Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fuldførte boliger tæt på niveauet før finanskrisen

Byggevirksomheden 4. kvt. 2018

I 2007 blev der fuldført ca. 31.300 boliger, mens der i 2018 blev fuldført ca. 28.100 boliger. Det samlede antal fuldførte boliger steg med 22 pct. fra tredje til fjerde kvartal 2018. For det samlede fuldførte etageareal var stigningen på 19 pct. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Denne offentliggørelse fokuserer som i senere kvartaler på det fuldførte byggeri, da der stadig er stor usikkerhed om tallene for det påbegyndte byggeri for de seneste år. Der forventes at komme væsentlige opjusteringer af disse tal, når data er blevet registreret i BBR.

Fuldført antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartal

Øvrige indikatorer for bygge og anlæg antyder igen en blandet udvikling

Andre indikatorer viser såvel fremgang som tilbagegang. Beskæftigede ved bygge og anlæg 4. kvt. 2018 viser, at beskæftigelsen ved nybyggeri er faldet med 2,5 pct. i forhold til tredje kvartal 2018 (sæsonkorrigeret), og i Firmaernes køb og salg (FIKS33) ses en stigning på 9,1 pct. i det indenlandske salg for opførelsen af bygninger (branche 41/ikke sæsonkorrigeret) fra august til november 2018. Konjunkturbarometer for erhvervene december 2018 går fra 0 til minus 2 i den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg (sæsonkorrigeret) fra august til december 2018.

Både flere beboelsesbygninger og erhvervsbygninger

Det samlede fuldførte etageareal til beboelsesbygninger er steget med 29 pct. i fjerde kvartal 2018 i forhold til tredje kvartal og skyldes især flere parcelhuse og etageboliger. Døgninstitutioner er derimod faldet med 72 pct. (ikke sæsonkorrigeret). Det samlede fuldførte etageareal til erhvervsbygninger er steget med 9 pct. (sæsonkorrigeret). For kategorien, øvrige bygninger, skyldes stigningen i samme periode primært en bedre registrering af småbygninger (garager, carporte og udhuse).

Antallet af fuldførte parcelhuse og rækkehuse fortsætter med at stige

Stigningen på 22 pct. i det samlede antal fuldførte boliger i fjerde kvartal beror på en forsat stigning i fuldførte enfamiliehuse (stue-, parcel- og rækkehuse) og en stigning på 38 pct. i etageboliger, der modsat havde et stort fald i tredje kvartal (ikke sæsonkorrigeret). Faldet i fuldførte boliger i kategorien, øvrige bygninger, skyldes primært fald i fuldførte kollegieboliger og boliger i døgninstitutioner (61 og 9 pct., ikke sæsonkorrigeret).

Boligbyggeriet bærer byggeaktivitet

Fra 2008 til 2018 skete der et stort fald i det samlede fuldførte etageareal fra ca. 11 til ca. 6 mio. m2, hvilket skyldtes markante fald i stort set alle bygningsanvendelser, især bygninger til helårsbeboelse. Fra 2011 til 2018 er det samlede fuldførte etageareal steget med ca. 0,5 mio. m2. Dette beror primært på stigninger i fuldførelsen af bygninger til helårsbeboelse, hovedsagelig efter 2016, mens de andre centrale bygningsanvendelsesgrupper enten er stagneret eller faldet, især bygninger til landbrug m.m.

Fuldført byggeri

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2017

2018

4. kvt. 2018
i forhold til

 

4. kvt.

1. kvt..

2. kvt..

3. kvt..

4. kvt..

3. kvt. 2018

 

1.000 m2

pct.

Påbegyndt

1299

1412

1246

1384

1240

-10

Beboelsesbygninger

609

665

589

589

724

23

Erhvervsbygninger1

389

404

360

432

193

-55

Øvrige bygninger2

301

343

298

363

322

-11

Fuldført

1840

1621

1567

1468

1754

19

Beboelsesbygninger

772

672

777

671

866

29

Erhvervsbygninger1

641

480

429

456

498

9

Øvrige bygninger2

427

470

361

340

390

15

1 Omfatter bygninger til produktion, administration mv.
2 Bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål, samt småbygninger (garager, carporte og udhuse).

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2017

2018

4. kvt. 2018
i forhold til

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

3. kvt. 2018

 

antal boliger

pct.

Påbegyndt

4976

5645

5187

4145

5203

26

Enfamiliehuse1

2331

2261

2170

1643

2109

28

Etagebyggeri

2031

2971

2664

2048

2727

33

Øvrige bygninger2

613

413

353

454

367

-19

Fuldført

6960

5704

8218

6515

7950

22

Enfamiliehuse1

2421

2135

2129

2374

2697

14

Etagebyggeri

3951

2909

5165

3269

4505

38

Øvrige bygninger2

588

660

924

873

748

-14

1 Stuehuse, parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse.
2 Øvrige bygninger til helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål.

Forsinkede indberetninger til BBR

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel, der for de seneste 18 måneder skønner omfanget af forsinkelserne og korrigerer de indberettede tal for dette. Skønnet er behæftet med usikkerhed, da der ikke er et fast mønster i forsinkelsernes omfang og årsager. Tallene revideres løbende. Generelt gælder det, at oplysninger om fuldført byggeri er mere pålidelige end påbegyndt byggeri, og oplysninger om samlet etageareal er mere pålidelige end antallet af boliger.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. februar 2019 - Nr. 32

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over byggevirksomheden udarbejdes på grundlag af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Byggetallene er estimerede med henblik på at tage højde for de erfaringsmæssigt store forsinkelser i indberetningerne af byggesager til BBR. Der foretages korrektioner af de offentliggjorte tal tilbage i tiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Byggeri og anlæg