Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og uddannelse, Personstatistik
Annika Klintefelt
39 17 36 78

akf@dst.dk

Hent som PDF

Boligopgørelsen

Graden af uoplyste informationer for de enkelte variable er meget lille. Et tæt samarbejde mellem BBR-myndigheden og Folkeregistret i den enkelte kommune sikrer en god overensstemmelse mellem adresserne i de 2 registre.

Alle ejere af fast ejendom har i følge loven pligt til at meddele ændringer som fx tilbygninger, nedrivninger eller nyt tag til den kommunale BBR-myndighed. Det er i høj grad op til boligejere selv at opdatere oplysninger i BBR, derfor kan man tvivle på at ændringer fx i antal værelser, toilet-/badeforhold eller skift af opvarmning altid bliver meddelt BBR.

Samlet præcision

Graden af uoplyst for de enkelte variable er meget lille. Alle ejere af fast ejendom har iflg. loven pligt til at meddele ændringer som fx tilbygninger, nedrivninger eller nyt tag til den kommunale BBR-myndighed. Dette er nærmere beskrevet i Bekendtgørelse om ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BEK nr. 1028 af 12/12/2002).

Hovedkilde til usikkerhed er, at der er mangler i rapporteringen. Manglerne skyldes uvidenhed, forsømmelighed, glemsomhed eller andet. Det er for eksempel usikkert i hvor stort omfang, borgeren melder ændrede antal værelser når der laves en ombygning eller udskiftning af varmekilde.

Om kvaliteten af enkeltoplysninger fra BBR kan oplyses:

Ejerforhold: Før 2010 har det ikke været muligt at få ejerforholdsoplysninger på ejerlejligheder (se definition). I 2012 og 2013 har der været problemer med at få opgivet korrekte ejerforhold på specielt almene boliger og andelsboliger pga. skift til digital tinglysning.

Anvendelse: Kategorierne døgninstitutioner og også delvist kollegier dækker ikke antallet af boliger i disse kategorier. Specielt døgninstitutionsboliger vil oftest ligge som enten etagebolig eller række-, kæde-, dobbelthus.

Da oplysningerne i BBR oprindeligt i 1977 er indsamlet hos ejendomsejeren vil især arealoplysninger og oplysning om opførelsesår for ældre bygninger, der ikke siden har været underkastet byggesagsbehandling, være behæftet med en vis usikkerhed, idet ejeren ofte ikke har haft sikre oplysninger om disse variable.

Kvaliteten af CPR's oplysninger er meget høj. Et tæt samarbejde mellem BBR-myndigheden og Folkeregistret i den enkelte kommune sikrer en god overensstemmelse mellem adresserne i de 2 registre.

Langt de fleste CPR-adresser - 96,1 pct. (1. januar 2024) matcher én CPR-husstandsadresse til én BBR-enhedsadresse, med kun en boligerhvervsenhed på adressen.

 • I alt 99,7 pct. af CPR-adresserne matcher én til én på enhedsadresser i BBR.
 • 0,1 pct. matcher en tom bolig på enten samme etage eller opgang.
 • 0,02 pct. af CPR-adresserne er lagt sammen med én eller flere CPR-adresser på samme etage.
 • 0,2 pct. af CPR-adresserne finder ikke en adresse i BBR. Det drejer sig om husstande på hemmelige adresser og andre ikke fysiske adresser (fx hjemløse), nogle haveforeningshuse, husbåde og evt. nye endnu ikke færdigmeldte boliger.
 • 0,5 pct. af befolkningen finder ikke en adresse i BBR.

Match på etager/opgange anses at give gode resultater på overordnet niveau, men det er ikke nødvendigvis korrekt på individniveau.

Antallet af boliger uden CPR tilmeldte personer er meget afhængigt af at enheder i BBR bliver tilmeldt og specielt afmeldt, når enheder ikke længere kan benyttes som bolig.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Kun en meget lille del af befolkningen kan ikke placeres i en bolig. I 2024 er det 28 000 personer der ikke matcher. En årsag ser ud til at være at adresserne i CPR ikke altid er opdateret. Videre er det kun BBR-enheder, der kan placeres i en bygning, der indgår. Bygninger ejet af militæret er diskretioneret i udtrækket fra BBR, så de tilhørende enheder indgår ikke i Boligopgørelsen. Fx er alle enheder på Christiansø diskretioneret. Det drejer sig også om husstande på hemmelige adresser og andre ikke fysiske adresser (fx hjemløse), nogle haveforeningshuse, husbåde og evt. nye endnu ikke færdigmeldte boliger.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Der findes ikke en egentlig kvalitetsmåling af oplysningerne i Boligopgørelsen. En meget høj andel af befolkningen kan placeres i en bolig og kvaliteten af oplysningerne i BBR vurderes at være dækkende. Dog er langt fra alle boligejere bevidste om pligten til at opdatere oplysningerne i BBR.

Kendte fejl i Boligopgørelsen er:

 • Der har været problemer med at få korrekte ejerforhold på enhederne, specielt i 2012 og 2013. Specielt er antallet af almene boliger for lavt (3-4 pct. i 2012).
 • De fleste døgninstitutionsboliger står ikke længere med anvendelse som døgninstitution på enhedsniveau. Siden år 2000 har langt de fleste kommuner en efter en ændret anvendelsesforhold for disse boliger og der er i 2014 70 pct. færre døgninstitutionsboliger i registret end i 2000.
 • Frederiksberg kommune har i 2010-2015 registreret for mange almene boliger (25-30 pct.).
 • Svendborg kommune havde i 2010 fejl i udlejningsforhold på ca. 20.000 boliger, dvs. 75 pct. af deres boliger. Dette påvirker også landstotalerne i 2010.
 • En del tomme kollegieboliger i København, som ikke har været beboet siden 2010, dvs. alt andet lige ikke bruges som kollegier længere.
 • Nogle ferieboliger står som egentlige boliger, dvs. står i Boligopgørelsen som boliger uden CPR tilmeldte personer.
 • Der er ikke muligt at få oplysninger om udlejningsforhold i 2021 og 2022.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der udarbejdes kun endelige tal.