Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

Bogføring, revision og skatterådgivning

Samlet set vurderes usikkerheden på niveauet for den totale omsætning at være under 1 pct. Usikkerheden varierer mellem serviceydelserne og er lidt højere end usikkerheden for den totale omsætning.

Samlet præcision

For referenceåret 2022 er der 251 enheder i stikprøven, som dækker ca. 98 pct. af den samlede omsætning inden for udvalgspopulationen for Bogføring, revision og skatterådgivning opgjort i Det Erhvervsstatistiske Register. Stikprøven omfatter alle virksomheder med 10 eller flere fuldtidsansatte og et udsnit af virksomheder med 5-9 fuldtidsansatte. Kun firmaer, der er aktive ved udgangen af året medtages.

247 virksomheder har besvaret spørgeskemaet, dvs. svarprocenten er ca. 98 pct. De brugbare skemaer udgjorde 246 virksomheder. Der er et bortfald på 2 pct., bortfaldet skyldes hovedsaligt forkert brancheplacering, virksomhedslukning.

De brugbare data opregnes til totalniveau (målpopulationen) for de 6-cifrede brancher inden for Bogføring, revision og skatterådgivning ved hjælp af den samlede foreløbige momspligtige omsætning for det pågældende år fra Det Erhvervsstatistiske Register. I opregningen er hver virksomhed tildelt en vægt. Denne modsvarer forholdet population og besvarelser i en given størrelsesgruppe og branche. Opregningen er foretaget ved ratio-estimation.

Da undersøgelsen er stikprøvebaseret, kan opregnede tal være forbundet med en vis statistisk usikkerhed i form af tilfældig variation. Stikprøveusikkerheden er beregnet for alle serviceydelserne i form af varians, 95 pct. konfidensinterval og varianskoefficienten. Usikkerhedsestimaterne kan ses ved det vedhæftede dokument usikkerhedsestimater_BOGF.

I den nationale udgivelse offentliggøres kun foreløbige tal. Tallene revideres ikke. Til levering til EU er data genberegnet/revideret baseret på data fra Regnskabsstatistik.

Stikprøveusikkerhed

Den samlede udtrukne stikprøve var i 2022 på 251 virksomheder. Heraf har 247 besvaret spørgeskemaet, dvs. svarprocenten er ca. 98 pct. De brugbare skemaer udgjorde 246 virksomheder og bortfaldet skyldes forkert brancheplacering og virksomhedslukning.

Stikprøveusikkerheden er beregnet for alle serviceydelserne i form af varians, 95 pct. konfidensinterval og varianskoefficienten. Usikkerhedsestimaterne kan ses ved det vedhæftede dokument usikkerhedsestimater_BOGF.

Anden usikkerhed

Under anden usikkerhed hører bl.a. dækningsfejl målefejl og bortfald.

Dækningsfejl

Populationen afgrænses ved hjælp af den branche, virksomhederne er registreret med i det Erhvervsstatistiske register, hvilket svarer til den branche, de er registreret med i CVR. Det er som udgangspunkt virksomhederne selv, der registrerer denne branche, og fejlklassifikationer må påregnes. Det betyder, at der kan være virksomheder i populationen, som reelt ikke bør klassificeres inden for Bogføring, revision og skatterådgivning.

I forbindelse med fejlsøgning og almindelig kvalitetssikring af statistikken, bliver en række af disse fejl løbende opdaget og rettet. Virksomheder, der fejlagtigt er klassificeret som Bogføring, revision og skatterådgivning, giver anledning til overdækning. Denne dækningsfejl opdages primært for virksomheder i stikprøven, men også i nogle tilfælde for virksomheder uden for stikprøven.

Underdækning i form af virksomheder, der er brancheklassificeret helt uden for Bogføring, revision og skatterådgivning, selvom de rettelig burde være klassificeret inden for Bogføring, revision og skatterådgivning, er svære at opdage.

Det samlede antal virksomheder i udvalgspopulationen er opgjort til 301, og blandt disse er udvalgt den stikprøve, der ligger til grund for de beregnede tal. Den samlede udtrukne stikprøve for referencesåret 2022 var på 251 virksomheder og udgør dermed ca. 83 pct. af det samlede antal enheder, der kan vælges. På grund af den stratificerede udvælgelse, hvor store virksomheder har større sandsynlighed for udvælgelse end de mindre, udgør stikprøven ca. 98 pct. af omsætningen i hele udvalgspopulationen.

Målefejl

Usikkerhed som følge af bortfald, forkert indberettede tal og misforståelser, er søgt minimeret bl.a. ved gentagne rykninger ved manglende indberetninger, samt ved gennemgribende kontrol af de indberettede tal.

Generelt bygger spørgsmålene i skemaet på den europæiske statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation CPA 2008, dog med en tilpasning til danske forhold. Det kan være en usikkerhed ved fordelingen af omsætningen og eksporten på serviceydelser, da fordelingen af serviceydelserne ikke helt svarer til virksomhedernes fordeling.

Bortfald

Der var 251 enheder i stikprøven. De brugbare skemaer udgjorde 246 virksomheder, dvs. der er et bortfald på 2 pct.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Der kan være problemer med at sammenligne tallene over længere tid. Undersøgelsen blev gennemført første gang for året 2001. Fra 2005 til 2006 er der databrud pga. ændringer i spørgeskemaet. Fra og med undersøgelsesåret 2008 er stikprøven ændret fra at omfatte alle virksomheder med mindst 10 ansatte til at omfatte alle virksomheder med 20 eller flere fuldtidsansatte, et udsnit af virksomheder med 5-19 fuldtidsansatte og ingen virksomheder med under fem fuldtidsansatte.

Fra og med 2013 er statistikkens opregningsmetode ændret, således data opregnes baseret på et nyt datagrundlag for firmarer ud fra Det Erhvervsstatistiske Register. Data for 2012 er genbergnet. Hvilket betyder, at resultaterne før år 2012 ikke direkte kan sammenlignes med resultaterne fra 2012 og frem.

For referenceåret 2022 er der 251 enheder i stikprøven, som dækker ca. 98 pct. af den samlede omsætning inden for udvalgspopulationen for Bogføring, revision og skatterådgivning opgjort i Det Erhvervsstatistiske Register. Stikprøven omfatter alle virksomheder med 10 eller flere fuldtidsansatte og et udsnit af virksomheder med 5-9 fuldtidsansatte. Kun firmaer, der er aktive ved udgangen af året medtages.

247 virksomheder har besvaret spørgeskemaet, dvs. svarprocenten er ca. 98 pct. De brugbare skemaer udgjorde 246 virksomheder. Der er et bortfald på 2 pct., bortfaldet skyldes hovedsaligt forkert brancheplacering, virksomhedslukning.

De brugbare data opregnes til totalniveau (målpopulationen) for de 6-cifrede brancher inden for Bogføring, revision og skatterådgivning ved hjælp af den samlede foreløbige momspligtige omsætning for det pågældende år fra Det Erhvervsstatistiske Register. I opregningen er hver virksomhed tildelt en vægt. Denne modsvarer forholdet population og besvarelser i en given størrelsesgruppe og branche. Opregningen er foretaget ved ratio-estimation.

Da undersøgelsen er stikprøvebaseret, kan opregnede tal være forbundet med en vis statistisk usikkerhed i form af tilfældig variation. Stikprøveusikkerheden er beregnet for alle serviceydelserne i form af varians, 95 pct. konfidensinterval og varianskoefficienten. Usikkerhedsestimaterne kan ses ved det vedhæftede dokument usikkerhedsestimater_BOGF.

I den nationale udgivelse offentliggøres kun foreløbige tal. Tallene revideres ikke. Til levering til EU er data genberegnet/revideret baseret på data fra Regnskabsstatistik.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

De offentliggjorte fordelinger revideres ikke, da statistikken kun offentliggøres en gang hvert andet året.