Gå til sidens indhold

Industrien købte el og naturgas for 20 mia. i 2022

Erhvervenes energiforbrug (Industrien) tillæg 2021

Priserne på elektricitet og naturgas steg kraftigt i 2022, i forlængelse af store stigninger i 2021. Ved antagelse af et uændret forbrug af elektricitet og et 20 pct. mindre forbrug af naturgas sammenlignet med 2020 er det estimeret, at industriens udgifter til de to energiformer vil lande tæt på 20 mia. kr. i 2022 - mod ca. 5,7 mia. i 2020. De senest opgjorte priser viser, at for en mellemstor industrivirksomhed var elektricitet (inkl. distribution og nettoafgifter) tæt på fire gange så dyrt i andet halvår 2022 som for året 2020. Naturgas er steget endnu mere, og prisen var næsten fem gange så høj i andet halvår 2022 som i 2020, især påvirket af Ruslands invasion i Ukraine. Det skal nævnes, at europæiske markedspriser på elektricitet og naturgas de seneste måneder er faldet til et klart lavere niveau end i 2022.

Priser på elektricitet og naturgas for erhvervskunderKilde: www.statistikbanken.dk/energi2 og energi4.

Relativ størst stigning ved stort forbrug

I statistikken for el- og gaspriser opgøres priserne grupperet efter energiforbrugets størrelse, se www.statistikbanken.dk/energi2 og www.statistikbanken.dk/energi4. De procentvise stigninger er størst for virksomheder med et stort forbrug, da distributionsudgifterne her er lavere pr. energienhed. For de største forbrugere af elektricitet var der inkl. nettoafgifter stigninger på over 300 pct. fra kalenderåret 2020 til andet halvår 2022, mens der for de største gasforbrugere er tale om stigninger på over 500 pct. På kort sigt kan det have stor betydning for prisen, hvilken type kontrakter, virksomhederne har indgået med energiselskaberne ved købet.

Industrien står for en stor del af forbruget af el og naturgas

Erhvervene og den offentlige sektor står for ca. to tredjedele af forbruget af elektricitet. Industribrancherne står alene for ca. 25 pct. af det samlede elforbrug i Danmark. Hvad angår naturgas (fossil naturgas plus bionaturgas) repræsenterer industrien over 40 pct. af forbruget, mens øvrige brancher tilsammen står for lidt over 20 pct. af det samlede forbrug. Prisudviklingen på el og naturgas har derfor klart større betydning for industrien end for de fleste andre erhverv. Inden for industrien er det især brancherne plast-, glas- og betonindustri, føde- drikke- og tobaksvareindustri, kemisk industri samt metalindustri, som anvender meget el og naturgas.

Fødevareindustrien er mest påvirket af højere priser på el og naturgas

Blandt brancherne er det føde- drikke- og tobaksvareindustri, som har de største udgifter til de to energityper under ét og derfor umiddelbart er mest påvirket af prisstigningerne. I faktiske tal er der tale om en årlig udgiftsstigning fra 1,8 til 6,9 mia. kr. Målt i forhold til bruttooverskuddet i branchen (tal fra 2020) er der i gennemsnit tale om, at energiudgiften er steget fra 18 til 66 pct.

Industriens udgifter til elektricitet og naturgas samt deres økonomisk betydning

 

Årlig udgift v/ pris

Brutto-
overskud

Udgift ift. bruttooverskud v/ pris

 

Gns. 2020

Gns. 2022

2020

Gns. 2020

Gns. 2022

 

mio. kr.

pct.

Fremstillingsindustri i alt

5720

19860

158400

3,6

12,5

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

1840

6900

10400

17,6

65,9

Tekstil- og læderindustri

100

250

1500

6,5

17,1

Træ- og papirindustri, trykkerier

300

1110

3000

10,0

36,3

Kemisk industri

680

2380

200

4,6

16,4

Medicinalindustri

260

920

14600

0,4

1,3

Plast-, glas- og betonindustri

1030

3640

71400

13,3

46,7

Metalindustri

600

2250

7800

10,4

39,0

Elektronikindustri

70

200

5800

1,0

2,6

Fremst. af elektrisk udstyr

110

290

7800

3,6

9,5

Maskinindustri

420

1130

3000

2,3

6,1

Transportmiddelindustri

70

170

18600

5,7

15,3

Møbel- og anden industri mv.

240

640

1100

1,8

4,9

Anm.: Ved beregning af udgifter til el og naturgas er der taget højde for at priserne er forskellige afhængige af forbrugsstørrelse ligesom der er tillagt et estimeret energiforbrug i de (små) virksomheder, som ikke er dækket med statistikken Industriens energiforbrug. Branchen Olieraffinaderier mv. indgår ikke i beregningerne.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nabp36. Beregningerne er baseret på priser og forbrug af el og naturgas samt bruttooverskud i brancherne jf. Nationalregnskabet.

Energiudgifter har også stor betydning i andre brancher

For plast- glas- og betonindustri udgør prisstigningerne umiddelbart ikke så meget i forhold til bruttooverskuddet (47 pct.) som inden for fødevareproduktion. Her skal dog tages i betragtning, at branchen i høj grad anvender andre energikilder, som også er steget i pris. Metalindustri samt træ- og papirindustri, trykkerier har også relativt store udgifter til elektricitet og naturgas - ved 2022-priserne med over 35 pct. sammenlignet med bruttooverskuddet i 2020.

Også udgifter til andre energityper

I industrien under ét udgør elektricitet og naturgas ca. to tredjedele af energiforbruget, og den viste udgift på 19,9 mia. kr. er derfor ikke den samlede energiudgift. Der er eksempelvis også et betydeligt forbrug af faste brændsler, herunder biobrændsler, ligesom olieprodukter også anvendes. I beregningerne af udgifterne til naturgas er der foreløbigt regnet med et forbrug, der er 20 pct. lavere end i 2020, men det vides endnu ikke med sikkerhed, hvilke andre energiprodukter, som er blevet indkøbt i stedet for. Dette vil fremgå af den statistiske undersøgelse Industriens energiforbrug, som er i gang og afsluttes til august. De samlede udgifter til energi vil senere være indeholdt i det samlede energiregnskab.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. marts 2023 - Nr. 98

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er udarbejdet ved kombination af statistik om energipriser, energiforbrug i industrien og økonomiske resultater for brancherne. Datakilderne er ikke fuldstændigt konsistente, hvorfor der er nogen usikkerhed knyttet til beregningerne. Overordnet vurderes opgørelsen at give et dækkende billede af effekten i industrien af de stigende priser på elektricitet og naturgas

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation