske firma.

Korrektion

Der foretages ikke korrektioner af data udover det der er beskrevet under Datavalidering og Databehandling.