Gå til sidens indhold

Firmaernes salg på 2018 niveau i august

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
324,6 mia. kr.
August 2020
-0,2 %
Juli - august 2020

Firmaernes køb og salg august 2020

Firmaernes salg ekskl. energi faldt 0,2 pct. fra juli til august, og i samme periode faldt det indenlandske salg ekskl. energi med 0,9 pct. Salget er korrigeret for sæson og antal arbejdsdage. Salget er tilbage på samme niveau som i 2018. Industrien falder samlet, hvilket skyldes et fald i medicinalindustrien, der ikke bliver opvejet af de øvrige brancher, se også Nyt fra Danmarks Statistik 2020:381, Udenrigshandel med varer august 2020.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Udvikligen i hoteller og restauranter mest markant

Opgørelsen af Firmaernes salg ekskl. energi uden korrektion for sæsonudvikling og effekten af handelsdage viser, at salget er 5,5 pct. lavere i august 2020 end i august 2019. Det svarer til en tilbagegang i salget på 18,0 mia. kr. Over halvdelen af dette fald stammer fra brancherne industri samt transport. Den største negative udvikling forekom i branchen for hoteller og restauranter, hvor salget faldt med 27,8 pct., hvilket svarer til 1,7 mia. kr.

Momsangivelser i august 2020

Opgørelsen af Firmaernes salg ekskl. energi for marts og efterfølgende måneder er behæftet med større usikkerhed end normalt. Statistikken bygger på de momsangivelser, som Skattestyrelsen modtager fra firmaerne.I forbindelse med COVID-19 fik firmaerne udsættelse på både momsangivelse og momsbetaling. Mange firmaer har dog alligevel fortsat angivet moms til den ordinære frist.

Imputeringsmodellen

For de firmaer, hvor der endnu ikke foreligger momsangivelser, beregnes normalt en værdi, der er baseret på deres tidligere momsangivelser. Datagrundlaget er denne gang mindre end normalt, hvilket i kombination med COVID-19 restriktionerne medfører, at udviklingen i momsangivelserne ikke kan sammenlignes med tidligere perioder. Derfor er beregningen ekstraordinært udbygget med supplerende indikatorer, herunder allerede offentliggjorte tal for Detailomsætningsindeks og Industriens produktion og omsætning samt nye eksperimentelle datakilder, som fx virksomhedernes forbrug af elektricitet.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2018

2019

2020

 

2018

2019

2020

 

mia. kr.

Januar

316,7

328,7

349,8

 

303,0

316,4

339,4

Februar

311,0

331,9

335,8

 

276,3

295,3

305,5

Marts

310,6

325,3

336,9

 

308,4

326,8

342,8

April

319,4

336,3

308,2

 

312,8

330,8

303,6

Maj

322,7

332,9

307,2

 

323,9

333,9

296,5

Juni

320,0

330,3

326,1

 

334,1

332,3

337,4

Juli

319,7

338,8

325,2

 

299,1

323,3

312,3

August

328,1

334,4

324,6

 

323,4

325,3

307,3

September

322,2

338,0

.

 

321,0

342,3

.

Oktober

326,1

352,2

.

 

343,8

372,1

.

November

326,1

342,6

.

 

341,3

351,5

.

December

326,8

335,4

.

 

356,0

370,2

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Juli
2020

 

Aug.
2020

 

Æn-
dring

 

Mar.
2020
- maj
2020

Juni
2020
- aug.
2020

Æn-
dring

 

Aug.
2019

 

Aug.
2020

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

325,2

324,6

-0,2

952,4

975,9

2,5

325,3

307,3

-5,5

I alt inkl. energi mv.

370,2

370,1

-0,0

1084,3

1111,7

2,5

366,5

347,5

-5,2

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

8,8

9,0

2,9

29,6

27,5

-6,8

9,9

9,0

-9,1

Industri

64,4

64,1

-0,4

202,0

197,9

-2,0

68,6

61,8

-9,9

Bygge og anlæg

23,8

23,6

-0,9

76,9

71,5

-7,0

25,6

23,0

-9,8

Handel

124,1

125,7

1,3

341,8

371,6

8,7

121,4

120,4

-0,8

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcykler

15,7

13,9

-11,6

32,8

43,9

33,9

13,0

12,1

-6,5

Engroshandel

76,3

79,6

4,4

220,2

231,3

5,1

78,1

75,9

-2,9

Detailhandel

32,1

32,2

0,3

88,8

96,4

8,5

30,3

32,4

6,9

Transport

32,2

31,5

-2,2

103,3

97,5

-5,6

36,7

31,5

-14,3

Hoteller og restauranter

4,1

4,1

-1,3

8,0

11,7

45,2

6,1

4,4

-27,8

Information og kommunikation

16,0

16,2

1,4

46,8

47,4

1,3

14,1

14,3

1,3

Finansiering og forsikring

7,0

6,8

-2,8

20,6

21,0

2,0

5,8

5,4

-6,4

Ejendomshandel og udlejning

6,5

6,3

-2,3

18,9

18,4

-2,4

3,8

4,0

6,7

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
324,6 mia. kr.
August 2020
-0,2 %
Juli - august 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

13. oktober 2020 - Nr. 386

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. november 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende imputeret, dvs. estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt, og revisioner i disse branchegrupper er normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation