Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk
Christian Törnfelt
39 17 34 47

cht@dst.dk

Hent som PDF

Fredede bygninger og fortidsminder

Danmarks Statistiks opgave i forbindelse med denne statistik er udelukkende at kvalitetssikre og viderebringe informationer, som er udvalgt, indsamlet, bearbejdet og formidlet af andre statistikproducenter/dataleverandører. Der henvises til de originale kilder for en detaljeret gennemgang af den statistiske behandling.

Kilder

Data leveres af Slots- og Kulturstyrelsen på baggrund af udtræk fra de nationale registre: "Fredede og bevaringsværdige bygninger" (FBB) og "Fund og fortidsminder". Disse registre anvendes primært til administrative formål, og statistikken afspejler derfor de administrative praksisser. I forhold til fredede bygninger, er det Bygnings- og Boligregistrets (BBR) grunddata, der danner grundlag for tabellerne, idet, Kulturstyrelsens bygningsregister er baseret på import af bygningsdata fra OIS (Offentlig Information Server).

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Data leveres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Datavalidering

Data sammenlignes med tallene fra de seneste år, og data fejlsøges for dubletter.

Databehandling

Fredede bygninger: Data bygger på BBR opgørelser, som Slots- og Kulturstyrelsen leverer til Danmarks Statistik. Der leveres ca. 50 regneark som samles i ét ark. Bygningstyperne tildeles en hovedkategori således at fx Biograf, teater o.l., Museer, Kirke eller anden enhed til trosudøvelse hører under samme bygningstype. Alle bygningstyperne tildeles efter BBRs hovedkategorier. Herefter opgøres data ud fra bygningstypen, område og opførelsesåret og år.

Fredede fortidsminder: Slots- og Kulturstyrelsen leverer data årligt hvori alle anlægskategorier og frednumre indgår. Der tjekkes for dubletter i data. Hvis der findes dubletter i materialet kontaktes Slots- og Kulturstyrelsen. Vi opdeler data på anlægskategorien , område og år.

I tvivlstilfælde kontaktes Slots- og kulturstyrelsen.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.