Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

It-servicevirksomhed

Statistikken belyser omsætning og eksport for IT-servicevirksomheder ved deres fordeling på serviceydelser. Herudover indsamles information om omsætningens fordeling på kundegrupper og om eksportens fordeling på lande inden for EU og til lande uden for EU.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser omsætning og eksport for IT-servicevirksomheder ved deres fordeling på serviceydelser. Herudover indsamles information om omsætningens fordeling på kundegrupper og om eksportens fordeling på lande inden for EU og til lande uden for EU.

Grupperinger og klassifikationer

It-servicevirksomhed omfatter følgende brancher (Dansk Branchekode 2007 (DB07)) :

 • Udgivelse af computerspil (DB07) 58.21.00
 • Anden udgivelse af software (DB07) 58.29.00
 • Computerprogrammering (DB07) 62.01.00
 • Konsulentbistand vedr. informationsteknologi (DB07) 62.02.00
 • Computer Facility Management (DB07) 62.03.00
 • Anden it-servicevirksomhed (DB07) 62.09.00
 • Databehandling, webhosting o.lign. serviceydelser (DB07) 63.11.00
 • Webportaler (DB07) 63.12.00

En fuldstændig beskrivelse af brancherne findes i Dansk Branchekode 2007.

Statistikken fra før undersøgelsesåret 2007 er udgivet på Dansk Branchekode 2003 (DB03) og omfatter brancherne:

 • Konsulentvirksomhed vedr. hardware (DB03) 72.10.00
 • Udvikling af standardsoftware (DB03) 72.21.00
 • Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (DB03) 72.22.00
 • Databehandling (DB03) 72.30.00
 • Databaseværter og -formidlere (DB03) 72.40.00
 • Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr (DB03) 72.50.00
 • Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (DB03) 72 60.00

I den nationale publicering anvendes følgende serviceydelser og kundegrupper:

Serviceydelser:

 • Udvikling af computerspil til alle platforme
 • Udvikling af software applikationer (apps)
 • Udvikling af anden computer software
 • Konsulentbistand vedr. hardware
 • Konsulentbistand vedr.computersystemer og software
 • Teknisk it-support
 • Netværksmanagement
 • Systemmanagement
 • Andre it-tjenester
 • Databehandling, webhosting og lign. tjenester
 • Webportalindhold
 • Udgivelse af computerspil
 • Systemsoftware, på fysisk medium
 • Applikationssoftware, på fysisk medium
 • Downloaded software
 • Online software
 • Licenser ifm. retten til at bruge computer software
 • Reparation og vedligeholdelse af computere og kontormaskiner
 • Videresalg af software som virksomheden ikke selv har udviklet
 • Videresalg af hardware, og andet udstyr
 • Videresalg af andre varer
 • Øvrige serviceydelser i.a.n.

Kundegrupper:

 • Virksomheder -inkl. offentligt ejede virksomheder
 • Den offentlige sektor
 • Organisationer og privatpersoner

I EU publicering anvendes kundens hjemmested i stedet for kundegrupper.

Kundens hjemmested:

 • Lande inden for EU
 • Lande unden for EU

Sektordækning

Statistikken dækker enheder, som er juridisk registreret i Danmark og som har hovedaktivitet inden for IT-servicevirksomhed.

Begreber og definitioner

Kundegrupper: I den nationale publicering anvendes følgende kundegrupper:

 • Virksomheder -inkl. offentligt ejede virksomheder
 • Den offentlige sektor
 • Organisationer og privatpersoner

Kundens hjemmested: I EU publicering anvendes kundens hjemmested i stedet for kundegrupper

 • Resident
 • Ikke-resident, intra-EU
 • Ikke-resident, extra-EU

Serviceydelser: Generelt bygger spørgsmålene i skemaet på den europæiske statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation CPA 2008, dog med en tilpasning til danske forhold. I skemaet anmodes IT-virksomhederne om at oplyse deres omsætning og eksport, hvilke skal fordeles på følgende serviceydelser:

 • Computer programmering
 • Konsulentbistand vedr. hardware
 • Konsulentbistand vedr. computersystemer og software
 • Teknisk it-support
 • Netværksmanagement
 • Systemmanagement
 • Andre it-tjenester
 • Databehandling, webhosting og lign. tjenester
 • Webportalindhold
 • Udgivelse af computerspil
 • Systemsoftware, på fysisk medium
 • Applikationssoftware, på fysisk medium
 • Downloaded software
 • Online software
 • Licenser ifm. retten til at bruge computer software
 • Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og -udstyr
 • Reparation af computer og ydre enheder
 • Videresalg af software som virksomheden ikke selv har udviklet
 • Videresalg af hardware, og andet udstyr
 • Videresalg af andre varer
 • Øvrige serviceydelser i.a.n.

Fordelingen af omsætningen og eksporten på serviceydelserne skal angives i 1.000 kr. uden moms.

Enheder

Enhederne i statistikken er virksomheder, hvor hver virksomhed er bestemt ved den juridiske enhed. I Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register bestemmes de juridiske enheder ved deres CVR-nummer.

Population

Udvalgspopulation/Rammepopulation beskriver populationen, hvorfra stikprøven til It-servicevirksomhed er udtrukket. Udvalgspopulation udgøres af virksomheder, som er reelle aktive på udtrækstidspunktet, registreret i Det Erhvervsstatistiske Registersystem. (En virksomhed vurderes til at være reel aktiv, hvis den har løntimer for ansatte lønmodtagere (baseret på endkomstRegistret) svarende til mindst 0,5 årsværk og/eller har haft en beregnet indtjening af en vis størrelse.)

Målpopulation beskriver den population som respondenterne (de udvalgte IT-servicevirksomheder) skal opregnes til. Målpopulation udgøres af virksomheder, som er reelle aktive på opregningstidspunktet, registreret i Det Erhvervsstatistiske Registersystem. Der kan forekomme situationer, hvor nogle virksomheder findes i udvalgspopulationen men ikke i målpopulationen. Dette skyldes virksomheders lukning eller brancheskift mellem dannelsen af udvalgs- og målpopulationen. Ligeledes kan det også forekomme, at der findes flere virksomheder i målpopulationen end i udvalgspopulationen, idet data i målpopulationen er opdateret med nyere oplysninger og dermed kan der evt. kommer flere nye enheder i populationen.

Udvalgspopulation 2020 for It-servicevirksomhed er opgjort til ca. 1760 virksomheder. Udvalgspopulationen er yderligere afgrænset således at virksomheder, som har under 5 fuldtidsansatte, er sorteret fra. Det samlede antal i udvalgspopulation 2020 er opgjort til ca. 1760 virksomheder. Målpopulation 2020 for It-servicevirksomhed er opgjort til ca. 14250 virksomheder.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2007 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er 1.000 kr. Der offentliggøres de absolutte fordelinger af omsætning på serviceydelser. Før undersøgelsesåret 2012 var måleenheden procent.

Referencetid

Referencetiden for statistikkens årlige tal er hele det angivne år. Virksomhederne indberetter således hele årets omsætning, som svarer til deres regnskabsår. Virksomheder med forskudt regnskabsår indberetter på det seneste regnskabsår.

Hyppighed

Statistikken udkommer en gang om året.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lovhjemmel til dataindsamling findes i § 8 i Lov om Danmarks Statistik, jf. Lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. Maj 2008.

Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr.295/2008 af marts 2008 om statistik over erhvervsstrukturer (bilag 8).

Indberetningsbyrde

Respondentbyrde for den samlede statistik for serviceydelser er opgjort til 143.000 kr. for 2019. Den er ikke opgjort særskilt for IT-serviceydelser.

For yderligere information vedrørende respondentbyrden henvises til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik juni 2004 (AMVAB - basismåling af Lov om Danmarks Statistik)

Øvrige oplysninger

Statistikken har en emneside.