Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Nete Nielsen
39 17 30 04

ndn@dst.dk

Hent som PDF

Arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer

Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger for statistikken, dog betragtes statistikken som relativ præcis og pålidelig.

Samlet præcision

Fortjenestekomponenten udgør 96 pct. af de samlede arbejdsomkostninger. Den samlede pålidelighed afhænger derfor primært af denne komponents pålidelighed. Pålidelighed er beskrevet i statistikdokumentationen for Lønstruktur. For så vidt angår øvrige arbejdsomkostninger, vurderes pålideligheden at være høj. Det skyldes bl.a. at store dele af de øvrige arbejdsomkostninger er lovpligtige indbetalinger, som ofte baseres på virksomhedens branchetilhørsforhold og/eller antallet af medarbejdere. Det sidste betyder at kontrolmulighederne i forhold til det indberettede, er store. Kontrollerne understøtter den høje pålidelighed. Det vurderes at pålideligheden er steget gennem årene i takt med, at virksomhederne er blevet bekendt med indberetningen af disse oplysninger.

Stikprøveusikkerhed

En kilde til usikkerhed er stikprøven. Stikprøven til øvrige arbejdsomkostninger dannes fra et udtræk fra Det Erhvervsstatistiske Register af virksomheder med en beskæftigelse på mere end ni fuldtidsbeskæftigede. Stikprøven er stratificeret efter virksomhedernes størrelse og branchetilhørsforhold. Stikprøven bestod i 2022 af 3530 virksomheder. Af disse udsendte Danmarks Statikstik spørgeskema til de 1555, hvilket svarer til ca. 44 pct.. 52 pct. af skemaerne blev udsendt af Dansk Arbejdsgiverforening, mens de resterende 4 pct. blev udsendt af Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Af de udsendte spørgeskemaer indgik ca. 98 pct. i statistikproduktionen. Den del, der ikke er blevet brugt i statistikken, udgik af forskellige grunde, fx fordi de pågældende virksomheder ophørte i løbet af 2022, eller fik en beskæftigelse på mindre end 10 i løbet af året. Der foreligger ingen beregninger af stikprøveusikkerhedens størrelse.

Anden usikkerhed

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten af statistikken er generelt høj. Enkelte af grundoplysningerne i de øvrige arbejdsomkostninger bygger på frivillige aftaler, og er derfor per definition forholdsvis svære at kontrollere gyldigheden af. Disse omkostninger er dog af så ringe betydning for de samlede omkostninger, at denne usikkerhed må betragtes som værende af meget begrænset betydning. En potentiel fejlkilde er manglende respons fra virksomhederne. Svarprocenten på de øvrige arbejdsomkostninger er dog tæt på 100 pct.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal.