Gå til sidens indhold

Kapitelstakster for hvede og byg

Formålet med denne statistik er at vise udviklingen i kapiteltaksterne for byg og hvede. Kapiteltaksterne, dvs. købspriser for hvede og byg i basispriser, anvendes bl.a. ved regulering af lejen ved forpagtning af landbrugsjord. Kapitelstakster har eksisteret siden begyndelsen af det 17'ende århundrede. Fra 1910 til 1970 blev kapitelstaksterne opgjort for Stifter (tidligere områdeinddeling) og i perioden fra 1937 til 1953 kun for Sjællands Stift. Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig siden 1985 med tal for otte forskellige geografiske områder.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af kapiteltaksterne for byg og hvede, dvs. købspriser for hvede og byg i basispriser målt i kr. pr. 100 kg. Tallene opgøres regionalt fordelt på otte kapiteltakstområder. Som følge af strukturreformen i 2007 er områdebetegnelserne i loven ændret, men områderne er ellers uforandrede.

De otte kapitelstakstområder er beskrevet i vejledningen til loven om kapitelstakster. På http://www.retsinfo.dk kan inddelingen findes i vejledning om opgørelse af kapitelstakster, nr. 10053 af 24/11/2006.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Kapitelstakster for hvede og byg opgøres på grundlag af årlige indberetninger fra kornhandlen om købte mængder, samt værdier af hvede og byg ved direkte handel med landmænd.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

I erhvervet bruges statistikken primært til at fastsætte lejen for forpagtet landbrugsjord. Der er udbredt god brugertilfredshed.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er baseret på en totaltælling, og der er således ingen stikprøveusikkerhed. Usikkerhed kan derfor alene opstå ved fejl i dataindsamlingen.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. 7 uger efter referenceårets afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Kapitelstakster har eksisteret siden begyndelsen af det 17'ende århundrede. Fra 1910-1970 er kapitelstaksten lavet for Stifter (gl. områdeinddeling). I perioden 1937- 1953 er der kun lavet kapitelstakst for Sjællands Stift. Statistikken er fuldt ud sammenlignelig tilbage til 1985.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres Kapiteltaksterne under Jordbrugets økonomi.

Læs mere om tilgængelighed