Gå til sidens indhold

Børnetilskud og børnefamilieydelse

Beskrivelse

Statistikken omhandler familier med børn, der modtager børnefamilieydelse og børnetilskud. Børnefamilieydelse tildeles alle familier med børn under 18 år uafhængig af indkomstforhold. Børnetilskud tildeles enlige forældre, forældreløse o.l., børn af pensionister, børn født uden for ægteskab uden bidragspligtigelse, børn af enker/enkemænd og flerbørnsfamilier og uddannelsessøgende forældre. Statistikken opgøres pr. 4. kvartal i året. En tilnærmet årsstatistik for hele kalenderåret - uden fordeling på variable - udarbejdes, men den er skønsmæssig for antal modtagere af børnetilskud i alt og børnefamilieydelse i alt.

Enheden i tællingen er børnene, undtagen ekstra børnetilskud, som ydes pr. familie.

Populationen er alle familier med børn under 18 år, som modtager børnefamilieydelse og/eller børnetilskud i oktober kvartal fordelt på en række variable (efter arten af ydelse, forsørgerens samlivsforhold, antal børn i familien og myndighedskode).

Børnefamilieydelse udbetales uafhængigt af indkomstforholdene til alle familier med børn under 18 år som et fast beløb pr. barn. Ydelsens størrelse afhænger af barnets aldersgruppe 0-3 år, 4-6 år, 7-17 år. Børnetilskud udbetales uden hensyn til indkomst som ordinært og ekstra børnetilskud til enlige forsørgere med børn under 18 år. Særligt børnetilskud udbetales til forældreløse børn, børn af pensionister, børn af enker/enkemænd samt børn født uden for ægteskab, hvor ingen er anset som bidragspligtig.

Tabellerne er grupperet på typen af tilskud, forsørgerens samlivsforhold, amter og kommuner.

De statistiske mål er antal familier og børn, udbetalte beløb, gennemsnitligt udbetalte beløb pr. familie.

Kilde: KMD system (børneydelsesregister) til udbetalinger.

Dataanvendelse: Data til Nyt fra Danmarks Statistik, Statististiske Efterretninger (udgået 2006), Statistikservice (udgået 2007), Statistisk Årbog. Data til Sumdatabasen og Statistikbanken i Danmarks Statistik Tabeller til publikationen "Social tryghed i de nordiske lande" udgivet af NOSOSKO Data til Danmarks Statistiks hjemmeside (fx variabelbeskrivelser):ww.dst.dk Data til Statens Arkiver Årlig serviceopgave til Indenrigsministeriet (0-15 årige fordelt på betalingskommuner). Lovmodellen i finansministeriet Vurdering af loven om børnetilskud (Socialministeriet/ Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender) og loven om børnefamilieydelse (Skatteministeriet) Budgettering i kommunerne, Kommunernes Landsforening Interne formål i Danmarks Statistik: Samkørsel med andre statistikområder

Der findes ingen delopgaver under Børnetilskud og børnefamilieydelse

Variable