Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og uddannelse, Personstatistik
Annika Klintefelt
39 17 36 78

akf@dst.dk

Hent som PDF

Boligopgørelsen

Boligopgørelsen har været opgjort på baggrund af BBR og CPR siden 1. januar 1981. Mange variable har haft samme sproglige indhold i hele perioden, men der er visse forbehold for sammenligninger over tidsperioden.

International sammenlignelighed

Boligdata sammenlignes international oftest med folk- og boligtællinger eller stikprøvebaserede opgørelser. I disse sammenligninger har vi problemer med at identificere døgninstitutioner og fælleshusholdninger.

Sammenlignelighed over tid

De skemabaserede folk- og boligtællinger optalte kun de beboede boliger (husstande), mens den nuværende statistik også indeholder oplysninger om ikke beboede boliger. Boligopgørelsen har været opgjort på baggrund af BBR og CPR helt tilbage fra 1. januar 1981. Mange variable har haft samme sproglige indhold i hele perioden, men der er visse forbehold for sammenligninger over tidsperioden:

Boligernes ejerforhold i BBR blev ikke ajourført med oplysninger fra det Fælleskommunale Ejendomsregister (ESR) om ændring i ejerforhold i forbindelsen med ejendomsoverdragelse (salg) i perioden 1981-1987, men kun med de ændringer der var en følge af den kommunale byggesagsbehandling. Fra januar 1988 sker der først en månedlig ajourføring af ejerforholdet via ESR og senere en opdatering tre gange årligt, hvoraf den sidste foretages i uge 51. Fra 2010 findes også ejerforhold på ejerlejligheder (se definition), dvs. at antallet af boliger med alle ejerforhold stiger. I 2012/2013 er der problemer med ejerforhold, da den digitale tinglysning er skyld i fejlagtigt opdatering af ESR. Disse fejl er oprettet i tallene for 2014. Der er dog stadig for få almene boliger registreret i nogle kommuner. I Frederiksberg er alt for mange almene boliger registreret 2010-2015.

Indtil 1992 anvendtes en definition af husstandstyper, hvor hjemmeboende børn under 26 år blev defineret som børn. Fra 1992 til 2006 har denne aldersgrænse været 18 år. Fra 2007 regnes hjemmeboende unge under 25 år med til forældrenes/forælderens familie.

I begyndelsen af 1980'erne foregik der i kommunerne en betydelig ændring af vejkoderne, hvilket medførte et problem med hensyn til at følge den samme fysiske adresse helt tilbage til 1981. En ændret vejkode vil således blive opfattet som en flytning af personer, selv om der ikke fysisk har været tale om en sådan, hvilket i visse tilfælde kunne medføre en dobbelttælling af boliger.

Før 2005 blev boliger overordnet inddelt i "egentlige boliger" og "andre boliger". Egentlige boliger er boliger eller erhvervsenheder beregnet til helårsbeboelse. Andre boliger består af fritidshuse og boliger i døgninstitutioner. Fra 2005 er en bolig defineret som en del af en eller flere bygninger, hvortil der er selvstændig adresse, og som er beregnet til eller bliver benyttet på referencetidspunktet. Fritidshuse, der er beboet på referencetidspunktet, medregnes som boliger, men fritidshuse uden CPR-tilmelding indgår ikke i boligopgørelse i årene fra 2005-2009/2010.

I perioden 2005-2010 er BBR'sændringsregister brugt til at opsamle ikke fuldførte boliger, hvor personer alligevel er tilmeldt på tællingstidspunktet. I denne periode er stam- og ændringsregistret blevet samlet til et fælles register i Danmarks Statistik, Bolig- og ejendomsdata (BED).

Indberetningen og strukturen af BBR-data er ændret i løbet af 2010. Derudover er der arbejdet på at forbedre matchet mellem BBR og CPR-adresser for at reducere antallet af personer uden bolig. Data for 2010 foreligger opgjort på både 'gammel' og nye metode. Opsummeret her er de væsentligste ændringer:

  • Antallet af boliger uden CPR-tilmelding er faldet med knap 23.000 boliger, heraf var 3.900 døgninstitutioner uden CPR-tilmelding, som ikke regnes som en bolig.
  • Data for fritidshuse uden CPR-tilmelding indgår i den nye opgørelse.
  • Flere personer bliver placeret i en bolig. Dette skyldes blandt andet at der i nogle boliger placeres flere CPR-husstande.
  • Der findes nu ejerforhold også på ejerlejligheder. Derfor findes kategorien ’Ejerlejligheder’ under ejerforhold ikke længere og tallene for de øvrige kategorier stiger derfor.

I 2017 blev BBR omlagt til et helt nyt register. I denne forbindelse har der vist sig væsentlige implementeringsproblemer: Der er indført en helt ny datastruktur, som ikke er samlet dokumenteret overfor Danmarks Statistik, og der er indført et nyt sæt koder for status. BBR, som er vigtigt input til Boligopgørelsen, har ændret struktur. Der har ikke været muligt at danne 2017-tal ud fra de nye BBR-indberetninger. Derfor kan der ikke skelnes mellem ny metode/nye indberetninger og den underliggende udvikling i boligbestanden mellem 2017 og 2018. I forbindelse med dette er antallet af personer der ikke kan matches til en bolig gået fra 28 000 til 33 000. En årsag ser ud til at være at adresserne i CPR ikke altid er opdateret.

Sammenhæng med anden statistik

I og med at boligtællingen benytter CPR som grundregister, er der overensstemmelse med befolkningsstatistikkens og husstandsstandsstatistikkens opgørelser pr. 1. januar.

Derimod er der af forskellige årsager ikke en fuldstændig sammenlignelighed med byggestatistikkens tal for nyopførte boliger i de enkelte år og Boligopgørelsens oplysninger om boligernes opførelsesår:

  • Boligopgørelsen angiver antallet af boliger pr. 1. januar med en angivelse af bygningens opførelsesår. Det vil sige, at antal boliger med et givet opførelsesår er et resultat af til- og afgang siden sidste Boligopgørelse.
  • Byggestatistikkens opgørelse over antal boliger er en angivelse af antallet af fuldførte boliger i et kalenderår, dvs. at der er tale om en bruttotilgang. Som BBR rent faktisk opdateres i dag i kommunerne, er det ikke muligt at lave dækkende statistik over antal sammenlægninger, opdelinger eller nedrivninger af boliger.
  • Ændringer bl.a. om skift mellem bolig og erhverv kan ske direkte i BBR-stamregistret.
  • Tidshorisonten i byggestatistikken med hensyn til opgørelse af et års boligbyggeri er på grund af forsinkelser betydelig (mere end et år) længere end i boligtællingen.
  • Endvidere er Boligopgørelsens antal boliger bestemt af, at der kan findes en BBR-adresse til en given CPR-adresse, hvilket ikke nødvendigvis behøver at være en boligenhed. Dette giver en anden populationsafgrænsning.

Intern konsistens

Inkonsistens mellem udlejningsforhold, ejerforhold og resultatet af vores match mellem CPR og BBR (boliger med og uden CPR tilmeldte personer ) er oprettet. Under 1 pct. af boligerne får ændret udlejningsforhold (til enten 'Uoplyst' eller 'Ikke benyttet')