Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jds@dst.dk

Hent som PDF

Forsikrings- og pensionsselskaber

Statistikken er en årlig opgørelse af antal forsikrings- og pensionsselskaber samt deres resultatopgørelse og balance i mio. kr. Statistikken opgøres for livsforsikringsselskaber, skadeforsikringsselskaber og pensionsselskaber.

Indholdsbeskrivelse

Denne statistik er en årlig opgørelse af antal livsforsikringsselskaber, antal skadeforsikringsselskaber og antal pensionskasser. For livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber opstilles derudover resultatopgørelser og balance efter aktiver og passiver på et aggregeret niveau i mio. kr. For pensionskasser opgøres aktiver og passiver i mio. kr. fordelt på tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. For pensionskasser opgøres også:

  • antal medlemmer i alt
  • antal erhvervsaktive medlemmer
  • antal pensionerede medlemmer
  • antal pensionerede ægtefæller
  • antal børn, der oppebærer børnepension

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken følger Dansk Branchekode DB07. Forsikrings- og pensionsselskaber er i udgangspunktet registreret i branche K65 - Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring undtagen lovpligtig socialforsikring.

Sektordækning

Den finansielle sektor.

Begreber og definitioner

Pensionsselskab: Finansiel institution, der varetager pensionsopsparing for sine kunder. Pensionsselskaber administrerer indbetalinger til pensionsopsparinger, forvalter de opsparede midler og udbetaler pensioner. I Danmark findes to typer pensionsselskaber: livsforsikringsselskaber og pensionskasser.

Livsforsikringsselskab: Finansiel institution, der varetager livsforsikringer. En livsforsikring tegnes i et livsforsikringsselskab, der for at drive livsforsikringsvirksomhed i Danmark skal have koncession fra Finanstilsynet. Livsforsikringsselskaber kan være organiseret som et aktieselskab eller som gensidigt selskab.

Pensionskasse: Forening, hvis formål er at yde alders- og invalidepension til medlemmer og pension til medlemmers efterladte ægtefælle og evt. mindreårige børn. Pensionskasser falder i to grupper: firmapensionskasser og tværgående pensionskasser. I Danmark er pensionskasser reguleret ved Lov om Finansiel Virksomhed.

Tværgående pensionskasse: Pensionskasse oprettet efter overenskomst mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, der typisk dækker en branche eller en faggruppe på tværs af virksomheder (fx Juristernes og Økonomernes Pensionskasse). En tværgående pensionskasse ejes af medlemmerne i forening.

Firmapensionskasse: Pensionskasse oprettet efter overenskomst mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, der dækker en enkelt virksomhed eller koncern.

Skadesforsikringsselskab: Selskab der yder virksomhed inden for forsikring, med det formål at dække konstaterbare økonomiske tab ved ulykkelige hændelser. Skadesforsikringsselskaber skal opfylde betingelserne i Lov om finansiel virksomhed for at få koncession fra Finanstilsynet. Skadesforsikringsvirksomhed må som hovedregel ikke i samme selskab forenes med livsforsikringsvirksomhed.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES): Institution som behandler arbejdsskadesager, udbetaler erstatning for erhvervssygdomme og opkræver AES-bidrag.

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP): Institution som administrerer den obligatoriske pensionsordning ATP Livslang Pension. ATP blev oprettet af Folketinget den 3. marts ved lov i 1964.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD): Organisation, der blev oprettet i 1980 for at forvalte de penge, som staten ikke længere skulle regulere lønningerne med i tilfælde af prisstigninger. Man får pension fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, hvis der blev indbetalt ATP-bidrag i perioden 1977 til 1979. For alle andre er ordningen uden betydning.

Den Særlige Pensionsopsparing (SP): En lovbestemt ordning, hvor lønmodtagere, selvstændigt erhvervsdrivende og modtagere af dagpenge og kontanthjælp i perioden fra 1998 til 2003 skulle betale 1 pct. af indkomsten til en pensionsordning i ATP. Den Særlige Pensionsopsparing blev suspenderet i 2004, og endeligt ophævet i slutningen af 2009. De indbetalte penge kunne derefter hæves af dem der havde indbetalt dem.

Enheder

Statistikken offentliggøres for juridiske enheder. I Danmarks Statistiks Erhvervsregister bestemmes de juridiske enheder ved deres CVR-nummer.

Population

Forsikrings- og pensionsselskaber: Selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved sammenlægning af risici i puljer. Samt pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker perioden fra 2001 og frem for forsikringsselskaber og 2000 og frem for pensionsselskaber.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Mio. kr., antal ansatte, antal virksomheder.

Referencetid

Kalenderåret.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Da alle oplysningerne indsamles og offentliggøres af andre myndigheder, er der intet behov for hjemmel. Statistikken er ikke baseret på en EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på tal der allerede er offentliggjort af Finanstilsynet. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.