Gå til sidens indhold

Hovedrevision af nationalregnskabet - 2024

- nationalregnskab, betalingsbalance og offentlige finanser

 

I juni 2024 afsluttes hovedrevisionen af nationalregnskab, betalingsbalancen samt offentlige finanser. Hovedrevisionen er et fælleseuropæisk projekt, der gennemføres hvert 5. år. Formålet med revisionen er at indarbejde ny viden og nye metoder samt sikre ensartede opgørelsesmetoder for alle lande.  

Nedenfor findes opsummering af emnerne i hovedrevisionen samt tidslinje for opdatering af denne dokumentationsside

Hovedrevision – hvad og hvorfor?
Fra 28. juni 2024 opgøres det danske nationalregnskab på et hovedrevideret grundlag. Inden da er offentlige finanser overgået til hovedrevideret grundlag d. 6. juni og betalingsbalancen og udenrigshandelsstatistikkerne d. 10. juni. En hovedrevision adskiller sig fra løbende revisioner, der kun vedrører år, der normalt er åbne for revisioner, også kaldet ”foreløbige” år. Ved en hovedrevision revideres alle tidsserier, så de er sammenhængende og konsistente. Ved denne hovedrevision er der indarbejdet nye kilder og beregningsmetoder og en ny klassifikation for det private forbrug (COICOP18). Derudover er reference-året for de kædede værdier i foregående års priser opdateret fra 2010 til 2020.Hovedrevisionen er et fælles europæisk projekt.
Her beskriver EUROSTAT 2024 hovedrevisionen.


Aktivitetskalender

Tidspunkt Aktivitet
11. april 2024  Publicering af siden om Hovedrevisionen 2024
11. april 2024  Mulighed for adgang til nye forbrugstabeller i testversion i Statistikbanken
6. juni 2024  Offentliggørelse af de hovedreviderede offentlige finanser 1971-2023
10. juni 2024  Offentliggørelsen af den hovedreviderede betalingsbalance, UHV og UHT, 1. md. 2005 til 4. md. 2024
10. juni 2024  Emnet ”Det overordnede billede og Forsyningsbalancen” uddybes for perioden 1966-2019
10. juni 2024 

Mulighed for adgang til Betaversion af Hovedrevisionens resultater via Adams databanker for perioden 1966-2019

26. juni 2024  Offentliggørelse af de hovedreviderede kvartalsvise offentlige finanser, 1. kvt. 1999-1. kvt. 2024
26. juni 2024 Offentliggørelse af de hovedreviderede finansielle konti for offentlig forvaltning og service, 1. kvt. 1995-1. kvt. 2024
28. juni 2024 Offentliggørelse af det hovedreviderede nationalregnskab, årligt (1966-2023) og kvartalsvist (1. kvt. 1990-1. kvt. 2024)
28. juni 2024 Offentliggørelse af det hovedreviderede sektorregnskab, årligt (1971-2023) og kvartalsvist (1. kvt. 1999-1. kvt. 2024)
28. juni 2024 Offentliggørelse af de hovedreviderede finansielle konti, årligt (1995-2023) og kvartalsvist (1. kvt. 1999-1. kvt. 2024)
28. juni 2024 ADAMs databank på hovedreviderede data 
28. juni 2024  Emnet ”Det overordnede billede og Forsyningsbalancen” uddybes yderligere for perioden 1966-2023
 
Det overordnede billede

10. juni - i forlængelse af offentliggørelserne af den hovedreviderede betalingsbalance og de offentlige finanser - er det her muligt at læse mere om effekterne på BNP og forsyningsbalancen for perioden 1966-2019:28. juni - i forlængelse af offentliggørelserne af det hovedreviderede nationalregnskab vil beskrivelsen af det overordnede billede blive opdateret til at beskrive hele perioden 1966-2023.

Hovedresultater - BNP og forsyningsbalancen

Hovedrevisionen er et fælleseuropæisk projekt, der gennemføres hvert 5. år. Formålet med revisionen er at indarbejde ny viden og nye metoder samt sikre ensartede opgørelsesmetoder for alle lande.

Ændringerne i Danmark relaterer sig især til:

  • Nye opgørelsesmetoder af energiforsyning og boligbenyttelse
  • Revideret opgørelse af im- og eksport fra betalingsbalancen
  • Ny forbrugsgruppering baseret på den internationale klassifikation, COICOP 2018
  • Ny formålsfordeling (COFOG-klassificering) indarbejdes i offentlig forvaltning og service

Der vil derudover forekomme revisioner baseret på nye kildedata, metodiske ændringer, ny afstemning samt sammenvejningseffekter i fastprisberegningerne.

Nærmere uddybning af hovedresultaterne vil være tilgængelig 28. juni.

 

Offentlige finanser

I forbindelse med hovedrevisionen i 2024 er der implementeret en mere retvisende fordeling mellem den formålsfordelte opgørelse af de offentlige udgifter. Kommunernes kontoplan blev i 2018 ændret, så man nu kan skelne mellem plejeudgifter til hhv. ældre og handicappede. Denne ændring af primærkilden medfører en anden fordeling mellem udgifterne til formålene 'Pleje - og rekonvalescenthjem’, ’Invaliditet’ og ’Alderdom’ samt en ændret fordeling på en række brancher i forhold til tidligere.

Betalingsbalance og udenrigshandel

I forbindelse med hovedrevisionen i 2024 er der foretaget data- og metoderevision tilbage til 2005 i betalingsbalancen. Revisionen sker hovedsagelig som følge af ny viden fra virksomhederne, men også som følge af nye kilder for opgørelsen af privates køb fra udlandet.

Kapitalbalance (Udlandsformuen)

I forbindelse med hovedrevisionen 2024 vil opgørelsen af Danmarks udlandsformue (kapitalbalancen) ændres for derivater, således at de nu kan opdeles på aktiver og passiver (brutto), hvor de hidtil har været opgjort som nettoaktiver (netto). Dette imødekommer nye anbefalinger fra betalingsbalance-manualer og gør værdien af derivaterne tilgængelig opdelt på aktiver og passiver på samme måde som de øvrige balancer i Danmarks udlandsformue. Dette vil også slå igennem på opgørelsen af betalingsbalancens finansielle poster.

Derudover indarbejdes nye oplysninger fra virksomhederne. Opgørelsen af Danmarks udlandsformue (kapitalbalancen) viser værdien af danske finansielle tilgodehavender (aktiver) og forpligtelser (passiver) over for udlandet. Den primære kilde til opgørelsen er direkte rapportering fra danske virksomheder. Nationalbanken foretager løbende en afstemning af de finansielle balancer på baggrund af den statistiske diskrepans (fejl og udeladelser) mellem opgørelsen af overskuddet på de løbende poster og betalingsbalancens finansielle poster. Afstemningen er ved revisionen blev reduceret som følge af bedre kildedækning på de finansielle balancer, samt at revisionen har reduceret den statistiske diskrepans betydeligt.

Nærmere uddybning af kapitalbalance (udlandsformuen) vil være tilgængelig 28. juni.

Sektorfordelt nationalregnskab

I forbindelse med hovedrevisionen i 2024 er det sektorfordelte nationalregnskab påvirket af revisionerne i forsyningsbalancen, offentlig forvaltning og service samt betalingsbalancen.

Nærmere uddybning af sektorfordelt nationalregnskab vil være tilgængelig 28. juni.

Løn, beskæftigelse og timer

I forbindelse med hovedrevisionen i 2024 er der indarbejdet reviderede tal for løn, beskæftigelse og timer tilbage til 1966.

Nærmere uddybning af løn, beskæftigelse og timer vil være tilgængelig 28. juni.

Beholdning af faste aktiver og forbrug af fast realkapital

I forbindelse med hovedrevisionen i 2024 er der indarbejdet reviderede opgørelser af beholdningerne og forbruget af fast realkapital for hele perioder fra 1966.

Finansielle konti for offentlig forvaltning og service

I forbindelse med hovedrevisionen i 2024 offentliggøres en revideret opgørelse for de finansielle konti for offentlig forvaltning og service fra 1. kvt. 1995 – 1. kvt. 2024.

Nærmere uddybning af finansielle konti for offentlig forvaltning og service vil være tilgængelig 26. juni.

Finansielle konti (Finansielt nationalregnskab)

I forbindelse med hovedrevisionen i 2024 offentliggøres en sammenhængende tidsserie med årstal fra 1995 og frem samt kvartalstal fra 1. kvartal 1999. Hidtil har der været et databrud i de offentliggjorte data mellem 2016 og 2017. Det finansielle nationalregnskab opgøres i tæt samarbejde med Nationalbanken. Revisioner på den finansielle del af betalingsbalancen og offentlig forvaltning og service har effekt på opgørelsen af finansielle konti.

Nærmere uddybning af de samlede finansielle konti vil være tilgængelig 28. juni.

Ny klassifikation af individuelt forbrug efter formål (COICOP)

I forbindelse med hovedrevisionen 2024 vil den nye forbrugsgruppering baseret på Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) 2018 blive implementeret i nationalregnskabet. COICOP 2018 er en international klassifikation, der organiserer individuelle forbrugsudgifter fra husholdninger, non-profit institutioner og den offentlige sektor efter formålet med forbruget.

Tidligere offentliggjorte tal vil i forbindelse med hovedrevisionen blive omregnet til de nye forbrugsgrupperinger på 15, 44 og 73-niveau:


Nationalregnskabets nye forbrugsgrupperinger beskrives nærmere her:

De nuværende Statistikbanktabeller NAHC11, NAHC21, NAHC22, NAHC23 bliver 28. juni erstattet af nye tabeller opdelt på de nye forbrugsgrupperinger. Brugere, der ønsker adgang til de nye forbrugstabeller i testversion i Statistikbanken, kan kontakte Danmarks Statistik og vil derefter blive tildelt adgang. Kontakt Statistikbank og Informationsservice ved Jacob Solander.

ADAMS Databank (årlig betaversion)

Hovedrevisionens resultater for perioden 1966-2019 offentliggøres via De økonomiske modellers databank (ADAM) i en såkaldt betaversion d. 10. juni 2024. Denne version kaldes 'beta', da tallene ikke med sikkerhed svarer til tallene i den endelige udgivelse d. 28. juni 2024.

Databanken stilles til rådighed i den hensigt, at storbrugere af data og model har mulighed for at justere deres opsætninger og lave tilpasninger til deres systemer, så de er i stand til at tage offentliggjorte, hovedreviderede tal ind via ADAMs databank, når den frigives d. 28. juni 2024.

Brugere, der vil have adgang til betaversionens tal, skal udfylde denne formular og acceptere betingelserne.

QDAMS Databank (kvartalsvis betaversion)

Hovedrevisionens resultater for perioden 1990-2019 offentliggøres via Den kvartalsvise databank (QDAM) i en såkaldt betaversion d. 10. juni 2024. Denne version kaldes 'beta', da tallene ikke med sikkerhed svarer til tallene i den endelige udgivelse d. 28. juni 2024.

Databanken stilles til rådighed i den hensigt, at storbrugere af data og model har mulighed for at justere deres opsætninger og lave tilpasninger til deres systemer, så de er i stand til at tage offentliggjorte, hovedreviderede tal ind via QDAM databanken, når den frigives d. 28. juni 2024.

Brugere, der vil have adgang til betaversionens kvartalsvise tal, skal udfylde denne formular og acceptere betingelserne.