Gå til sidens indhold

Unge oplever hyppigst ensomhed

Levevilkårsundersøgelsen (tillæg) 2022

I 2022 var det personer i alderen 16-29, som hyppigst følte sig ensomme. Således følte 9 pct. i denne aldersgruppe sig ensomme hele tiden eller det meste af tiden. Samtidig var det også de 16-29-årige, hvor den mindste andel, 36 pct., slet ikke følte sig ensomme. For personer 50 år eller ældre var 3 pct. ensomme hele tiden eller det meste af tiden, mens omkring 64 pct. slet ikke havde været ensomme. Tallene er fra Levevilkårsundersøgelsen 2022, hvor 6.700 personer i alderen 16 år eller ældre blev interviewet om deres livskvalitet.

Hvor stor en del af tiden i de sidste fire uger har du følt dig ensom?Kilde: Levevilkårsundersøgelsen 2022, særudtræk

Beskæftigede og alderspensionister rammes mindst hyppigt af ensomhed

Kun 3 pct. af beskæftigede og alderspensionister var ensomme det meste af tiden eller hele tiden. Ensomhed var et større problem blandt studerende, hvor det gjaldt 10 pct. Ensomhed var dog hyppigst blandt andre ikke-beskæftigede, hvor 17 pct. havde været ensomme noget eller det meste af tiden. Andre ikke-beskæftigede dækker primært over ledige, førtidspensionister, langtidssyge og hjemmegående. 60 pct. af de beskæftigede og 65 pct. af alderspensionister følte sig slet ikke ensomme. Til sammenligning var det kun 37 pct. af andre ikke-beskæftigede, der slet ikke havde følt sig ensomme.

Hvor stor en del af tiden i de sidste fire uger har du følt dig ensom?Kilde: Levevilkårsundersøgelsen 2022, særudtræk

11 pct. føler sig helt eller delvist ekskluderet fra samfundet

Set over alle aldersgrupper følte 11 pct. sig i 2022 helt eller delvist holdt uden for eller ekskluderet fra samfundet. Navnlig blandt andre ikke-beskæftigede var der en høj andel, som følte sig ekskluderet fra samfundet (31 pct.). Beskæftigede havde den laveste andel (8 pct.), som følte sig ekskluderet fra samfundet. Det er værd at bemærke, at data fra levevilkårsundersøgelsen 2022 baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse der er gennemført i perioden februar-maj 2022, og data er indsamlet umiddelbart efter, at det danske samfund havde været meget påvirket af COVID-19 restriktioner, hvilket kan have påvirket målingerne af ensomhed og eksklusion.

Hvor enig eller uenig er du i, at du føler dig holdt uden for eller ekskluderet fra samfundet?Kilde: Levevilkårsundersøgelsen 2022, særudtræk

Op mod 10 pct. oplever ensomhed, social eksklusion eller er ofte ikke glade

Ser man på en række relaterede forhold omkring livskvalitet for alle i alderen 16 år eller ældre, finder man i 2022-undersøgelsen, at mellem 5 og 11 pct. ligger i den lave ende af skalaen. 5 pct. følte sig ensomme noget af tiden eller hele tiden. Samtidig følte 11 pct. sig holdt uden for eller ekskluderet af samfundet. 11 pct. følte sig kun glade lidt af tiden eller aldrig, og 5 pct. havde ikke venner eller familie, som de kunne spørge om hjælp, hvis de skulle få behov for det.

Forhold omkring livskvalitet, 2022Kilde: Levevilkårsundersøgelsen 2022, særudtræk

Mange har gode personlige relationer

Mens ensomhed og social eksklusion er en udfordring for en del danskere, så var 70 pct. udpræget tilfredse med deres personlige relationer (8-10 på en skala fra 0-10). Kun 2 pct. var udpræget utilfredse med deres personlige relationer (0-2 på en skala fra 0-10). De sidste 28 pct. lå i midterkategorien 3-7. Mht. tilfredshed med egen økonomi var 53 pct. udpræget tilfredse (8-10), mens 7 pct. var udpræget utilfredse (0-2), og 40 pct. lå i midterkategorien (3-7). 57 pct. var udpræget tilfredse med, hvor meget fritid de havde i deres liv (8-10), mens 4 pct. her var udpræget utilfredse (0-2) og 40 pct. lå i midterkategorien (3-7).

Tilfredshed på skala fra 0-10 hvor 0 er utilfreds og 10 er tilfreds, 2022Kilde: Levevilkårsundersøgelsen 2022, særudtræk

Nyt fra Danmarks Statistik

14. juni 2023 - Nr. 210

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. juni 2025

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken bygger på interviews med husstande, hvor kun en af husstandens voksne medlemmer er blevet interviewet, men det antages, at svarene dækker alle husstandsmedlemmerne inkl. børnene. Undersøgelsen bygger på en stikprøve og er derfor behæftet med statistisk usikkerhed. Man skal derfor være varsom med fortolkning af små niveauforskelle, særligt hvis man betragter mindre undergrupper af befolkningen. Undersøgelsen er en del af den fælles europæiske undersøgelse Statistics on Income and Living Conditions, SILC, der gennemføres i alle EU's medlemslande og i fx Norge og Schweiz. Formålet er bl.a. at belyse fattigdom og social udstødelse. Man skal derfor være varsom med tolkningen af resultaterne og især ved sammenligninger over tid. Undersøgelsen er del af den fælles europæiske undersøgelse Statistics on Income and Living Conditions, SILC, der gennemføres i alle EU's medlemslande og i visse andre lande. Formålet er bl.a. at belyse fattigdom og social udstødelse. Kun en meget begrænset del af undersøgelsen offentliggøres af Danmarks Statistik, men EU's statistiske kontor, Eurostat, offentliggør en lang række detaljer om situationen i EU-landene.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation