Gå til sidens indhold

Indikator tyder på stigning i ledigheden i august

Ledighedsindikator
Sæsonkorrigeret
+700 personer (fuldtid)
fra juli til august 2023

Ledighedsindikator august 2023

Ledighedsindikatoren viser en stigning i ledigheden på 700 personer i august. Stigningen er en kombination af 900 flere ledige på dagpenge og 200 færre ledige på kontanthjælp. Ledigheden er opgjort i fuldtidsledige og er sæsonkorrigeret.

Udvikling i ledigheden. SæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus09

Ledighedsprocenten er 2,9 pct.

Ledighedsindikatoren viser, at der i august var 85.500 ledige, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 2,9 pct. af arbejdsstyrken. De ledige i august fordeler sig på 71.900 dagpengeledige og 13.600 kontanthjælpsledige.

Ledigheden, fordelt på dagpenge- og kontanthjælpsledige. SæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus09

De foregående måneder er genberegnet

Alle månedlige udviklinger er opgjort ud fra genberegnede, sæsonkorrigerede ledighedsniveauer for de enkelte måneder. Denne metode er i overensstemmelse med metoden, der anvendes ved opgørelsen af den detaljerede ledighedsstatistik, der udgives ca. tre uger efter offentliggørelsen af indikator-beregningen af ledigheden.

Usikkerhed for ledighedsindikatoren

Usikkerheden for ledighedsindikatoren vurderes til at være ± 1.000 personer mht. de bagvedliggende ikke-sæsonkorrigerede tal. Der er i forhold til den detaljerede opgørelse, der udkommer ca. tre uger senere, dog knyttet en særskilt usikkerhed til sæsonkorrektionen af resultaterne. Det skyldes, at sæsonkorrektionen af indikatoren sker på to hovedserier (dagpenge- hhv. kontanthjælpsledige), der efterfølgende summeres til den samlede ledighedsindikator, mens den detaljerede ledighedsstatistik opgøres som summen af 48 underliggende og sæsonkorrigerede delserier, opdelt på ledighedstype, alder og køn.

Ledighedsindikator
Sæsonkorrigeret
+700 personer (fuldtid)
fra juli til august 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

13. september 2023 - Nr. 316

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Ledighedsindikatoren er en foreløbig beregning af den månedlige ledighed og er begrebs- og afgrænsningsmæssigt identisk med den detaljerede ledighedsstatistik (bruttoledighedsstatistikken). Det anvendte datamateriale til indikatoren bygger på arbejdsløshedskassernes foreløbige indberetninger af dagpengemodtagere samt oplysninger om tilmeldte kontanthjælpsmodtagere på jobnet.dk. Begge datakilder er tilvejebragt via STAR. Opgørelsen er afgrænsningsmæssigt sammenfaldende med den officielle ledighedsstatistik, men opgøres på et mindre detaljeret niveau. Danmarks Statistik overvåger løbende resultaterne og indikatorberegningens nøjagtighed i forhold til den officielle ledighedsstatistik. Det vil løbende blive vurderet, om metoden kan optimeres yderligere. Læs mere i Ledighedsindikatoren - metodenotat (pdf) og i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation