Gå til sidens indhold
Delmål 9.1: Delmål 9.1

Delmål 9.1

Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.

Gå til delmål 9.2 Gå til delmål 9.2: Promover inkluderende og bæredygtig industrialisering

Indikatorer

9.1.1

9.1.2

Download data

Forklaring

Indikatorerne er opgjort på transportformerne vej, jernbane, søfart, luftfart og rørledning. Der transporteres udelukkende gods (olie og gas) gennem rørledninger. Persontransport på vej er opgjort af Vejdirektoratet og med fly af Trafik, bygge- og boligstyrelsen. Resten opgøres af Danmarks Statistik. Persontransport er opgjort i mio. personkm. Personkm er antal personer gange med rejst distance. Godstransport er opgjort i 1.000 ton.

Senest opdateret:

26-01-2024