Gå til sidens indhold

Hver fjerde mand født i 1965 dømt efter straffeloven

Fødselsårgangenes kriminalitet 2014

Blandt mænd, der blev født i 1965, havde 25 pct. fået en eller flere domme for overtrædelse af straffeloven ved alderen 48 år. Der er ingen af de efterfølgende fødselsårgange, der ser ud til at komme op på det samme niveau. Tværtimod er der en overordnet tendens til et lavere og lavere niveau jo yngre fødselsårgangen er. Dog lå nogle af fødselsårgangene i 1980'erne på et højere niveau end fødselsårgangene fra slutningen af 1970'erne. Blandt fødselsårgangene fra 1990'erne ser der ud til at være en væsentligt lavere andel, der bliver dømt. Fx var der 6,6 pct. af de mænd, der blev født i 1995, der havde fået en dom som 18-årige. Den tilsvarende andel for mænd født i 1988 var på 11,2 pct.

Kumuleret andel af befolkningen med dom for overtrædelse af straffeloven efter <br />fødselsårgang og alder ved første dom. Mænd

Lidt andet billede for kvinderne

Der er betydeligt færre kvinder end mænd, der har fået en dom. Blandt kvinder født i 1965 var det således kun knap otte pct., der havde fået en dom for overtrædelse af straffeloven ved alderen 48 år. Kvinderne adskiller sig også fra mændene ved, at fødselsårgangene fra og med 1986 på nuværende tidspunkt alle ligger højere end 1965-årgangen. Højest ligger 1990-årgangen, og for de efterfølgende årgange er der en faldende andel, der er dømt.

Ingen markante ændringer i hvor mange domme, de dømte får

Selv om der er en faldende andel af mændene, der bliver dømt, er der ikke de store ændringer i, hvor mange domme, de dømte mænd har fået. Fx havde 54 pct. af de dømte mænd, der blev født i 1965, kun fået én dom ved alderen 25 år. 27 pct. havde fået to eller tre domme og 19 pct. fire eller flere domme. Denne fordeling er stort set den samme for de efterfølgende årgange. Heller ikke for kvinderne er der sket markante ændringer. Blandt de dømte kvinder født i 1965 havde 76 pct. fået én dom ved alderen 25 år, 18 pct. to eller tre domme og 6 pct. fire eller flere domme.

Færre blandt de yngre årgange får tiltaleundladelse som første dom

Blandt de dømte mænd og kvinder født i 1965 var der hhv. 28 pct. og 32 pct., der fik et tiltalefrafald eller en tiltaleundladelse som deres første dom. Denne andel begynder at falde med årgangene fra først i 1970'erne. Faldet skyldes for en stor dels vedkommende, at butikstyverier i højere grad sanktioneres med en bøde frem for en tiltaleundladelse.

Kumuleret andel af befolkningen med dom for overtrædelse af straffeloven efter <br />fødselsårgang og alder ved første dom. KvinderDømte fordelt på fødselsårgang og antal domme ved alderen 25 år

Sanktion ved første dom. Udvalgte fødselsårgange

 

Mænd

Kvinder


Fødsels-
årgang

Ubetinget friheds-
straf

Betinget friheds-
straf

Bøde

Tiltalefrafald/
undladt/andet

I alt

Ubetinget friheds-
straf

Betinget friheds-
straf

Bøde

Tiltalefrafald/-
undladt/andet

I alt

 

pct.

1965

7,3

20,3

44,4

27,9

100

2,2

19,2

47,0

31,6

100

1970

7,2

20,6

47,3

24,9

100

2,2

17,8

49,4

30,6

100

1975

8,5

21,9

53,4

16,3

100

3,5

19,2

63,6

13,7

100

1980

8,3

26,2

54,9

10,5

100

2,5

18,8

72,6

6,0

100

1985

10,2

32,0

49,2

8,7

100

3,5

21,2

68,8

6,4

100

1990

9,9

35,6

47,5

7,0

100

4,1

22,5

68,1

5,3

100

1995

6,4

32,6

52,2

8,7

100

1,8

17,0

75,4

5,8

100

Nyt fra Danmarks Statistik

17. december 2015 - Nr. 614

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. november 2016

Kontakt

Statistik­dokumentation