Gå til sidens indhold

Industriproduktionen steg i juni efter fald i foråret

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+4,0 %
Maj til juni 2020

Industriens produktion og omsætning juni 2020

Det samlede produktionsindeks for industrien steg i juni med 4,0 pct. Stigningen kommer dog efter fald i både april og maj. Således er indekset faldet med 5,1 pct. i årets andet kvartal i forhold til første kvartal. Derved er industrien stadig ramt af følgerne af COVID-19, som forstærkede den opbremsning, der samlet set indtraf i løbet af 2019. Det ser dog stadig ud til, at industrien i Danmark indtil videre er mindre hårdt ramt end det øvrige Europa og USA (læs mere om dette nedenfor). Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Møbelindustrien og medicinalindustrien bidrog mest til stigningen i juni

Med en stigning i juni på hhv. 15,1 pct. og 6,9 og en samlet vægt på 33,1 pct. var det møbler og anden industri samt medicinalindustrien, som bidrog mest til den samlede stigning i juni. Set over hele andet kvartal i forhold til første kvartal er produktionen dog faldet med 9,0 pct. i møbler og anden industri, mens den er steget 2,8 pct. i medicinalindustrien. De to mindre brancher tekstil- og læderindustri samt elektronikindustri oplevede stigninger på hhv. 15,6 og 13,9 pct i juni, men er i hele andet kvartal faldet med hhv. 14,4 og 30,9 pct. i forhold til årets første kvartal.

Nedgang i transportmiddelindustrien i juni

Den lille branche transportmiddelindustri havde et fald i produktionen på hele 25,1 pct. i juni. Branchen har dog ofte store udsving i produktionen, og set over hele andet kvartal i forhold til første kvartal, er produktionen blot faldet med 0,8 pct. i denne branche. Branchen fylder dog kun 1,5 pct. i det samlede indeks og har derfor lille betydning.

Industriens produktion stadig kraftigt påvirket i USA og Europa

I USA steg produktionen med 7,2 pct. i juni. Selvom det er nu er 2. måned i træk med stigning, så ligger produktionen stadig væsentlig under årets start grundet de kraftige fald i marts og især april. Tyskland, Sverige, det samlede EU og Storbritannien har ikke udgivet data for industriproduktionen for juni ved udarbejdelse af denne opgørelse, men alle undtagen Sverige oplevede fremgang i maj i forhold til april. Storbritannien havde således en stigning i industriproduktionen på 8,5 pct. i maj. Vores naboer mod syd i Tyskland oplevede en stigning i produktionen på 10,3 pct., mens produktionen i Sverige var uændret. I det samlede EU steg produktionen med 12,2 pct. i maj. Det gælder for alle, at indekset stadig ligger væsentlig under årets start. Danmark ser dog stadig ud til at klare sig bedst gennem følgerne af COVID-19.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015 og www.OECD.org.

Omsætningen steg i juni

Industriens samlede omsætning steg 2,4 pct. fra maj til juni, men i andet kvartal lå den 8,1 pct. under omsætningen i første kvartal. Omsætningen steg 2,3 pct. på eksportmarkedet og 2,6 pct. på hjemmemarkedet i juni. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Stigningen i den samlede omsætning i juni skyldes fremgang i branchegrupperingen fremstilling af varige forbrugsgoder og fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder, hvor omsætningen steg hhv 10,2 og 7,8 pct. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Juni 2020

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Apr.
- juni

Juni

Apr.
- juni

Juni

Apr.
- juni

Juni

Apr.
- juni

Juni

Apr.
- juni

Juni

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-12,8

2,7

-4,1

0,7

-15,5

19,3

0,5

6,9

-5,1

4,0

Omsætning2

I alt

-10,6

-1,0

-4,8

-2,3

-16,1

10,2

-3,9

7,8

-8,1

2,4

 

Eksport

-14,0

-5,7

-6,3

-0,2

-31,6

15,7

-5,0

10,1

-9,8

2,3

 

Hjemme

-1,1

11,8

-3,3

-4,2

-0,9

6,7

-1,3

2,2

-4,9

2,6

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 5,0 pct. i april og 3,5 pct. i maj. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,2 procentpoint i april og nedjusteret med 0,5 procentpoint i maj. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Udenrigshandel med varer for maj offentliggøres 10. august 2020.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Niveauet for manglende indberetninger lidt højere end normalt

COVID-19 og den delvise nedlukning har haft stor betydning for virksomhedernes og danskernes hverdag. Mange har været nødsaget til at finde en ny måde at få hverdagen til at fungere på, men trods dette har virksomhederne til stadighed indberettet til tiden. Dog er niveauet af manglende indberetninger lidt højere end sædvanligt til denne offentliggørelse. Normalt mangler der ca. 4 pct. af indberetningerne, hvor der denne gang mangler ca. 8 pct.. Men det vurderes ikke at øge usikkerheden væsentligt, da hovedparten af dem, der mangler, er mindre virksomhed med lille betydning for det samlede indeks.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Juni 2020

 

 

2019

2020

Jan.-mar./
apr.-juni

Maj/
juni

 

Vægte1

Juni

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

114,1

116,8

117,1

111,3

107,4

111,7

-5,1

4,0

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

111,8

109,8

110,2

107,7

107,6

108,4

-2,4

0,7

Tekstil- og læderindustri

1,1

120,4

121,8

106,3

94,0

94,8

109,6

-14,4

15,6

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

90,3

89,7

86,3

96,8

81,9

87,3

-0,1

6,6

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

127,7

128,8

129,5

121,3

128,2

125,5

-2,8

-2,1

Medicinalindustri

20,1

131,7

132,1

136,9

139,3

131,7

140,8

2,8

6,9

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

108,4

108,8

109,7

110,7

105,7

105,4

-1,6

-0,3

Metalindustri

8,7

102,3

117,7

107,4

105,3

97,1

95,2

-9,1

-2,0

Elektronikindustri

6,0

125,6

137,0

127,3

93,6

82,3

93,7

-30,9

13,9

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

104,3

109,6

103,9

102,3

98,3

97,0

-6,4

-1,3

Maskinindustri

14,0

95,5

106,7

108,1

97,4

96,2

98,3

-5,9

2,2

Transportmiddelindustri

1,5

127,0

123,6

106,8

108,5

140,7

105,4

-0,8

-25,1

Møbler og anden industri mv.

13,0

115,6

108,4

117,8

102,1

97,1

111,8

-9,0

15,1

Investeringsgodeindustri

27,2

115,0

120,6

122,2

104,3

102,4

105,2

-12,8

2,7

Mellemproduktindustri

26,7

110,4

115,9

113,1

111,1

106,8

107,5

-4,1

0,7

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

101,4

100,6

94,7

81,5

77,1

92,0

-15,5

19,3

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

116,8

116,0

119,3

118,3

113,8

121,6

0,5

6,9

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

109,7

113,0

112,1

104,2

101,3

104,3

-7,5

3,0

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

116,9

117,9

118,6

112,7

109,0

113,1

-5,3

3,8

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Hurtig indikator for industrien

Danmarks Statistik offentliggjorde 17. juli en indikator baseret på de første indberetninger for juni til Industriens produktion og omsætning. Indikatoren blev offentliggjort på Danmarks Statistiks hjemmeside for eksperimentel statistik. Indikatoren viste en stigning i omsætningen i juni, mens lagrene faldt en smule. I modsætning til produktions- og omsætningsindekset her i opgørelsen, så er værdierne i indikatoren hverken pris- eller sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik har besluttet at lave en tilsvarende indikator for juli. Denne indikator vil forventeligt blive offentliggjort 19. august, såfremt der er modtaget tilstrækkeligt med indberetninger.

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+4,0 %
Maj til juni 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

7. august 2020 - Nr. 295

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation