Gå til sidens indhold

Samme antal ledige stillinger som før COVID-19

Ledige stillinger 4. kvt. 2020

I fjerde kvartal 2020 var der 35.400 ledige stillinger i den private sektor, når der korrigeres for sæsonudsving. Det er 3.300 flere ledige stillinger end kvartalet før, og med denne stigning er antallet af ledige stillinger stort set på samme niveau, som før nedlukningen i foråret 2020. Antallet af ledige stillinger udgjorde i fjerde kvartal 2,0 pct. af samtlige stillinger, ledige som besatte, hvilket i forhold til tredje kvartal svarer til en stigning på 0,2 procentpoint.

Antal af ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03

Stigende andel af ledige stillinger på årsbasis i fire ud af fem regioner

I forhold til fjerde kvartal 2019 havde Region Syddanmark med 0,4 procentpoint den største stigning i andelen af ledige stillinger, så de ledige stillinger her udgjorde 2,0 pct. af samtlige stillinger i fjerde kvartal 2020. Eneste region med et fald i andelen af ledige stillinger, sammenlignet med året før, var Region Hovedstaden. Her faldt andelen af ledige stillinger med 0,3 procentpoint til at udgøre 2,0 pct. Laveste andel af ledige stillinger i fjerde kvartal 2020 havde Region Nordjylland med 1,2 pct., hvilket er uændret i forhold til året før. I Region Sjælland steg andelen med 0,2 procentpoint til 1,7 pct., mens Region Midtjylland på årsbasis oplevede en stigning på 0,1 procentpoint til en andel på 1,6 pct.

Andelen af ledige stillinger steg i bl.a. bygge og anlæg samt industri

Brancherne bygge og anlæg samt industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed havde, i forhold til fjerde kvartal 2019, begge en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,1 procentpoint til hhv. 2,4 og 1,6 pct. i fjerde kvartal 2020. Branchen information og kommunikation stod for det største fald i andelen af ledige stillinger. Andelen faldt her 0,7 procentpoint fra 3,7 pct. til 3,0 pct. Trods faldet har branchen fortsat den højeste andel af ledige stillinger. Handel og transport havde et mindre fald i andelen på 0,1 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 1,5 pct. Andelen af ledige stillinger var uændret for brancherne erhvervsservice samt finansiering, forsikring og ejendomshandel. Andelen af ledige stillinger var her hhv. 2,5 og 1,3 pct. Dermed havde branchen finansiering, forsikring og ejendomshandel også den laveste andel af ledige stillinger.

Andelen af ledige stillinger fortsat højest for de mindste arbejdssteder

De mindste arbejdssteder med under ti ansatte havde trods et fald i andelen af ledige stillinger på 0,4 procentpoint, sammenlignet med samme periode året før, den højeste andel af ledige stillinger på 2,1 pct. For arbejdssteder med 10-49 ansatte faldt andelen af ledige stillinger med 0,1 procentpoint til en andel på 1,8 pct. Største stigning på 0,2 procentpoint havde arbejdssteder med 50-99 ansatte, men med en andel af ledige stillinger på 1,6 pct., havde gruppen samtidig den laveste andel af ledige stillinger i fjerde kvartal 2020. For de største arbejdssteder - med over 100 ansatte - steg andelen med 0,1 procentpoint til 1,7 pct. ledige stillinger.

Hvordan hænger ledighed og ledige stillinger sammen?

Sammenhængen mellem ledighed og ledige stillinger kan illustreres med en Beveridge-kurve. Den måler, hvor effektivt de ledige stillinger bliver besat. Afstanden fra Beveridge-kurven til koordinatsystemets nulpunkt (0,0) viser, hvor effektivt stillingerne bliver besat, mens bevægelser langs kurven (i nordvestlig hhv. sydøstlig retning) er udtryk for konjunkturændringer. Nedenstående figur er baseret på sæsonkorrigerede tal for de enkelte kvartaler for såvel ledige stillinger som for AKU-ledigheden for de 15-64-årige ifølge Arbejdskraftundersøgelsen.

Beveridge-kurve for sammenhængen mellem AKU-ledighed og andel ledige stillinger, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03 og aku101k

Beveridge-kurven bekræfter forbedringen af konjunkturerne i fjerde kvartal

Fra første til andet kvartal 2020 betød COVID-19 en kraftig forværring af konjunkturerne, resulterende i stigende ledighed kombineret med et stort fald i andelen af ledige stillinger. Fra andet til tredje kvartal 2020 skete der en markant stigning i såvel ledigheden som i andelen af ledige stillinger. Dette kan muligvis forklares med en forskel i timingen, hvor man ved et skift i konjunkturerne i en mere positiv retning, typisk oplever, at søgeadfærden efter arbejdskraft øges, før ledigheden begynder at falde. Fra tredje til fjerde kvartal 2020 synes konjunkturerne forbedret, hvilket kommer til udtryk ved en stigende andel af ledige stillinger, samtidig med at andelen af ledige er faldende.

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2019

2020

2019

2020

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

36161

35541

25008

32047

35373

2,0

2,0

1,4

1,8

2,0

I alt - faktiske

34235

34773

26221

32845

33635

1,9

1,9

1,5

1,8

1,9

Hovedstaden

15358

15185

11180

12008

12845

2,3

2,3

1,8

1,9

2,0

Sjælland

2632

2744

1998

3065

2945

1,5

1,6

1,2

1,7

1,7

Syddanmark

5781

5943

5201

6404

7385

1,6

1,7

1,5

1,8

2,0

Midtjylland

6207

6525

5145

6871

6732

1,5

1,6

1,3

1,7

1,6

Nordjylland

1833

2158

1263

2641

1760

1,2

1,5

0,9

1,9

1,2

Uden fast arbejdssted1

2424

2218

1433

1856

1968

3,6

3,5

2,4

2,9

2,9

1 Uden fast arbejdssted er fiktive enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02 og lsk03

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

4. kvt. 2020

 

I alt

 

1-9
ansatte
 

10-49
ansatte
 

50-99
ansatte
 

100 +
ansatte
 

Uden fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

33635

7108

11163

3438

9957

1968

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

5579

564

1354

613

3037

10

Bygge og anlæg

4527

1975

1678

451

401

22

Handel og transport mv.

10518

2432

4164

1014

2510

397

Information og kommunikation

3509

453

1495

324

1198

40

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1670

253

411

116

881

8

Erhvervsservice

7832

1431

2060

920

1929

1491

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

1,9

2,1

1,8

1,6

1,7

2,9

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

1,6

2,1

1,7

1,2

1,6

0,7

Bygge og anlæg

2,4

4,0

2,3

1,7

1,2

1,6

Handel og transport mv.

1,5

1,6

1,4

1,3

1,6

1,7

Information og kommunikation

3,0

2,4

4,2

2,6

2,5

1,5

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1,3

0,8

1,5

0,9

1,6

0,8

Erhvervsservice

2,5

2,5

2,4

2,4

1,9

3,9

1 Se note til ovenstående tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Nyt fra Danmarks Statistik

9. marts 2021 - Nr. 78

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Beveridge-kurven bygger på sæsonkorrigerede tal for andelen af ledige stillinger og for AKU-ledighedsprocenten for de 15-64-årige. Andelen af ledige stillinger opgøres kun for den private sektor, imens AKU-ledigheden dækker alle sektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation