Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk
Christian Törnfelt
39 17 34 47

cht@dst.dk

Hent som PDF

Fredede bygninger og fortidsminder

Statistikken er en årlig opgørelse af antallet af fredede bygninger og fredede fortidsminder efter bygningstype og opførelsesår, antal fredede fortidsminder efter anlægskategori samt antal nyfredninger og affredninger. Statistikken fordeles geografisk på regioner.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken viser antallet af fredede bygninger, fredede fortidsminder samt nyfredninger og affredninger fordelt på regioner. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer og træffer afgørelser om fredninger. De fredede bygninger har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter, der fortæller om betydningsfulde perioder i landets historie, der kan siges at have national betydning. Fredede bygninger er fredet efter bygningsfredningslovens § 3, stk. 1: ”Kulturministeren kan frede bygninger og selvstændige landskabsarkitektoniske værker af væsentlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi, som er over 50 år gamle. Uanset deres alder kan bygninger og selvstændige landskabsarkitektoniske værker dog fredes, når det er begrundet i deres fremragende værdi eller i andre særlige omstændigheder.” Enkelte bygninger er automatisk fredet efter § 4, fordi de er opført før 1536. Der kan være overlap mellem fredede bygninger og fredede fortidsminder, primært i forbindelse med middelalderruiner og –voldsteder. I statistikken er de fredede bygninger inddelt i bygningstyper fx stuehuse, opførelsesår og region.

De fredede fortidsminder er fredet efter museumslovens §29 e: ”Der må ikke foretages ændring i tilstanden af fortidsminder. Der må heller ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, der fastlægger skel gennem fortidsminder. Stk. 2. De typer af fortidsminder, der er omfattet af beskyttelsen efter stk. 1, er optaget i bilaget til loven. Stk. 3. I bilaget til loven er fastsat, at visse typer af fortidsminder kun er omfattet af forbuddet i stk. 1, når ejeren har modtaget en meddelelse fra kulturministeren om deres tilstedeværelse. For fortidsminder under terræn eller under bygninger kan kulturministeren i forbindelse med meddelelsen bestemme, at beskyttelsen efter stk. 1 udstrækkes til ejendomsskellet.

De fredede fortidsminder er inddelt i anlægskategori fx begravelser og fordelt på region.

Grupperinger og klassifikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Fredede bygninger: Størstedelen af fredede bygninger i Danmark er i privat eje. Fredede bygninger repræsenterer dansk bygningskultur og repræsenterer vidnesbyrd om, hvordan man historisk har bygget, arbejdet og levet i Danmark. Det er landets kommuner som vurderer, hvorvidt en bygningsmasse har en særlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi. En fredet bygning betyder at (1) den skal holdes i forsvarlig stand, (2) at bygningen ikke må ændres eller ombygges ydre eller indre uden særlig tilladelse (3) ejeren af bygningen kan få økonomisk støtte (4) ejeren kan fritages fra ejendomsskat (5) ejeren har visse skattemæssige fradragsmuligheder (6) ejeren kan forlange statslig overtagelse af ejendommen.

Fredede fortidsminder: Dette omfatter fortidsminder og arkæologiske fundsteder i Danmark, der er vigtige for den tidlige del af Danmarkshistorien og arkæologiske kulturarv. Det kan både være fortidsminder, som er synlige i landskabet eller fortidsminder der er skjult i jorden, og kun er kendt fra arkæologiske undersøgelser.

Ny- og affredninger: Nyfredninger er bygninger, som Slots og Kulturstyrelsen beslutter skal fredes, mens affredninger omfatter bygninger, hvis fredning ophører. Ny- og affredninger opgøres på baggrund af gennemførte fredningssager i det pågældende år.

Enheder

  • Fredede bygninger: Enhed for statistikken er antal fredede bygninger. Alle enheder i statistikken er baseret på BBR som registrerer fredede bygninger i Danmark. Der kan være flere fredede bygninger på samme matrikel.
  • Fredede fortidsminder: Enhed for statistikken er antal lokaliteter med fredede fortidsminder. Statistikken er opgjort med én anlægstype pr. fredede fortidsminde.

Population

De fredede bygninger og fortidsminder, der er registreret i de nationale registre: "Fredede og bevaringsværdige bygninger" (FBB) og "Fund og fortidsminder". Disse registre anvendes primært til administrative formål, og statistikken afspejler derfor de administrative praksisser.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

  • For Fredede Fortidsminder dækker statistikken perioden fra 2010 og frem.
  • For Fredede bygninger dækker statistikken perioden fra 2012 og frem.
  • For nyfredninger og affredninger dækker statistikken perioden fra 2012 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

  • For fredede bygninger: Antal bygninger.
  • For fredede fortidsminder Anlægstype fx en gravhøj.

Referencetid

Der opgøres pr. 31.12 i det pågældende år.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Bygningsfredningsloven § 20, stk. 4: 8a: Kulturministeren fører en offentligt tilgængelig liste over fredninger efter loven. Kulturministeren udarbejder og ajourfører oversigter over fredninger efter loven, herunder fredningernes bærende fredningsværdier. Museumsloven § 39: Kulturministeren fører de centrale registre over kulturhistorie og kunst og over arkæologiske lokaliteter og fundsteder. Kulturministeren stiller registrene til rådighed for offentligheden og relevante myndigheder.

Dataindsamlingen er ikke baseret på en EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Ingen direkte respondentbyrde da data udtrækkes fra administrative registre.

Øvrige oplysninger

Introduktion, dokumentation og hovedtal på Fredede bygninger og fortidsminder er at finde på Danmarks Statistiks hjemmeside: [https://dst.dk/da/Statistik/emner/kultur-og-kirke/museer-og-kulturarv/fredede-bygninger-og-fortidsminder]

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.