Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

Anden virksomhedsrådgivning

Statistikken belyser omsætning (og eksport) for branchen Anden virksomhedsrådgivning ved dens fordeling på serviceydelser. Herudover belyses omsætningens fordeling på kundegrupper. Endvidere vises eksportens andel til lande inden for EU og til lande uden for EU.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser omsætning (og eksport) for branchen Anden virksomhedsrådgivning ved dens fordeling på serviceydelser. Herudover belyses omsætningens fordeling på kundegrupper. Endvidere vises eksportens andel til lande inden for EU og til lande uden for EU.

Grupperinger og klassifikationer

Anden virksomhedsrådgivning omfatter følgende brancher (Dansk Branchekode 2007 (DB07)):

 • Public relation og kommunikation (DB07) 70.21.00
 • Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (DB07) 70.22.00

En fuldstændig beskrivelse af brancherne findes i Dansk Branchekode DB07.

Statistikken fra før undersøgelsesåret 2008 er udgivet på Dansk Branchekode 2003 (DB03) og omfatter branchen:

 • Anden virksomhedsrådgivning (DB03) 74.14.90

I den nationale publicering anvendes følgende serviceydelser og kundegrupper:

Serviceydelser:

 • Rådgivning inden for public relations (PR) og kommunikation
 • Strategisk virksomhedsrådgivning
 • Rådgivning inden for det finansielle område (undtagen selskabsskat)
 • Rådgivning inden for markedsføring
 • Rådgivning inden for human ressources (HR)
 • Rådgivning inden for produktion
 • Rådgivning inden for forsyningskæder og anden rådgivning inden for driftsledelse
 • Styring af virksomhedsprocesser
 • Anden projektstyring (undtagen inden for bygge- og anlægssektor)
 • Anden virksomhedsrådgivning
 • Varemærker og franchise
 • Uddannelse
 • Andre serviceydelser i.a.n.

Kundegrupper:

 • Virksomheder -inkl. offentligt ejede virksomheder
 • Den offentlige sektor
 • Organisationer og privatpersoner

I EU publicering anvendes kundens hjemmested i stedet for kundegrupper

Kundens hjemmested:

 • Lande inden for EU
 • Lande unden for EU

Sektordækning

Statistikken dækker enheder, som er juridisk registreret i Danmark og som har hoved aktivet inden for Anden virksomhedsrådgivning.

Begreber og definitioner

Kundegrupper: I den nationale publicering anvendes følgende kundegrupper:

 • Virksomheder -inkl. offentligt ejede virksomheder
 • Den offentlige sektor
 • Organisationer og privatpersoner

Kundens hjemmested: I EU publicering anvendes kundens hjemmested i stedet for kundegrupper

 • Resident
 • Ikke-resident, intra-EU
 • Ikke-resident, extra-EU

Serviceydelser: Generelt bygger spørgsmålene i skemaet på den europæiske statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation CPA 2008 , dog med en tilpasning til danske forhold. I skemaet anmodes virksomhederne om at oplyse deres omsætning og eksport, hvilke skal fordeles på følgende serviceydelser:

 • Rådgivning inden for public relations (PR) og kommunikation
 • Strategisk virksomhedsrådgivning
 • Rådgivning inden for det finansielle område (undtagen selskabsskat)
 • Rådgivning inden for markedsføring
 • Rådgivning inden for human ressources (HR)
 • Rådgivning inden for produktion
 • Rådgivning inden for forsyningskæder og anden rådgivning inden for driftsledelse
 • Styring af virksomhedsprocesser
 • Anden projektstyring (undtagen inden for bygge- og anlægssektor)
 • Anden virksomhedsrådgivning
 • Varemærker og franchise
 • Uddannelse
 • Andre serviceydelser i.a.n.

Fordelingen af omsætningen og eksporten på serviceydelserne skal angives i 1.000 kr. uden moms.

Enheder

Enhederne i statistikken er virksomheder, hvor hver virksomhed er bestemt ved den juridiske enhed. I Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register bestemmes de juridiske enheder ved deres CVR-nummer.

Population

Udvalgspopulation beskriver populationen, hvorfra stikprøven til *Anden virksomhedsrådgivning * er udtrukket. Udvalgspopulation udgøres af virksomheder, som er reelle aktive på udtrækstidspunktet, registreret i Det Erhvervsstatistiske Registersystem. (En virksomhed vurderes til at være reel aktiv, hvis den har løntimer for ansatte lønmodtagere (baseret på eIndkomstRegistret) svarende til mindst 0,5 årsværk og/eller har haft en beregnet indtjening af en vis størrelse.)

Målpopulation beskriver den population som respondenterne (de udvalgte virksomheder) skal opregnes til. Målpopulation udgøres af virksomheder, som er reelle aktive på opregningstidspunktet, registreret i Det Erhvervsstatistiske Registersystem. Der kan forekomme situationer, hvor nogle virksomheder findes i udvalgspopulationen men ikke i målpopulationen. Dette skyldes virksomheders lukning eller brancheskift mellem dannelsen af udvalgs- og målpopulationen. Ligeledes kan det også forekomme, at der findes flere virksomheder i målpopulationen end i udvalgspopulationen, idet data i målpopulationen er opdateret med nyere oplysninger og dermed kan der evt. kommer flere nye enheder i populationen.

Udvalgspopulation 2022 for *Anden virksomhedsrådgivning * er opgjort til ca. 13113 virksomheder. Udvalgspopulationen er yderligere afgrænset således at virksomheder, som har under 5 fuldtidsansatte, er sorteret fra. Det samlede antal i udvalgspopulation 2022 er opgjort til ca. 495 virksomheder. Målpopulation 2022 for Anden virksomhedsrådgivning er opgjort til ca. 13113 virksomheder.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2005 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er 1.000 kr. Der offentliggøres de absolutte fordelinger af omsætning (og eksport) på serviceydelser. Før undersøgelsesåret 2013 var måleenheden procent.

Referencetid

Referencetiden for statistikkens årlige tal er hele det angivne år. Virksomhederne indberetter således hele årets omsætning, som svarer til deres regnskabsår. Virksomheder med forskudt regnskabsår indberetter på det seneste regnskabsår.

Hyppighed

Statistikken udkommer hvert andet år.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lovhjemmel til dataindsamling findes i § 8 i Lov om Danmarks Statistik, jf. Lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. Maj 2018.

Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr.295/2008 af marts 2008 om statistik over erhvervsstrukturer (bilag 8).

Indberetningsbyrde

Der er ikke opgjort respondentbyrde for statistikken for 2012.

Øvrige oplysninger

Statistikken har en emneside.