Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Nete Nielsen
39 17 30 04

ndn@dst.dk

Hent som PDF

Arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer

Data vedrørende medarbejdernes fortjeneste indhentes på individniveau fra den årlige lønstrukturstatistik, mens data vedrørende virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger indhentes på virksomhedsniveau via en spørgeskemaundersøgelse. Øvrige arbejdsomkostninger fordeles ud på virksomhedens medarbejdere via en veldefineret fordelingsnøgle. De samlede arbejdsomkostninger pr. ansættelsesforhold beregnes ved at summe fortjenesten fra lønstrukturen og øvrige arbejdsomkostninger pr. ansættelsesforhold.

Kilder

Arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer opgøres på baggrund af den årlige lønstruktur samt undersøgelsen af øvrige arbejdsomkostninger. Statistikdokumentationen til beskrivelse af den årlige lønstruktur findes som Lønstruktur. Undersøgelsen af virksomhedernes og organisationernes øvrige arbejdsomkostninger baseres på en stikprøveundersøgelse på ca. 3.500 virksomheder. Datamaterialet til den årlige opgørelse af de samlede arbejdsomkostninger for den private sektor indsamles i samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening og Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Foreningerne indsamler oplysningerne fra deres respektive medlemsvirksomheder, og stiller dem til rådighed for Danmarks Statistik. Danmarks Statistik indsamler selv oplysninger fra virksomheder og organisationer, der ikke er medlem af en af de nævnte foreninger. Oplysninger omkring virksomhedernes bidrag og refusioner til barselsfonde og AUB samt finansieringsbidrag og bidrag til erhvervssygdomssikring hentes fra ATP.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Arbejdsomkostningerne indsamles ved online indberetning fra de virksomheder der, indgår i stikprøven.

Datavalidering

Validering af fortjenesten og delkomponenterne herunder er beskrevet i statistikdokumentationen for statistikken Lønstruktur.

Validering af øvrige arbejdsomkostninger, sker på alle indsamlede oplysninger. Generelt sammenlignes alle virksomhedens øvrige arbejdsomkostninger med tilsvarende omkostninger i andre virksomheder i samme branche. Hvis en virksomhed har øvrige arbejdsomkostninger som divergerer markant fra gennemsnittet i branchen, bliver virksomhedens indberetning undersøgt nærmere.

Databehandling

Undersøgelsen af øvrige arbejdsomkostninger bygger på indberetninger fra virksomheder med en beskæftigelse svarende til 61 pct. af den samlede beskæftigelse i populationen. Der er stor forskel på dækningsgraden indenfor brancherne, hvorfor der i statistikken er foretaget en opregning af antallet af ansættelser. Opregningen foregår på den måde, at virksomhederne grupperes efter branche og antal beskæftigede. Derefter findes dækningsgraden for hver enkelt branchestørrelsesgruppe. Dækningsgraden, danner baggrund for en vægt, der tildeles hver virksomhed i den pågældende branchestørrelsesgruppe. For så vidt angår behandlingen af data vedr. fortjenesten henvises til Lønstruktur.

Behandling af data vedrørende øvrige arbejdsomkostninger, foretages i forlængelse af datavalideringen. Her imputeres værdier, i de tilfælde, hvor disse vurderes at være ukorrekte. Værdier imputeres med gennemsnitsværdier fra andre virksomheder i samme branche, som har indberettet. Nogle indberetninger er af så dårlig kvalitet, at de fjernes fra materialet. Når databehandlingen på virksomhedsniveau er foretaget, fordeles de enkelte delelementer af øvrige arbejdsomkostninger ud på individer (virksomhedens medarbejdere) ved hjælp af forskellige fordelingsnøgler. Eksempelvis betaler virksomhederne dele af de øvrige arbejdsomkostninger med udgangspunkt i lønsummen eller i antallet af arbejdede timer. Disse øvrige arbejdsomkostninger fordeles mellem de enkelte medarbejder i henhold til medarbejdernes bidrag til lønsummen eller de samlede arbejde timer.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data, udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.