Gå til sidens indhold

It-servicevirksomhed

Statistikken bidrager med information om IT-servicevirksomhed. Derudover anvendes statistikken i nationalregnskabet samt indgår i den løbende brancherevidering af Det Erhvervsstatistiske Register. Statistikken er en årlig, stikprøve- og spørgeskemabaseret. Den er en del af EU's Structural Business Statistics (SBS). Statistikken blev første gang gennemført for året 1995 og blev offentliggjort i juni 1997. Før 2012 hed statistikken Produktstatistik for it-servicevirksomhed.

Indhold

Statistikken belyser omsætning og eksport for IT-servicevirksomheder ved deres fordeling på serviceydelser. Herudover indsamles information om omsætningens fordeling på kundegrupper og om eksportens fordeling på lande inden for EU og til lande uden for EU.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der indsamles hvert år omsætning og omsætningsfordeling på en række serviceydelser og kundegrupper fra en stikprøve på 1087 IT-virksomheder, der indberetter via en online blanket. Der indberettet desuden information om eksport. De indberettede data fejlsøges ved fx at sammenligne udviklingen i omsætningen blandt virksomheder, der ligner hinanden. Det indsamlede data opregnes til populationen ved bl.a. at inddrage oplysninger om den samlede momspligtige omsætning for det pågældende år inden for IT-servicevirksomhed.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken indgår som et led i oparbejdningen af viden om serviceerhvervene. Statistikken anvendes blandt andet i private virksomheders planlægning, samt til at give et overblik over dele af servicesektorens udvikling og sammensætning. Statistikken er endvidere et input til Danmarks Statistiks udarbejdelse af nationalregnskabet. Ligeledes bruges statistikken også af det europæiske statistikbureau, Eurostat, til at lave fælleseuropæisk statistik inden for serviceerhverv.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Samlet set vurderes usikkerheden på niveauet for den totale omsætning at være under 1 pct. Usikkerheden varierer meget mellem serviceydelserne. I nogle serviceydelser er usikkerheden betydelig højere end usikkerheden for den totale omsætning.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives hvert år. Udgivelsestiden, dvs. den tid der går mellem referenceperiodens afslutning (slutningen af året) og offentliggørelsestidspunktet i NYT er ca. 280 dage. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt. Der offentliggøres kun foreløbige tal.

Til EU skal data leveres senest 18 måneder efter referencesåret.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 1995, men der kan være problemer med at sammenligne tallene over længere tid. Spørgeskemaet, stikprøveudtagningen og beregningsmetoden er blevet justeret et par gange i den forløbne periode, seneste i 2013, hvor data fra 2012 er genberegnet med ny metode.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Serviceydelser for serviceerhverv. I Statistikbanken offentliggøres tallene under It-servicevirksomhed. Se mere på statistikkens emneside. Internationalt sammenligenelige tal offentliggøres på Eurostat's hjemmeside under Business Services.

Læs mere om tilgængelighed