Gå til sidens indhold

Industriens produktion faldt en smule i februar

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-1,0 %
Januar 2021 til februar 2021

Industriens produktion og omsætning februar 2021

Industriens samlede produktionsindeks faldt med 1,0 pct. i februar. Produktionen svinger meget på månedsbasis, og set over perioden december 2020 - februar 2021, så steg produktionen med 4,6 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Fald i møbler og anden industri i februar

Produktionen i møbler og anden industri faldt med 7,1 pct. i februar 2021. Samtidig har branchen en vægt på 13,0 i det samlede indeks og var derfor hovedårsagen til det samlede fald. Set over perioden december 2020 - februar 2021 i forhold til de foregående tre måneder, er produktionen i branchen dog steget med 3,8 pct. Derudover var der fald i produktionen af mindre betydning i seks andre brancher.

Flere brancher med små stigninger i produktionen

I februar var der flere brancher med mindre stigninger i produktionen. Med en stigning i produktionen på 4,7 pct. var det den lille branche træ- og papirindustri, trykkerier, som havde den største stigning. Indeksets vigtigste branche medicinalindustrien havde en stigning i produktionen på 1,5 pct. De mindre stigninger i produktionen var dog ikke nok til at trække det samlede indeks op.

Lille fald på årsbasis i industriproduktion

I ikke-sæsonkorrigerede tal var produktionen i industrien 0,7 pct. lavere i februar 2021 i forhold til februar 2020. Dermed er industriens produktion næsten tilbage på niveauet før Danmark for alvor blev ramt af COVID-19 og de medfølgende restriktioner. I den forbindelse skal det nævnes, at industrien ikke i så høj grad som andre erhverv er blevet ramt af restriktioner.

Stigning i omsætningen i februar

Industriens samlede omsætning steg med 1,1 pct. fra januar til februar, og lå i perioden december 2020 - februar 2021 3,6 pct. over omsætningen i de foregående tre måneder. Omsætningen steg 1,9 pct. på eksportmarkedet og faldt 0,5 pct. på hjemmemarkedet i februar. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Februar 2021

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Dec.
- feb.

Feb.
 

Dec.
- feb.

Feb.
 

Dec.
- feb.

Feb.
 

Dec.
- feb.

Feb.
 

Dec.
- feb.

Feb.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-2,7

-3,5

-0,5

1,2

2,5

-2,6

12,9

-0,1

4,6

-1,0

Omsætning2

I alt

6,0

3,6

-2,7

1,5

1,9

-1,3

4,9

-0,4

3,6

1,1

 

Eksport

6,4

4,4

-1,0

1,4

6,8

-2,3

8,0

-0,2

6,0

1,9

 

Hjemme

5,2

1,7

-4,1

1,5

-2,6

-0,3

-2,8

-1,1

-0,5

-0,5

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 1,4 pct. i december 2020 og 1,1 pct. i januar 2021. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,2 procentpoint i december og nedjusteret med 0,9 procentpoint i januar. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for februar 2021 blev offentliggjort 9. april i Nyt fra Danmarks Statistik 2021:127.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Februar 2021

 

 

2020

2021

Sept.-nov./
dec.-feb.

Jan./
feb.

 

Vægte1

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

115,2

107,9

116,3

117,9

119,2

118,0

4,6

-1,0

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

111,9

107,5

107,9

110,8

107,6

109,5

0,2

1,8

Tekstil- og læderindustri

1,1

104,0

107,7

106,4

124,9

101,5

102,2

3,3

0,7

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

88,6

86,7

99,1

96,0

96,0

100,5

6,6

4,7

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

126,6

129,7

131,2

131,1

112,3

111,6

-8,4

-0,6

Medicinalindustri

20,1

130,3

96,0

131,0

151,3

140,9

143,0

21,8

1,5

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

110,6

111,5

111,9

109,8

110,7

109,4

-1,2

-1,2

Metalindustri

8,7

99,0

97,4

97,9

99,3

104,8

103,7

4,6

-1,0

Elektronikindustri

6,0

128,6

118,6

129,1

117,6

134,2

132,9

2,2

-1,0

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

96,9

100,6

103,5

99,7

110,0

113,5

7,4

3,2

Maskinindustri

14,0

108,0

105,5

110,3

100,3

105,4

101,6

-5,1

-3,6

Transportmiddelindustri

1,5

107,8

114,8

113,3

109,9

114,8

108,8

-0,7

-5,2

Møbler og anden industri mv.

13,0

118,4

125,0

119,5

114,8

135,8

126,1

3,8

-7,1

Investeringsgodeindustri

27,2

115,6

113,8

118,1

108,3

116,9

112,8

-2,7

-3,5

Mellemproduktindustri

26,7

112,0

108,9

113,6

114,2

108,7

110,0

-0,5

1,2

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

104,0

106,2

104,5

109,9

107,8

105,0

2,5

-2,6

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

119,9

103,0

118,4

129,3

128,1

128,0

12,9

-0,1

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

111,3

110,9

112,6

109,6

113,7

111,7

0,1

-1,8

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

115,9

108,4

117,2

120,0

121,2

120,6

5,9

-0,5

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-1,0 %
Januar 2021 til februar 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

12. april 2021 - Nr. 133

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation