Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
39 17 33 88

sit@dst.dk

Hent som PDF

Anvendelsen af korn

Opgørelsen af anvendelsen af korn bygger bl.a. på stikprøvetællinger for lagerbeholdninger af korn hos landmænd, og resultaterne er derfor behæftet med nogen usikkerhed, fordi kun en lille andel af landmændene er spurgt. Herudover er der usikkerheder i opgørelsen af høsten af korn, raps og bælgsæd og udenrigshandel med. Korn til foder beregnes residualt, så usikkerheder på de andre datakilder vil have indflydelse på denne post.

Samlet præcision

Usikkerheden for Anvendelsen af korn er forbundet med usikkerheden i de primære statistikker, der anvendes i udarbejdelsen, hvilket både dækker over stikprøvetællinger og totaltællinger. Der er forskellig usikkerhed på stikprøvetællingerne. Overordnet set er lagerbeholdningerne af korn behæftet med nogen usikkerhed i og med, at stikprøven kun udgør en lille del af populationen. Usikkerhederne er mindre på opgørelsen af høsten af korn, raps og bælgsæd, da der er en relativ stor stikprøve, høj svarprocent samt at de afgrøder, som benyttes i statistikken Anvendelsen af korn er de største afgrøder, når der ses på arealet. Korn til foder beregnes residualt, så udviklingen i denne post vil derfor være påvirket af usikkerheden i de øvrige poster.

Stikprøveusikkerhed

Der er stikprøveusikkerhed på Lagerbeholdninger af korn hos landmænd. Stikprøven udgør en relativ lille andel af den samlede population, hvorfor det er vigtigt for usikkerheden, at svarprocenten er meget høj. Svarprocenten var på ca. 99 pct. Angående stikprøveusikkerhed på høstopgørelsen og Udenrigshandel med varer, se deres respektive statistikdokumentationer Høsten af korn, raps og bælgsæd og Udenrigshandel med varer

Anden usikkerhed

Statistikken Anvendelsen af korn er behæftet med usikkerhed. Den er baseret på flere primære statistikker, hvor usikkerheden er forskellig. Der er bortfald på ca. 1 pct. i lagerbeholdningerne af korn hos landmænd, men der er også tale om en stikprøve, der udgør en meget lille andel af populationen. Korn til foder beregnes residualt, så udviklingen i denne post vil derfor være påvirket af usikkerheden i de øvrige poster. Alle primære statistikker til beregningerne af Anvendelsen af korn har dansk landbrug som målgruppe. Der er altid risiko for overdækning, når der er flere kilder til udarbejdelsen af statistikken, men der er ingen tegn på at det skal være af betydning for denne statistik.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Anvendelsen af korn bygger på oplysninger fra flere forskellige kilder, hvilket kan påvirke usikkerheden. Usikkerheden vurderes højest på lagerbeholdningerne af korn hos landmænd, da der er tale om en lille stikprøve, og mens usikkerheden vurderes lavere på fx lagerbeholdninger af korn hos kornhandlere, da alle virksomheder i markedet leverer data. Se statistikdokumentationen for Høsten og Udenrigshandel med varer for disse statistikkers kvalitetsvurdering, Høsten af korn, raps og bælgsæd og Udenrigshandel med varer

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der kan forekomme afvigelser mellem de foreløbige og endelige tal. Disse afvigelser fremkommer, fordi der kan være mindre afvigelser i opgørelsen af de foreløbige og endelige høstresultater og den foreløbige og endelige udenrigshandel med varer. Data er foreløbige i 2½ efter referencetidspunktet.