Gå til sidens indhold

Indikator tyder på ledighedsfald i november

Ledighedsindikator
Sæsonkorrigeret
-500 personer (fuldtid)
fra oktober til november 2023

Ledighedsindikator november 2023

Ledighedsindikatoren tyder på et fald i ledigheden på 500 personer i november. Faldet er en kombination af 300 flere ledige på dagpenge og 700 færre ledige på kontanthjælp. Ledigheden er opgjort i fuldtidsledige og er sæsonkorrigeret.

Udvikling i ledigheden. SæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus09

Ledighedsprocenten er 2,8 pct.

Ledighedsindikatoren viser, at der i november var 84.600 ledige, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 2,8 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er uændret i forhold til oktober. De ledige i november fordeler sig på 71.800 dagpengeledige og 12.800 kontanthjælpsledige.

Ledigheden, fordelt på dagpenge- og kontanthjælpsledige. SæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus09

De foregående måneder er genberegnet

Alle månedlige udviklinger er opgjort ud fra genberegnede, sæsonkorrigerede ledighedsniveauer for de enkelte måneder. Denne metode er i overensstemmelse med metoden, der anvendes ved opgørelsen af den detaljerede ledighedsstatistik, der udgives ca. tre uger efter offentliggørelsen af indikatorberegningen af ledigheden.

Usikkerhed for ledighedsindikatoren

Usikkerheden for ledighedsindikatoren vurderes til at være ± 1.000 personer mht. de bagvedliggende ikke-sæsonkorrigerede tal. Der er i forhold til den detaljerede opgørelse, der udkommer ca. tre uger senere, dog knyttet en særskilt usikkerhed til sæsonkorrektionen af resultaterne. Det skyldes, at sæsonkorrektionen af indikatoren sker på to hovedserier (dagpenge- hhv. kontanthjælpsledige), der efterfølgende summeres til den samlede ledighedsindikator, mens den sæsonkorrigerede detaljerede ledighedsstatistik opgøres som summen af 48 underliggende sæsonkorrigerede del-serier, opdelt på ledighedstype, alder og køn.

Ledighedsindikator
Sæsonkorrigeret
-500 personer (fuldtid)
fra oktober til november 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

12. december 2023 - Nr. 421

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. januar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Ledighedsindikatoren er en foreløbig beregning af den månedlige ledighed og er begrebs- og afgrænsningsmæssigt identisk med den detaljerede ledighedsstatistik (bruttoledighedsstatistikken). Det anvendte datamateriale til indikatoren bygger på arbejdsløshedskassernes foreløbige indberetninger af dagpengemodtagere samt oplysninger om tilmeldte kontanthjælpsmodtagere på jobnet.dk. Begge datakilder er tilvejebragt via STAR. Opgørelsen er afgrænsningsmæssigt sammenfaldende med den officielle ledighedsstatistik, men opgøres på et mindre detaljeret niveau. Danmarks Statistik overvåger løbende resultaterne og indikatorberegningens nøjagtighed i forhold til den officielle ledighedsstatistik. Det vil løbende blive vurderet, om metoden kan optimeres yderligere. Læs mere i Ledighedsindikatoren - metodenotat (pdf) og i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation