Gå til sidens indhold

Bogføring, revision og skatterådgivning

Statistikken bidrager med information om branchegruppen Bogføring, revision og skatterådgivning. Derudover anvendes statistikken i nationalregnskabet samt indgår i den løbende brancherevidering af Det Erhvervsstatistiske Register. Statistikken gennemføres hvert andet år og er stikprøve- og spørgeskemabaseret. Den er en del af EU's Structural Business Statistics (SBS). Undersøgelsen blev første gang gennemført for året 2001 og blev offentliggjort i oktober 2002. Før 2012 var navnet på statistikken Produkstatistik for revision og bogføring.

Indhold

Statistikken belyser omsætning (og eksport) for virksomheder inden for Bogføring, revision og skatterådgivning ved deres fordeling på serviceydelser. Herudover belyses omsætningens fordeling på kundegrupper. Endvidere vises eksportens andel til lande inden for EU og til lande uden for EU.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der indsamles hvert år omsætning og omsætningsfordeling på en række serviceydelser og kundegrupper fra en stikprøve på 251 virksomheder inden for Bogføring, revision og skatterådgivning, der indberetter via en online blanket. De indberettede data fejlsøges ved fx at sammenligne udviklingen i omsætningen blandt virksomheder, der ligner hinanden. Det indsamlede data opregnes til populationen ved bl.a. at inddrage oplysninger om den samlede momspligtige omsætning for det pågældende år inden for Bogføring, revision og skatterådgivning.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken indgår som et led i oparbejdningen af viden om serviceerhvervene. Statistikken anvendes blandt andet i private virksomheders planlægning, samt til at give et overblik over dele af servicesektorens udvikling og sammensætning. Statistikken er endvidere et input til Danmarks Statistiks udarbejdelse af nationalregnskabet. Ligeledes bruges statistikken også af det europæiske statistikbureau, Eurostat, til at lave fælleseuropæisk statistik inden for serviceerhverv.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Samlet set vurderes usikkerheden på niveauet for den totale omsætning at være under 1 pct. Usikkerheden varierer mellem serviceydelserne og er lidt højere end usikkerheden for den totale omsætning.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives hvert andet år. Udgivelsestiden, dvs. den tid der går mellem referenceperiodens afslutning (slutningen af året) og offentliggørelsestidspunktet er ca. 280 dage. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Til EU skal data leveres senest 18 måneder efter referencesåret.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 2001. Til og med undersøgelsesåret 2004 er Anden virksomhedsrådgivning blevet undersøgt sammen med Revisions- bogføringsvirksomhed. Der kan være problemer med at sammenligne tallene over længere tid, da spørgeskemaet, stikprøveudtagningen og beregningsmetoden er blevet justeret et par gange i den forløbne periode, seneste i 2013, hvor data for 2012 er genberegnet med ny metode.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Serviceydelser for serviceerhverv. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Bogføring, revision og skatterådgivning. Se mere på statistikkens emneside. Internationalt sammenligenelige tal offentliggøres på Eurostat's hjemmeside under Business Services.

Læs mere om tilgængelighed