Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Pernille Stender
24 92 12 33

psd@dst.dk

Hent som PDF

Arbejdssteder og job

I forbindelse med udarbejdelsen af arbejdsmarkedsregnskabet dannes et register kaldet AMR-UN (arbejdsmarkedsregnskabet uden timenormering). Erhvervsbeskæftigelsens statistikregister dannes fra dette register.

Kilder

Grunddata stammer primært fra Danmarks Statistiks e-indkomstregistret og erhvervsregistret.

Indsamlingshyppighed

Statistikken er årlig.

Indsamlingsmetode

Indsamlingsmetoden består i indhentning af data fra offentlige myndigheders registre.

I forbindelse med udarbejdelsen af arbejdsmarkedsregnskabet dannes et register kaldet AMR-UN (arbejdsmarkedsregnskabet uden timenormering). Erhvervsbeskæftigelsens statistikregister dannes ud fra dette register.

Du kan læse mere om arbejdsmarkedsregnskabet og AMR-UN her.

Datavalidering

I tilfælde af at der mangler indberettede løntimer eller at de anses for invalide eller usandsynlige, foretages der imputering af løntimerne.

Arbejdsgivere, der har mere end én produktionsenhed, skal angive den produktionsenhed, som lønmodtageren er tilknyttet, i lønindberetningerne. Der er imidlertid en række arbejdsgivere, især indenfor den offentlige sektor, hvis indberetninger er mangelfulde på dette område. Ved hjælp af bl.a. Danmarks Statistiks Erhvervsregister fejlsøges den evt. indberettede produktionsenhed og jobbet tilknyttes et arbejdssted, som er Danmarks Statistiks statistiske enhed for jobtilknytningen.

Personer, der er fuldt ledige på referencetidspunktet ultimo november, kan ikke samtidigt have et job i erhvervsbeskæftigelsen. Disse job indgår således ikke i statistikken.

Databehandling

I forbindelse med udarbejdelsen af arbejdsmarkedsregnskabet dannes et register kaldet AMR-UN (arbejdsmarkedsregnskabet uden timenormering). Erhvervsbeskæftigelsens statistikregister dannes ud fra dette register.

Eftersom EBS giver detaljerede oplysninger om antal arbejdssteder og antal job fordelt på bl.a. geografiske områder og branchegrupper, kræver det ajourførte oplysninger om samtlige erhvervsenheder helt ned til arbejdsstedsniveau. Dette sker løbende i forbindelse med arbejdspladsplaceringen.

For lønmodtagerjob tager arbejdspladsplaceringen udgangspunkt i de indberetninger, som arbejdsgivere månedlig skal indberette til SKAT til eIndkomstregistret for hver ansat lønmodtager.

EIndkomstregistret indeholder identifikation af såvel lønmodtageren (personnummeret) som arbejdsgiveren (arbejdsgivernummeret). For arbejdsgivere med mere end ét arbejdssted skal det desuden gennem et produktionsenheds-nummer markeres, hvilket af arbejdsstederne indberetningen vedrører.

Har et firma flere arbejdssteder, mangler der i nogle tilfælde oplysninger om, hvilket af arbejdsstederne, det enkelte job skal optælles på. Er det ikke muligt ved den almindelige fejlretning at indhente oplysninger herom, bliver jobbet maskinelt henført til det mest sandsynlige arbejdssted, hvilket bl.a. sker ved en afvejning af oplysninger om arbejdsstedernes størrelse og afstand fra bopælskommunen.

Bruttobestanden af lønmodtagere udgøres af personer, der opfylder følgende tre betingelser:

For det første, at lønmodtagerne skal have haft mere end nul løntimer, såfremt man er beskæftiget op til en uge, over en løntime såfremt man er beskæftiget op til to uger, over to løntimer såfremt man er beskæftiget op til tre uger, og over tre løntimer såfremt man er beskæftiget mere end tre uger.

For det andet, at lønmodtagerne ikke indgår i bruttobestanden af arbejdsløse.

For det tredje, at lønmodtagerne er karakteriseret ved at være ansat ultimo november ifølge eIndkomstregistret.

I nogle tilfælde er lønmodtageren ikke ansat ultimo november ifølge eIndkomst, men der er andre informationer, som tilsammen sandsynliggør, at personen er beskæftiget ultimo november. I sådanne tilfælde bliver personen alligevel opgjort som beskæftiget.

En person kan have flere ansættelsesforhold som lønmodtager ultimo november. For at bestemme lønmodtagerens vigtigste ansættelsesforhold i slutningen af november, må den pågældendes ansættelsesforhold rangordnes efter kriterier, der angiver, hvor væsentligt ansættelsesforholdet anses for at være for lønmodtageren på dette tidspunkt. Ansættelsesforholdene rangordnes efter antallet af løntimer i november (under hensyntagen til ansættelseslængden i november), subsidiært efter den udbetalte løn i november (i forhold til ansættelseslængden i november). Det første job i denne rangorden vælges som det vigtigste ansættelsesforhold.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af udover, hvad der allerede er beskrevet under "Datavalidering" og "Databehandling".