Gå til sidens indhold

Internatio­nalt samarbejde

Deltagelse i det europæiske statistiske system spiller en central rolle i Danmarks Statistiks internationale engagement. Herudover er Danmarks Statistik også aktiv i det statistiske samarbejde i andre internationale fora, herunder FN og OECD.

ESS – Europæiske Statistiske System

Danmarks Statistik er en del af det europæiske statistiksystem (ESS). ESS er et partnerskab mellem Kommissionens statistiske myndighed (Eurostat), de nationale statistikbureauer og andre nationale statistikproducenter i medlemsstaterne. I Danmark producerer 14 andre myndigheder europæiske statistikker og indgår som sådan i ESS. ESS-partnerskabet inkluderer også EFTA-landene. Det europæiske statistiksamarbejde er reguleret i loven om europæiske statistikker.

Formålet med det europæiske statistiksamarbejde er at producere sammenlignelige statistikker af høj kvalitet. Statistikkerne udgør et vigtigt grundlag for at planlægge, gennemføre og evaluere en række politik- og samarbejdsområder. EU-statistikker udarbejdes ud fra et statistisk femårsprogram, som vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet. For at kunne give brugere et mere detaljeret kendskab til ESS udgives der hvert år en ESS-rapport, der belyser de seneste tiltag og udviklinger af systemet.

En stor del af EU-statistikkerne er bestemt gennem lovgivning. Danmarks Statistik deltager aktivt i alle faser af EU-lovgivningsprocessen. Dette foregår blandt andet i Kommissionens (Eurostat’s) arbejdsgrupper, hvor eksperter fra Danmarks Statistik og de øvrige medlemsstater konsulteres i forbindelse med udarbejdelse og implementering af EU's statistiklovgivning.

Det Europæiske Statistiske Systems Komité (ESSC), som er det overordnede organ inden for ESS-samarbejdet, består af generaldirektørerne for de nationale statistikinstitutioner.

I disse år undergår det europæiske statistiske system en reformproces, der udspringer af en vision for samarbejdet i det europæiske statistiske system frem mod 2020. Reformprocessen fokuserer på fem områder: 1) brugerbehov og interessentsamarbejde, 2) kvalitet, 3) nye datakilder, 4) effektive og kvalitetssikrede statistiske produktionsprocesser samt 5) formidling og kommunikation.


Eurostat

Eurostat er EU’s statistiske kontor, som har til opgave at tilvejebringe EU-statistikker, der gør det muligt at sammenligne lande og regioner. Eurostat er nedsat i henhold til en afgørelse truffet af Kommissionen.


EU-lovgivning på statistik­området

For at EU-statistikker kan være sammenlignelige fra land til land og over tid, laves langt størstedelen af statistikkerne ud fra forpligtende retsakter. Gældende retsakter på statistikområdet

Gældende retsakter på statistikområdet


Retnings­linjer for europæisk statistik

Retningslinjerne gælder for al statistik produceret af danske myndigheder til EU-formål og er baseret på European Statistics Code of Practice. Retningslinjerne vedrører krav til faglig uafhængig, kvalitet, dokumentation mv.


European Statistics Code of Practice

European Statistics Code of Practice (Adfærdskodeks for europæiske statistikker ) er tiltrådt af ECOFIN-rådet i 2005 og angiver de overordnede kvalitetsstandarder for europæisk statistik.

Adfærdskodeks for europæiske statistikker

 

EU's medlemslande skal i henhold til forordningen om europæiske statistikker EU 223/2009 udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker i overensstemmelse med European Statistics Code of Practice. Medlemsstaterne skal regelmæssigt rapportere til EU-kommissionen om implementeringen af Code of Practice i medlemsstaten.

Report on compliance with the European Statistics Code of Practice in Denmark, June 2017

Samarbejde med andre internatio­nale organi­sationer

Danmarks Statistik samarbejder med flere internationale organisationer. Blandt de væsentligste kan nævnes: FN’s Statistiske Kommission og den europæiske del heraf, den Statistiske afdeling af FN's Økonomiske Kommission for Europa (UNECE), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), Den Internationale Valutafond (IMF) og den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).

Forenede Nationers Statistiske Kommission

FN’s Statistiske Kommission blev nedsat af FN’s Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC) i 1947 og assisterer det Økonomiske og Sociale Råd med bl.a.:

  • At fremme udviklingen af nationale statistikker og forbedre deres sammenlignelighed.
  • At udvikle den centrale statistikfunktion i FN’s Sekretariat (Statistics Division) samt koordinere statistikarbejdet i FN’s organisationer.
  • At rådgive FN’s organisationer vedrørende indsamling, behandling og formidling af statistik.
  • At fremme og forbedre statistiske metoder.

Conference of European Statisticians (CES)

Conference of European Statisticians (CES) er en regional FN-myndighed på statistikområdet. CES refererer til FN’s Statistiske Kommission og er en del af UNECE. CES har samme formål og opgaver som den Statistiske Kommission. Herudover skal CES bidrage til et tæt samarbejde mellem alle producenter af officiel statistik i ECE-regionen og i den forbindelse sikre sammenlignelighed, bedst mulig ressourceanvendelse, samt koordineret indsamling af statistik fra nationale producenter.

Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD)

OECD’s mission er at fremme politikker, der forbedrer såvel den økonomiske som sociale situation i verden. For at kunne efterleve denne mission har OECD og dens mange tilhørende komitéer, ekspertgrupper mv. et stort behov for officiel statistik af høj kvalitet. OECD’s statistikafdeling indsamler derfor statistik fra medlemsstaterne og bearbejder den med henblik på øget sammenlignelighed. Eksempelvis publiceres statistikken i den månedlige udgave af Main Economic Indicators. Det statistiske samarbejde er organiseret i arbejdsgrupper under OECD Committee on Statistics and Statistical Policy (CSSP).

Den Internationale Valutafond (IMF)

Danmarks Statistiks relationer til IMF varetages i nært samarbejde med Finansministeriet og Danmarks Nationalbank. IMF’s statistikarbejde dækker hovedsageligt to områder: retningslinjer for udarbejdelse af statistik og standarder for dokumentation.

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO)

I samarbejde med Beskæftigelsesministeriet har Danmarks Statistik løbende kontakt til Den Internationale Arbejdsorganisation og leverer omfattende arbejdsmarkedsoplysninger til ILO’s Yearbook of Labour Statistics. ILO spiller en betydelig rolle for den internationale udvikling og koordination af statistik om især beskæftigelse, arbejdsløshed og prisstatistik.

Koordinations­udvalget for Europæisk Statistik

Danmarks Statistik er som national statistisk myndighed formand for Koordinationsudvalget for Europæisk Statistik. Udvalget blev oprettet i 2010 og er afledt af EU-forordningen om Europæisk Statistik (EF) Nr. 223/2009. Ifølge forordningens artikel 5, stk. 1 har de nationale statistiske myndigheder ansvar for at koordinere alle nationale aktiviteter til udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker samt at fungere som kontaktpunkt for Kommissionen (Eurostat) i statistiske spørgsmål. Ud over Danmarks Statistik består Koordinationsudvalget for Europæisk Statistik af repræsentanter fra andre nationale statistikproducenter i Danmark, der producerer europæiske statistikker.

Koordinationsudvalget for Europæisk Statistik har til opgave:

1. At sikre gensidig informationsudveksling om:
a) nye og igangværende europæiske statistikinitiativer med henblik på at koordinere aktiviteter til udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker,
b) Danmarks repræsentation i centrale europæiske komitéer og udvalg i såvel Kommissionen som Rådet med henblik på at koordinere og samordne indsatsen.

2. At bidrage til besvarelse af Kommissionens generelle henvendelser til de nationale europæiske statistikproducenter. 

3. At tage initiativ til samarbejde og samordning af den produktion og formidling af Europæisk Statistik, der foregår i henholdsvis Danmarks Statistik og andre nationale statistikproducenter. Herunder skabe rammerne for etablering af samarbejdsfora, der kan bidrage til udveksling af ’best practices’.

4. At drøfte standarder vedrørende uafhængighed, kvalitet (relevans, nøjagtighed, aktualitet, punktlighed, tilgængelighed, sammenlignelighed og sammenhæng), fortrolighed og svarbyrde, der skal være i overensstemmelse med nationale og internationale beslutninger og lovgivning. 

5. At drøfte danske standarder med henblik på at sikre højere grad af international sammenlignelig statistik.

Deltagende institutioner i Koordinationsudvalget for Europæisk Statistik

Forretningsorden