Gå til sidens indhold

Fast realkapital

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik.
Jonas Johansen Næsby
3917 3477

jjn@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Fast realkapital 2019

Formålet med statistikken er, at give et detaljeret billede af økonomiens samlede produktionsapparat samt den del af nationalformuen, der er placeret i faste aktiver. Fast realkapital er opgjort efter retningslinjerne i Det Europæiske Nationalregnskabssystem, ESA2010, og er baseret på Nationalregnskabets investeringsserier. Offentliggørelse af fast realkapital efter ESA2010 skete første gang i september 2014 og vil blive opdateret årligt.

Indhold

Fast realkapital består af fem variabler, der alle er opgjort i årets priser og i 2010-priser, kædede værdier (andre mængdeændringer i ikke-finansielle aktiver i.a.n. er ikke opgjort i 2010-priser, kædede værdier og omvurdering findes per definition kun i løbende priser):

bruttobeholdning, nettobeholdning, forbrug af fast realkapital, andre mængdeændringer i ikke-finansielle aktiver, og omvurderinger.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Opgørelsen af fast realkapital er i overensstemmelse med de erhvervsfordelte investeringsserier, hvilket sikrer konsistens med det øvrige nationalregnskab.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Som talgrundlag for alle der beskæftiger sig med samfundsøkonomiske forhold rækkende fra de økonomiske ministeriers brug af nationalregnskabet i planlægnings-, analyse-, prognose- og modeløjemed over brancheorganisationers lignende anvendelse, til den almene interesse i viden om økonomiens struktur og udvikling.

Nationalregnskabet evaluerer løbende feedback fra brugerne. Dette gøres gennem Brugerudvalg for Økonomisk Statistik, når brugere tager direkte kontakt til Nationalregnskabet og gennem internationale fora.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Usikkerheden på fast realkapital er tæt forbundet med usikkerheden på de kilder, der anvendes. Derudover er der usikkerhed knyttet til de antagelser, der gøres om bl.a. levetider. Der findes ikke traditionelt opgjorte tal for usikkerheden på de variabler, der beskrives i statistikken.

Over den seneste tid har der været en tendens til opjusteringer af de faste bruttoinvesteringer. Dette betyder, at man må forvente en noget større usikkerhed på opgørelsen af faste bruttoinvesteringer end for andre variable.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Første version af et foreløbigt årligt nationalregnskab offentliggøres ultimo november det efterfølgende år for fast realkapital. Endelige årlige nationalregnskabstal udgives årligt ca. 3 år efter tællingsåret.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Nationalregnskabstal kan sammenlignes og anvendes i forbindelse med andre statistikker der anvender standardgrupperingerne i Dansk Branchekode 2007 (DB07).

Sammenligninger med andre statistikker på et detaljeret niveau vil dog ofte vise afvigelser, dels på grund af variabel-definitionsforskelle og dels som følge af nationalregnskabets ønske om kalenderårsafgrænsning og dets krav til totaldækning af den økonomiske aktivitet.

Internationalt set findes en høj grad af sammenlignelighed i forhold til andre landes nationalregnskaber, da det danske nationalregnskab er udarbejdet i henhold til ENS2010.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Nationalregnskab og offentlige finanser.

Læs mere om tilgængelighed