Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
39 17 33 88

sit@dst.dk

Hent som PDF

Anvendelsen af korn

Oplysningerne indsamles i halvårlige/årlige spørgeskemaundersøgelser, hvorefter indberetningerne fejlsøges og kvalitetstjekkes. Data stammer både fra stikprøvetællinger og totaltællinger, hvorfor der er forskel på, hvordan data viderebehandles. Indberetningerne i totaltællingerne lægges sammen og den totale mængde opnås, mens data fra stikprøverne opregnes med vægte, så de rammer udvalgte kendte måltotaler, fx det dyrkede areal.

Kilder

Hovedkilderne er:

Stikprøvetællinger: Høsten af korn, raps og bælgsæd Landbrugs- og gartneritællingen Udenrigshandel med varer. Importen og eksporten i kornbalancen stammer fra et halvårligt særudtræk fra udvalgte virksomheder inden for kornhandel, grovvareselskaber, producenter af foder til landbrugsdyr og landbrugsdyrsavl. Lagerbeholdninger hos landmænd, som indgår i statistikbanktabellen KORN2: Lager og omsætning af korn efter afgrøde og aktører Industrien i øvrigt fx input til drikkevarer, som indgår som en del af Anvendelsen af korn under typen Industriformål. Den bliver ikke offentliggjort som en selvstændig statistik. Grovfoderbranchen, der forhandler korn til udsæd. og budgetkalkuler udarbejdet af SEGES, som indgår som en del af Anvendelsen af korn under typen Udsæd. Den bliver ikke offentliggjort som en selvstændig statistik.

Totaltællinger: Formalingen af korn til produktion af mel og gryn, som indgår som en del af Anvendelsen af korn under typen Formaling til mel. gryn mv. Den bliver ikke offentliggjort som en selvstændig statistik. Lagertællinger hos kornhandlere, som indgår i statistikbanktabellen KORN2: Lager og omsætning af korn efter afgrøde og aktører.

Indsamlingshyppighed

Der er forskel på indsamlingshyppigheden for de forskellige kilder til denne statistik.

Formalingsstatistikken, Lagerbeholdninger af korn hos kornhandlere samt Udenrigshandlen med varer indsamles halvårligt, mens Høststatistikken og Lagerbeholdninger af korn hos landmænd indsamles en gang om året.

Indsamlingsmetode

Der indgår flere dataindsamlingsmetoder i Anvendelsen af korn. Indsamlingen til Formaling af korn og Lagerbeholdning af korn hos handlende, Høsten, Landbrugs- og gartneritællingen, Lagerbeholdning af korn hos landmænd og Udenrigshandel med varer foregår digitalt via diverse uploadsløsninger.

Importen og eksporten i kornbalancen stammer fra et særudtræk fra Udenrigshandel med varer, som indhenter de indberettede mængder af korn fra udvalgte virksomheder inden for kornhandel, grovvareselskaber, producenter af foder til landbrugsdyr og landbrugsdyrsavl. Der er ikke inkluderet beregnede mængder. Tilsammen betyder det, at tallene for import og eksport for hver afgrøde i tabellen for Anvendelsen af korn (KORN) ikke er identiske med tabellen for Udenrigshandel ved varer (KN8Y og KN8MEST). Brugen af særudtrækket trådte i kraft fra 2020 for at opnå mere specifikke mængder af afgrøder i udenrigshandlen, der ikke indbefatter korn til fx fødevarer, farmaceutika og kæledyrsprodukter og dermed få en bedre sammenhæng mellem den danske produktion (høsten) og den udenlandske handel.

Datavalidering

Der benyttes forskellige metoder til kvalitetstjek alt efter hvilke kilder, der undersøges.

Lagerbeholdningerne af korn hos landmænd sammenholdes med oplysninger om deres dyrkede areal med korn. Derudover sammenholdes lagerbeholdningerne af korn også med antallet af svin på bedriften, da svinebedrifter oftest har store mængder korn på lager. Denne information er med til at sandsynliggøre små eller store mængder korn på lager. Angående Lagerbeholdninger ved kornhandlere sammenlignes indkomne data med samme periode sidste år. Desuden ses der på høstens størrelse, hvilket har stor indflydelse med lagrenes størrelse. Formalingsstatistikken er en totaltælling, så hvis der er mangler i data eller data skiller sig markant ud fra andre leverede data eller tidligere års data, kontaktes indberetteren for at rette fejlen.

Høsten af korn, raps og bælgsæd og Udenrigshandlen med varer valideres i andre statistikker, se fx Høsten af korn, raps og bælgsæd og Udenrigshandlen med varer.

Databehandling

Der er forskel på den videre behandling af data, alt efter hvilken kilde de kommer fra. Data fra Formalingsstatistikken og Lagerbeholdinger hos kornhandlere er totaltællinger, så når data er tjekket og kvalitetssikret, lægges de indberettede mængder sammen. Høsten af korn, raps og bælgsæd og mængder fra Udenrigshandel med varer valideres og opregnes i andre statistikker, og de opregnede mængder benyttes derfra.

Opregningen af Lagerbeholdninger af korn hos landmænd finder sted ved at regne op til det samlede areal med korn, som allerede er kendt fra det Generelle LandbrugsRegister (GLR). Hvis en udvalgt bedrift til stikprøven, ikke svarer på spørgeskemaet af den ene eller anden grund, og dermed udgår af stikprøven, hæves opregningen i den pågældende gruppe. Det vil sige, at de andre bedrifter i stikprøven i den pågældende gruppe for en højere vægt. Bortfaldet var 1 pct. i 2018.

Der er forskel på, hvordan lagre ultimo opgøres i driftsår og kalenderår. Lager ultimo i driftsåret stammer fra Lagerbeholdninger af korn hos handlende og Lagerbeholdning af korn hos landmænd, mens for kalenderåret er lager ultimo beregnet ved at fratrække korn til eksport, udsæd, formaling og industriformål fra rådighedsmængden.

Korrektion

Der korrigeres løbende for opdateringer i Høsten af korn, raps og bælgsæd samt Udenrigshandel med varer ved udgivelserne. Tallene er foreløbige indtil 2 år efter data er offentliggjort første gang.