Gå til sidens indhold
Delmål 14.1: Delmål 14.1

Delmål 14.1

Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

Gå til delmål 14.2 Gå til delmål 14.2: Beskyt og genopret økosystemer

Indikatorer

14.1.1: Overgødskningsindeks og plastikaffald

Download data

Forklaring

Underindikator a, kysteutrofiering: Indikatoren er baseret på FN's definition, som dog indeholder flere forskellige mulige indikatorer. Kilden til værdierne for klorofyl a i havet er Hansen J.W. & Høgslund S. (red.) 2019. Marine områder 2018. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 156 s. - Videnskabelig rapport fra DCE nr. 355. Underindikator b, densiteten af flydende plastaffald: Mængden og sammensætningen af strandaffald blev i 2018 opgjort ved tre indsamlinger hhv. forår, sommer og efterår på hver af de seks danske referencestrande. Plastik udgjorde den største andel af affaldet (38-90 %, i gennemsnit godt 80 %). De hyppigste typer af plastikaffald var uidentificerbare fragmenter af plast, men også engangsplastik, herunder slikpapir og emballage til mad og drikkevarer, reb og snor fra fiskeriaktivitet samt jagtpatroner og vatpinde var blandt de affaldsemner, der blev fundet i store antal på strandene.

Senest opdateret:

10-06-2020

Del sidens indhold: