Gå til sidens indhold

Indikator tyder på stigning i ledigheden i juli

Ledighedsindikator
Sæsonkorrigeret
+1.200 personer (fuldtid)
fra juni til juli 2023

Ledighedsindikator juli 2023

Ledighedsindikatoren viser en stigning i ledigheden på 1.200 personer i juli. Stigningen er en kombination af 1.300 flere ledige på dagpenge og 100 færre ledige på kontanthjælp. Ledigheden er opgjort i fuldtidsledige og er sæsonkorrigeret.

Udvikling i ledigheden. SæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus09

Ledighedsprocenten er uændret på 2,8 pct.

Ledighedsindikatoren viser, at der i juli var 83.500 ledige. Det svarer til en ledighedsprocent på 2,8 pct. af arbejdsstyrken ligesom i de foregående fem måneder. De ledige i juli fordeler sig på 70.000 dagpengeledige og 13.500 kontanthjælpsledige.

Ledigheden, fordelt på dagpenge- og kontanthjælpsledige. SæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus09

De foregående måneder er genberegnet

Alle månedlige udviklinger er opgjort ud fra genberegnede, sæsonkorrigerede ledighedsniveauer for de enkelte måneder. Denne metode er i overensstemmelse med metoden, der anvendes ved opgørelsen af den detaljerede ledighedsstatistik, der udgives ca. tre uger efter offentliggørelsen af indikator-beregningen af ledigheden.

Usikkerhed for ledighedsindikatoren

Usikkerheden for ledighedsindikatoren vurderes til at være ± 1.000 personer mht. de bagvedliggende ikke-sæsonkorrigerede tal. Der er i forhold til den detaljerede opgørelse, der udkommer ca. 20 dage senere, dog knyttet en særskilt usikkerhed til sæsonkorrektionen af resultaterne. Det skyldes, at sæsonkorrektionen af indikatoren sker på to hovedserier (dagpenge- hhv. kontanthjælpsledige), der efterfølgende summeres til den samlede ledighedsindikator, mens den detaljerede ledighedsstatistik opgøres som summen af 48 underliggende og sæsonkorrigerede delserier, opdelt på ledighedstype, alder og køn.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Forbedrede data til estimering af kontanthjælpsdelen af ledighedsindikatoren

Til denne offentliggørelse af ledighedsindikatoren for juli har STAR revideret de såkaldte tilmeldetal, hvilket har øget den historiske sammenhæng mellem tilmeldetallene for kontanthjælpsmodtagerne og den efterfølgende registrerede bruttoledighed for selvsamme. Dette forbedrer nøjagtigheden af estimeringen af kontanthjælpsdelen af ledighedsindikatoren.

Ledighedsindikator
Sæsonkorrigeret
+1.200 personer (fuldtid)
fra juni til juli 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

11. august 2023 - Nr. 277

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. september 2023

Kontakt

Kilder og metode

Ledighedsindikatoren er en foreløbig beregning af den månedlige ledighed og er begrebs- og afgrænsningsmæssigt identisk med den detaljerede ledighedsstatistik (bruttoledighedsstatistikken). Det anvendte datamateriale til indikatoren bygger på arbejdsløshedskassernes foreløbige indberetninger af dagpengemodtagere samt oplysninger om tilmeldte kontanthjælpsmodtagere på jobnet.dk. Begge datakilder er tilvejebragt via STAR. Opgørelsen er afgrænsningsmæssigt sammenfaldende med den officielle ledighedsstatistik, men opgøres på et mindre detaljeret niveau. Danmarks Statistik overvåger løbende resultaterne og indikatorberegningens nøjagtighed i forhold til den officielle ledighedsstatistik. Det vil løbende blive vurderet, om metoden kan optimeres yderligere. Læs mere i Ledighedsindikatoren - metodenotat (pdf) og i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation