Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Pernille Stender
39 17 34 04

psd@dst.dk

Hent som PDF

Erhvervspendling

Sstatistikken er en årlig individbaseret opgørelse af beskæftigedes pendling mellem bopæl og arbejdssted, på den sidste arbejdsdag i november. Herunder beregnes også afstanden mellem pendleres bopæl og arbejdssted i kilometer (km). Pendlingsstatistikken formidles i Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken, hvor statistikken foruden bopæl, arbejdssted og pendlingsafstand opdeles på køn, branche (DB07) og socioøkonomisk status.

Indholdsbeskrivelse

Pendlingsstatistikken udkommer årligt med en opgørelse over bopæl og arbejdssted for pendlere og afstanden herimellem. Statistikken udarbejdes på baggrund af den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). RAS indeholder oplysninger om befolkningens primære tilknytning til arbejdsmarkedet sidste arbejdsdag i november. RAS indeholder blandt andet oplysningen om beskæftigedes bopælsadresse og arbejdsstedsadresse, og det er disse to oplysninger, som danner grundlag for pendlingsstatistikken.

I Statistikbanken er pendlingsstatistikken foruden bopæl, arbejdssted og pendlingsafstand fordelt på køn, branche (DB07) og socioøkonomisk status. Eftersom RAS indeholder en række andre oplysninger som bl.a. alder, herkomst og uddannelse, kan der efter behov kobles forskellige baggrundsoplysninger på pendlingsstatistikken. Læs mere i statistikdokumentionen for Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS).

Grupperinger og klassifikationer

Pendlingsstatistikken udarbejdes på baggrund af den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). I RAS anvendes en kort referenceperiode, nemlig den sidste uge i november. Dette tidspunkt er valgt dels fordi oplysninger vedr. lønmodtagerjob historisk har refereret til situationen ultimo november, dels fordi december er atypisk ud fra en beskæftigelsesmæssig synsvinkel.

RAS udarbejdes efter de internationale retningslinjer fra International Labour Market Organization (ILO) for klassifikation af befolkningen i relation til den primære tilknytning til arbejdsmarkedet. Klassifikationen hedder International Classification of Status in Employment (ICSE). ILO-retningslinjerne retter sig mod survey-baserede statistikker.

Ved dannelsen af RAS er der derfor foretaget en operationalisering af retningslinjerne ud fra de givne muligheder, når kilderne er registerbaserede. ILO-retningslinjerne består bl.a. af et sæt prioriteringsregler for, hvordan den primære tilknytning til arbejdsmarkedet bestemmes. Ifølge retningslinjerne har beskæftigelse højere prioritet end ledighed, mens ledighed har højere prioritet end tilstande uden for arbejdsstyrken.

Socioøkonomisk status

På baggrund af ILO's anbefalinger dannes således Socioøkonomisk status, som er kernevariablen i RAS, og som opdeler befolkningen i tre grupper:

  • Beskæftigede
  • Arbejdsløse
  • Personer uden for arbejdsstyrken

Eftersom pendlingsstatistikken er en opgørelse af bopæl og arbejdssted samt afstanden her imellem, er det kun de personer, som er beskæftigede i RAS, som indgår i pendlingsstatistikken.

Beskæftigede i RAS består for det første af lønmodtagere, som er i arbejde. Det vil sige personer, som i referenceperioden - mod en form for betaling - udfører et arbejde i mindst én time. Derudover omfatter gruppen af lønmodtagere personer, som er midlertidigt fraværende fra et job. Det vil sige personer, som i referenceperioden er fraværende (midlertidigt fraværende under 45 dage, eller fraværende på grund af sygdom, børnepasnings- eller barselsorlov), men som har en fast tilknytning til en arbejdsgiver.

For det andet indgår selvstændige og medarbejdende ægtefæller i gruppen af beskæftigede. Selvstændige og medarbejdende ægtefæller er ligeledes personer, som i referenceperioden udfører et arbejde, der indebærer en fortjeneste. Desuden består gruppen af selvstændige og medarbejdende ægtefæller, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet. Selvstændige er personer, som ejer en personligt ejet virksomhed, dvs. typisk en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab. Medarbejdende ægtefæller er personer, der får overført dele af virksomhedens overskud fra ægtefællen. Medarbejdende ægtefæller med lønaftale opgøres som lønmodtagere.

Derudover opgøres aktiverede, som er i støttet beskæftigelse og modtager løn (arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst), ligeledes som beskæftigede. Det drejer sig om personer i løntilskud, flexjob, skånejob, servicejob, voksenlærlinge og personer i revalidering. Personer, som er i virksomhedspraktik, modtager ikke løn, og er derfor ikke opgjort som beskæftigede.

Personer, som i referenceperioden har hvad der svarer til én times arbejde, og samtidig har andre ikke-erhvervsmæssige aktiviteter (fx ledighed eller uddannelse), klassificeres som beskæftigede i RAS og indgår dermed i pendlingsstatistikken. En pendler er derudover defineret som en person, der ikke bor og arbejder på samme adresse. Pendlingsafstanden er beregnet som den korteste vejafstand fra den beskæftigedes bopælsadresse til arbejdsstedsadressen. Hjemturen indgår således ikke i afstandsberegningen. Oftest er pendling en daglig rejse mellem bopæl og arbejdssted, men der kan også være tale om en sjældnere rejse.

Brancheklassifikation DB07

Statistikken følger den danske brancheklassifikation Dansk Branchekode DB07. Der er foretaget en konvertering af branchekoderne til DB07 tilbage til november 2000.

  • I perioden nov. 2003-nov. 2007 følger statistikken branchenomenklaturen DB03 (NACE rev. 1.1./ISIC rev. 3.1.).
  • I perioden nov. 1992-nov. 2002 følger statistikken branchenomenklaturen DB93 (NACE rev. 1/ISIC rev. 3).
  • I perioden nov. 1980-nov. 1992 følger statistikken branchenomenklaturen DSE77 (ISIC rev. 3).

Kommuner

Pendlingsstatistikken opgøres på kommuneniveau i Statistikbanken. Fra november 2006 er statistikken offentliggjort på de nye kommuner efter strukturreformen. I perioden nov. 1980-nov. 2006 er statistikken opgjort på kommunerne før strukturreformen. I november 2006 er der med andre ord både opgjort tal for kommuneinddelingen før og efter strukturreformen.

Sektordækning

Statistikken omfatter alle sektorer.

Begreber og definitioner

Pendler: En person, der har erhvervsarbejde på en anden adresse end sin egen bopæl. I statistikken defineres pendlere derved som beskæftigede, der har en pendlingsafstand mellem bopæl og arbejdssted, som er forskellig fra nul. Beskæftigede, der har bopæl og arbejdssted på samme adresse, vil have en pendlingsafstand, der er lig nul, og er således ikke definerede som pendlere. Beskæftigede uden pendlingsafstand indgår i statistikkens tabeller i Statistikbanken med værdien "ingen pendling".

Pendlingsafstand: Den korteste vejafstand fra den beskæftigedes bopælsadresse til arbejdsstedsadressen. Hjemturen indgår ikke i pendlingsafstanden.

Enheder

Pendlingsstatistikken offentliggøres på personer og på afstand i km.

Population

Populationen er personer i befolkningen, som i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) er defineret som beskæftigede ultimo november.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2008 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal personer og afstand i km.

Referencetid

RAS er opgjort sidste hverdag i november - dvs. d. 30. november 2016.

Hyppighed

Statistikken offentliggøres årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

§ 6 i Lov om Danmarks Statistik.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med offentliggørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Mere information om pendling findes på emnesiden. Information om datagrundlaget findes på emnesiden for registerbaseret arbejdsstyrke.