Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Vi besøger oftere kulturarv i byerne end på landet

Kulturvaner 4. kvt. 2019

Samlet har 63 pct. af befolkningen oplevet kulturarv i Danmark i 2019. Men kulturarv i forbindelse med byer som fx historiske bygninger er mere udbredt at besøge end kulturarv, der ofte ligger i landdistrikter. Således findes de tre mest hyppigt besøgte kulturarvsseværdigheder i - eller i nærheden af - byen. Den mest udbredte form for kulturarv, som næsten halvdelen af befolkningen (47 pct.) har oplevet inden for det seneste år, er nemlig historiske bymiljøer som fx at gå ned langs Ribes stræder, betragte Nyhavns farverige huse samt kanalen eller studere Christiansfelds unikke bygningsfacader. To ud af fem (40 pct.) fra 16 år og opefter har svaret, at de har set arkitektoniske eller historiske bygninger, mens hver fjerde (24 pct.) har oplevet forsvarsværker eller voldsteder.

Kulturarvsbesøg inden for det seneste år. 4. kvt. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/kvufor01.

Hver femte har besøgt landskabelige kulturmiljøer

Den fjerde mest udbredte kulturarvsoplevelse var at besøge landskabelige kulturmiljøer, fx Skjern Å eller Tøndermarsken. Der er hhv. 12 pct., der havde set en oldtidsgrav, fx gravhøj og 12 pct. havde besøgt en historisk ruin inden for det seneste år. De kulturarvsseværdigheder, som tiltrækker færrest besøgende, er runesten eller helleristninger og arkæologiske udgravninger med hhv. 8 og 4 pct.

Mange fra Hovedstaden har besøgt kulturarv

Hovedstaden er med 68 pct. den region, hvor flest borgere har besøgt kulturarv på trods af, at Region Hovedstaden har det laveste antal fredede fortidsminder og bygninger. Blandt personer bosat i Region Midtjylland svarede 63 pct., at de havde besøgt mindst én form for kulturarv, og Midtjylland er den region der sammenlagt har flest fortidsminder og bygninger. 62 pct. fra Region Syddanmark havde set én eller flere kulturarvsseværdigheder. Et stort antal fredninger i en region er dermed ikke ensbetydende med, at mange bosat i regionen besøger dem. En forklaring kan være, at det ikke er alle former for kulturarv, der er iøjnefaldende. Det er fx ikke altid tydeligt, at bakken i naturen er en gravhøj eller at klippeblokkene, man passerer på sin tur, har helleristninger. En anden mulig forklaring er kulturturisme, idet besøg af kulturarv ofte er en oplevelse, vi finder tid til under ferie.

Fortidsminder og bygninger (antal) samt kulturarvsbesøg (pct.) uanset type fordelt på region. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/kvufor01, kfred1 og kfred2.

16 pct. har besøgt mindst fire former for kulturarv

Hver sjette voksne person svarer, at de har oplevet mindst fire forskellige former for kulturarv. Hver femte (18 pct.) har besøgt én form for kulturarv, 16 pct. har besøgt to og 13 pct. svarer, at de har besøgt tre former for kulturarv.

Otte ud af ti med lang videregående uddannelse har besøgt kulturarv

Jo højere uddannelsesniveau desto hyppigere har man opsøgt kulturarv. 79 pct. med lang videregående uddannelse har besøgt én eller flere kulturarvsseværdigheder inden for det seneste år. Blandt personer med andre videregående uddannelse har tre ud af fire set fx ruiner, historiske bymiljøer, voldsteder o.l. Det samme gælder 61 pct., hvis højest fuldførte uddannelse er gymnasial eller erhvervsfaglig, og 53 pct. der har grundskolen som højest fuldførte uddannelse.

Færrest fredede fortidsminder i Region Hovedstaden

Hovedstaden er den region, hvor antal fredede fortidsminder i alt er lavest. Statistikken fredede bygninger og fortidsminder 2019 viser, at Region Hovedstaden har 3.736 fredede fortidsminder, hvoraf begravelsesfredninger udgør 62 pct. af det samlede antal fredede fortidsminder. Region Midtjylland har med 9.971 fredede fortidsminder flest af landets i alt 33.867 fredede fortidsminder. Det kan være fortidsminder inden for kategorien erhverv og produktion, tro og tradition, mærkesten og transport mv. Kategorien begravelse udgør 90 pct. af det samlede antal fredninger i Midtjylland. Det høje antal begravelsesfredninger gør sig også gældende i de resterende regioner. Region Nordjylland har 7.618 fortidsminder i alt, hvor 86 pct. hører under begravelse. I Syddanmark findes 77 pct. af de 6.742 fredede fortidsminder under begravelse, Sjælland har 5.800 fredede fortidsanlæg, hvor 84 pct. er begravelse.

Region Hovedstaden har færrest fredede fortidsminder, men flest bygningsfredninger - 2.990 i alt. Region Syddanmark har næstflest med 1.962 fredede bygninger, mens Region Sjælland har 931. Region Nordjylland og Region Midtjylland har færrest med hhv. 335 og 766 fredede bygninger.

Nyt fra Danmarks Statistik

2. marts 2020 - Nr. 79

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne kommer fra den aktuelle kvartals kulturvaneundersøgelse, hvor der er tal tilbage fra 2012, og statistikken Fredede bygninger og fortidsminder. Kulturvaneundersøgelsen gennemføres løbende fra 1. juli og til næste 1. juli. Der spørges ca. 6.000 personer hvert kvartal via interviews blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16 år og over.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Digital adfærd og kulturvaner