Gå til sidens indhold

Indikator tyder på uændret ledighed i april

Ledighedsindikator
Sæsonkorrigeret
- 200 personer
fra marts til april 2023

Ledighedsindikator april 2023

Ledighedsindikatoren viser et lille fald i ledigheden på 200 personer fra marts til april. Faldet skyldes 300 flere ledige på dagpenge og 500 færre ledige på kontanthjælp. Tallene er omregnet til fuldtidsledige og er sæsonkorrigerede.

Udvikling i ledigheden. SæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus09

Ledighedsprocenten er uændret på 2,8 pct.

Ledighedsindikatoren viser, at der i april var 81.000 ledige. Det svarer til en ledighedsprocent på 2,8 pct. af arbejdsstyrken ligesom i både januar, februar og marts. De ledige fordeler sig på 66.500 dagpengeledige og 14.500 kontanthjælpsledige.

Ledigheden, fordelt på dagpenge- og kontanthjælpsledige. SæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus09

De foregående måneder er genberegnet

Alle månedlige udviklinger er opgjort ud fra genberegnede, sæsonkorrigerede ledighedsniveauer for de enkelte måneder. Denne metode er i overensstemmelse med metoden, der anvendes ved opgørelsen af den detaljerede ledighedsstatistik.

Usikkerhed for ledighedsindikatoren

Usikkerheden for ledighedsindikatoren vurderes til at være ± 1.000 personer mht. de bagvedliggende ikke-sæsonkorrigerede tal. Der er i forhold til den detaljerede opgørelse der udkommer ca. 20 dage senere dog knyttet en særskilt usikkerhed til sæsonkorrektionen af resultaterne. Det skyldes, at sæsonkorrektionen af indikatoren sker på to hovedserier (dagpenge- hhv. kontanthjælpsledige), der efterfølgende summeres til den samlede ledighedsindikator, mens den detaljerede ledighedsstatistik opgøres som summen af 48 underliggende og sæsonkorrigerede delserier, opdelt på ledighedstype, alder og køn.

Ledighedsindikator
Sæsonkorrigeret
- 200 personer
fra marts til april 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

12. maj 2023 - Nr. 166

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Ledighedsindikatoren er en foreløbig beregning af den månedlige ledighed og er begrebs- og afgrænsningsmæssigt identisk med den detaljerede ledighedsstatistik (bruttoledighedsstatistikken). Det anvendte datamateriale til indikatoren bygger på arbejdsløshedskassernes foreløbige indberetninger af dagpengemodtagere samt oplysninger om tilmeldte kontanthjælpsmodtagere på jobnet.dk. Begge datakilder er tilvejebragt via STAR. Opgørelsen er afgrænsningsmæssigt sammenfaldende med den officielle ledighedsstatistik, men opgøres på et mindre detaljeret niveau. Danmarks Statistik overvåger løbende resultaterne og indikatorberegningens nøjagtighed i forhold til den officielle ledighedsstatistik. Det vil løbende blive vurderet, om metoden kan optimeres yderligere. Læs mere i Ledighedsindikatoren - metodenotat (pdf) og i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation