Gå til sidens indhold

Indsendelse af data

Til forskning og analysearbejde er det ofte nødvendigt at koble oplysninger fra flere forskellige datakilder. Danmarks Statistiks registerdata kan samkøres med andre datamaterialer (her betegnet som "eksterne data" eller eksternt "datamateriale"), som du ønsker af få koblet sammen med registerdata. Det kan fx være udtræk fra registre, som findes uden for Danmarks Statistik eller dine egne survey-oplysninger.

Forskningsservice stiller krav til de eksterne mikrodata, som skal indgå i projekter. Kravene skal sikre, at der kun leveres eksterne mikrodata, som skal bruges i projektet samt sikre, at Forskningsservice får de oplysninger som er nødvendige for at kunne håndtere de eksterne mikrodata og gøre dem tilgængelige i det konkrete projekt.

Alle eksterne mikrodata skal leveres sikkert til Danmarks Statistik

Her finder du vejledningen til, hvordan man uploader eksterne datasæt:

 

Krav til eksterne mikrodata

Mikrodata må generelt kun indeholde oplysninger, der skal bruges til det konkrete projekt. Variable der ikke skal anvendes, skal derfor fjernes før mikrodata leveres til Forskningsservice.

Kun godkendte eksterne mikrodata: Før der leveres eksterne mikrodata til Forskningsservice, skal deres anvendelse i et konkret projekt være godkendt. De eksterne mikrodata skal være omfattet af en godkendt projektindstilling.

Kun de nøglevariable der skal bruges: Kun de nøglevariabler – fx personnummeret - der skal bruges til at koble de eksterne mikrodata med de øvrige data på projektet må medtages. Øvrige nøglevariabler fx fremmednøgler, som ikke skal bruges, skal fjernes før mikrodata leveres til Forskningsservice.

Kun numeriske variable og kategoriserede tekstvariable: Kun de numeriske og kategoriserede tekstvariable som skal bruges til projektet må medtages. Variable der ikke forventes brugt skal slettes, inden eksterne mikrodata leveres til Forskningsservice.

Ingen navne og besvarelser med fritekst: Eksterne mikrodata skal overholde de samme krav om diskretionering som Danmarks Statistik i øvrigt benytter. Dette betyder at oplysninger som tilnærmelsesvis identificerer personer eller virksomheder ikke må indgå i eksterne mikrodata – fx personnavne og besvarelser med fritekst i surveys. Sådanne variable skal fjernes eller kategoriseres før eksterne mikrodata leveres til Forskningsservice.

Fil-formater

Eksterne mikrodata må leveres i følgende formater:

 • .ASC
 • .CSV
 • .DTA
 • .ODS
 • .PDF
 • .SAS7BCAT
 • .SAS7BDAT
 • .SAV
 • .XLS
 • .XLSX
Dokumentation af eksterne data

Eksterne mikrodata skal dokumenteres. Dokumentationen skal indeholde nedenstående:

 1. Projektnummer for det projekt de eksterne mikrodata er godkendt til at blive anvendt i
 2. Navn eller navne på variable der skal afidentificeres, dvs. de variable som skal bruges til at koble de eksterne mikrodata med øvrige data i projektet. For eksempel variable med personnumre
 3. Hvis de eksterne mikrodata indeholder flere nøgler der skal bruges for at koble fx flere eksterne datasæt sammen, skal disse variable også fremhæves
 4. Når de eksterne data er leveret og dokumentation indsendt, anbefales det at advisere den projektansvarlige i Forskningsservice pr. mail

Send dokumentationen til den projektansvarlige i Forskningsservice.

Levering af eksterne mikrodata til Forskningsservice

Alle eksterne mikrodata skal leveres sikkert til Danmarks Statistik

Eksterne mikrodata kan leveres sikkert til Danmarks Statistik på nedenstående måder

Anvendelse af FSE-Upload

Brugere af Forskningsservice kan anvende vores upload-løsning, FSE-Upload. Upload via FSE-Upload sker via en sikker forbindelse og eksterne mikrodata kan derfor uploades umiddelbart.

Anvendelse af sikker e-mail

Data kan sendes via sikker e-mail til forskerpost@dst.dk på en af følgende to måder.

 1. Institutionen henter Danmarks Statistiks certifikat på hjemmesiden til download af sikkerhedscertifikater. Vælg forskerpost@dst.dk. Vcf-formatet anbefales til Outlook.
  Eksterne mikrodata skal herefter sendes til forskerpost@dst.dk. Angiv altid projektnummer og projektansvarlig i Forskningsservice i emnefeltet på e-mailen og orienter den projektansvarlige i Forskningsservice direkte, når de eksterne mikrodata er afsendt.
  Danmarks Statistik yder ikke support på kryptering og Digital Signatur. Der henvises i stedet til NemID's hjemmeside om sikker e-mail
 2. Institutionen kan anvende sikker tunnelkryptering (SEPO). Opsætningen er individuel for forskellige institutioner og forestås af institutionens IT-afdeling, som bør inddrages før eksterne mikrodata indsendes.
  Angiv altid projektnummer og orienter den projektansvarlige i Forskningsservice om at mailen er sendt med tunnelkryptering (SEPO). Anvendes tunnelkryptering skal eksterne mikrodata ligeledes sendes til forskerpost@dst.dk
Anbefalet brev / personlig aflevering

Af datasikkerhedsmæssige grunde anbefales det at en af de to ovenstående muligheder anvendes.

Hvis det ikke er muligt (fx hvis filerne er meget store), så kan passwordbeskyttede eksterne mikrodata også leveres på fysiske medier direkte til Danmarks Statistik på nedenstående adresse. Projektets kontaktperson i Forskningsservice samt projektnummer skal altid fremgå af det indleverede materiale:

Danmarks Statistik, Servicedesk
Sejrøgade 11
2100 København Ø

Att. Projektets kontaktperson i Forskningsservice
Vedr. projektnummer: 70XXXX

Eksterne mikrodata kan enten leveres personligt i Danmarks Statistiks reception eller blive sendt anbefalet til Danmarks Statistik på et fysisk medie (DVD, CD-rom eller USB-stik, som ikke leveres tilbage). Ved levering på et fysisk medie skal de eksterne mikrodata være passwordbeskyttet. Password skal ikke leveres sammen med det fysiske medie.

Når de eksterne mikrodata er modtaget, skal password sendes på e-mail til projektets kontaktperson i Forskningsservice.

Send IKKE mikrodata på almindelig mail

Eksterne mikrodata må ikke fremsendes med almindelig e-mail, da dette ikke er en sikker leverancemåde.

Andre dataleverandører

Eksterne mikrodata kan også leveres fra andre dataleverandører direkte til Danmarks Statistik på projektforskerens bestilling og efter aftale med Forskningsservice og dataleverandøren. Levering af eksterne mikrodata skal ske på en af ovenstående måder, men I skal sikre, at de eksterne mikrodata opfylder kravene ovenfor før de leveres til Forskningsservice.

Afidentificering

Når de eksterne mikrodata er modtaget i Forskningsservice, bliver de afidentificeret på samme måde som de øvrige data, der hører til projektet. Dette sker ved at nøglevariable afidentificeres. Derefter gøres de eksterne mikrodata tilgængeligt sammen med de øvrige data i projektet.

Kontakt

Forskningsservice
Telefon: 39 17 31 30