Gå til sidens indhold

Indikator tyder på lille stigning i ledigheden

Ledighedsindikator
Sæsonkorrigeret
+300 personer (fuldtid)
fra november til december 2023

Ledighedsindikator december 2023

Ledighedsindikatoren tyder på en lille stigning i ledigheden på 300 personer i december. Stigningen er en kombination af 1.000 flere ledige på dagpenge og 600 færre ledige på kontanthjælp. Ledigheden er opgjort i fuldtidsledige og er sæsonkorrigeret.

Udvikling i ledigheden 2023. SæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus09

Ledighedsprocenten er 2,9 pct.

Ledighedsindikatoren viser, at der i december var 86.000 ledige, hvilket svarer til en ledighed på 2,9 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er uændret i forhold til november. De ledige i december fordeler sig på 73.600 dagpengeledige og 12.500 kontanthjælpsledige.

Ledigheden, fordelt på dagpenge- og kontanthjælpsledige. SæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus09

De foregående måneder er genberegnet

Alle månedlige udviklinger er opgjort ud fra genberegnede, sæsonkorrigerede ledighedsniveauer for de enkelte måneder. Denne metode er i overensstemmelse med metoden, der anvendes ved opgørelsen af den detaljerede ledighedsstatistik, der udgives ca. tre uger efter offentliggørelsen af indikatorberegningen af ledigheden.

Usikkerhed for ledighedsindikatoren

Usikkerheden for ledighedsindikatoren vurderes til at være ± 1.000 personer mht. de bagvedliggende ikke-sæsonkorrigerede tal. Der er i forhold til den detaljerede opgørelse, der udkommer ca. tre uger senere, dog knyttet en særskilt usikkerhed til sæsonkorrektionen af resultaterne. Det skyldes, at sæsonkorrektionen af indikatoren sker på to hovedserier (dagpenge- hhv. kontanthjælpsledige), der efterfølgende summeres til den samlede ledighedsindikator, mens den sæsonkorrigerede detaljerede ledighedsstatistik opgøres som summen af 48 underliggende sæsonkorrigerede del-serier, opdelt på ledighedstype, alder og køn.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Metodeændring til estimering af kontanthjælpsledigheden

Grundet revisioner i datagrundlaget for estimeringen af kontanthjælpsledigheden anvendes der en kortere tidsserie til estimationen end med den hidtidige metode. Det reviderede datagrundlag vil i sig selv forbedre nøjagtigheden af estimationen, mens der omvendt og isoleret set kan være en større midlertidig usikkerhed forbundet ved at anvende den kortere tidsserie.

Ledighedsindikator
Sæsonkorrigeret
+300 personer (fuldtid)
fra november til december 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

12. januar 2024 - Nr. 10

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Ledighedsindikatoren er en foreløbig beregning af den månedlige ledighed og er begrebs- og afgrænsningsmæssigt identisk med den detaljerede ledighedsstatistik (bruttoledighedsstatistikken). Det anvendte datamateriale til indikatoren bygger på arbejdsløshedskassernes foreløbige indberetninger af dagpengemodtagere samt oplysninger om tilmeldte kontanthjælpsmodtagere på jobnet.dk. Begge datakilder er tilvejebragt via STAR. Opgørelsen er afgrænsningsmæssigt sammenfaldende med den officielle ledighedsstatistik, men opgøres på et mindre detaljeret niveau. Danmarks Statistik overvåger løbende resultaterne og indikatorberegningens nøjagtighed i forhold til den officielle ledighedsstatistik. Det vil løbende blive vurderet, om metoden kan optimeres yderligere. Læs mere i Ledighedsindikatoren - metodenotat (pdf) og i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation