Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent som PDF

Anløbsaktiviteten i danske havne (eksperimentel statistik)

Statistikken publiceres i Statistikbanken og på emnesiden for Havne

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der er ingen særskilt NYT-udgivelse for denne statistik

Publikationer

Der er ikke publikationer, der indeholder statistikken.

Statistikbanken

I Statistikbanken publiceres tabellen

Adgang til mikrodata

Der er ikke taget stilling til om og i givet fald i hvilket omfang mikrodata vil blive stillet til rådighed for forskere. Hvis et ønske og behov opstår, vil spørgsmålet blive behandlet.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Datagrundlaget er offentlig tilgængeligt for alle via Søfartsstyrelsen og der foretages derfor ikke diskretionering i Danmarks Statistik, idet dog enkelte observationer/skibe ikke vil blive offentliggjort.

Reference til metodedokumenter

Ikke relevant for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.