Gå til sidens indhold

Færre nye firmaer i 2022

Erhvervsdemografi 2022

Der blev skabt 30.800 reelt nye firmaer i 2022. Det er 10,3 pct. lavere end i 2021. Det er samtidig det næstlaveste antal i perioden 2019-2022. Blandt de nye firmaer i 2022 havde 8.300 af dem ansatte lønmodtagere, svarende til en andel på 27,0 pct. af alle de nye firmaer i året. Til sammenligning var der i 2021 også 27,0 pct. af de nye firmaer der havde ansatte lønmodtagere. Med udgivelsen af de endelige tal for erhvervsdemografien 2022, er der dannet en ny tidsserie for årene 2019-2022 (se mere under afsnittet om ny opgørelsesmetode).

Udvikling i antal nye firmaer med og uden ansatte. 2019-2022Kilde: www.statistikbanken.dk/demo11

Færre nye firmaer i Finansiering og forsikring

En stor del af faldet i antal nye firmaer fra 2021 til 2022, var i Finansiering og forsikring, som faldt med 1.000 nye firmaer. Derudover var der i Erhvervsservice 950 færre nye firmaer, mens der i Bygge og anlæg var 800 færre nye firmaer. Omvendt steg antallet af nye firmaer i Landbrug, skovbrug og fiskeri med 600 mellem 2021 og 2022.

Antallet af fuldtidsansatte i de nye firmaer var i 2022 populationen 900 lavere end i 2021 populationen. Det største fald var i branchegruppen Bygge og anlæg, hvor antallet af fuldtidsansatte var 450 lavere end året før. I Handel og transport var faldet også på over 400 fuldtidsansatte. Omvendt var der i Erhvervsservice 250 flere fuldtidsansatte i nye firmaer i 2022 end i 2021.

Antal nye firmaer og fuldtidsansatte fordelt på brancher

 

2021

2022

2021

2022

 

Antal nye firmaer

Antal fultidsansatte

I alt

34347

30808

9201

8260

Landbrug, skovbrug og fiskeri

1465

2095

117

96

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

1375

1226

466

383

Bygge og anlæg

3913

3141

1728

1270

Handel og transport mv.

5679

5063

2954

2536

Information og kommunikation

2662

2414

703

594

Finansiering og forsikring

3146

2144

234

259

Ejendomshandel og udlejning

3196

2650

152

160

Erhvervsservice

7877

6922

1895

2155

Offentlig administration, undervisning og sundhed

2781

2639

549

439

Kultur, fritid og anden service

2246

2512

403

369

Uoplyst aktivitet

7

2

0

..

Kilde: www.statistikbanken.dk/demo14

Ny opgørelsesmetode

Definitionen af hvornår et firma er aktivt er blevet ændret med offentliggørelsen af de nye 2019-2022 tal, hvilket giver et metode- og databrud mellem den nye og gamle erhvervsdemografi. Den nye Erhvervsdemografi indeholder færre nye firmaer end den gamle version af statistikken (se afsnit med sammenligning). Erhvervsdemografien har ligesom Generel Firmastatistik, skiftet over til at identificere (nye) aktive firmaer efter definitionen økonomisk aktiv. Et firma kan være økonomisk aktivt ved at overstige blot én af flere tærskelværdier. Tærskelværdier beregnes og aktivitet bestemmes ud fra omsætning, varekøb, firmaernes udenlandske køb og salg, fuldtidsansatte, værditilvækst eller lønsumsomsætning. Modsat Generel Firmastatistik, kommer et aktivt firma ikke med i Erhvervsdemografien som et nyt firma, hvis det blot opfylder kriteriet om aktivbeholdninger, eller hvis det bedømmes aktivt såfremt det kontrollerer et andet firma, der er økonomisk aktiv. Disse kriterier er fravalgt for at sikre at Erhvervsdemografien kun medtager reelt nye firmaer. For hver branche beregnes tærskelværdien for at være aktiv via omsætning ud fra virksomheder med 0,5-3 årsværk, hvilket har hævet beløbsgrænsen for nogle brancher. Dette er primært årsagen til at der er færre nye firmaer i den nye erhvervsdemografi, sammenlignet med den gamle erhvervsdemografi. Statistikken udgives fremover i syv nye tabeller i Statistikbanken, under erhvervsdemografi, som erstatter de gamle (se arkiverede statistikbanktabeller Demo1-Demo9).

Sammenligning af den gamle og den nye erhvervsdemografi for 2021

I den hidtidige erhvervsdemografi var der 35.700 nye firmaer i 2021, hvoraf 24.400 ikke havde nogen ansatte, mens 11.200 havde ansatte. I den nye erhvervsdemografi var der 34.300 nye firmaer i 2021, hvoraf 25.100 ikke havde ansatte, mens 9.200 havde ansatte. Metodeændringen mellem den gamle og den nye erhvervsdemografi for tællingsåret 2021, udgør samlet set et fald på 1.300 firmaer. Heraf er en stor del af faldet i branchegrupperne Erhvervsservice og Handel og transport mv. med hhv.  1.000 og 800 færre nye firmaer. Omvendt medførte ændringen en stigning på 1.400 flere nye firmaer i branchegruppen Finansiering og forsikring. Ser man på virksomhedsformerne er det især blandt enkeltmandsfirmaerne at færre firmaer nu betragtes som nye, da antallet er faldet med 2.600. For anpartsselskaberne er antallet af nye firmaer steget med 1.500.

Ændring i antal nye firmaer fra den gamle til den nye erhvervsdemografi, 2021

 

Gammel
erhvervsdemografi

Ny
erhvervsdemografi

Ændring
 

 

Antal nye firmaer

Pct.

I alt

35679

34347

-1332

-3,7

Med ansatte

11248

9227

-2021

-18,0

Uden ansatte

24431

25120

689

2,8

 

 

 

 

 

Erhvervsservice

8936

7877

-1059

-11,9

Handel og transport mv.

6482

5679

-803

-12,4

Finansiering og forsikring

1779

3146

1367

76,8

Øvrige brancher

18482

17645

-837

-4,5

 

 

 

 

 

Enkeltmandsfirmaer

17623

15049

-2574

-14,6

Anpartsselskaber

15211

16723

1512

9,9

Øvrige virksomhedsformer

2845

2575

-270

-9,5

Kilder: www.statistikbanken.dk/demo11, demo14, demo15, demo1, demo4 og demo5

Nyt fra Danmarks Statistik

21. juni 2024 - Nr. 185

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. maj 2025

Kontakt

Kilder og metode

Erhvervsdemografi er en registerbaseret opgørelse, der er baseret på regnskabs- og firmastatistikkerne samt den årlige erhvervsbeskæftigelse.
Reelt nye firmaer afgrænses som firmaer, der første gang får en aktivitet, der mindst svarer til aktivitetsgrænsen for aktive firmaer i Generel firmastatistik. Et firma, der har haft ringe aktivitet i en periode, men kommer over bagatelgrænsen i et givet år, betragtes som nyt i det pågældende år. Et firma, der opstår som følge af hel eller delvis overtagelse eller udskillelse af allerede igangværende aktiviteter, anses ikke for nyt.
Årsværk omfatter antal ansatte personer i de nye firmaer omregnet til fuldtidsansatte og er således eksklusive ejerne af personligt ejede firmaer.

Erhvervsdemografien har med udgivelsen af referenceåret 2022 skiftet over til en ny produktionsmetode. Denne nye metode er benyttet til at tilbageregne Erhvervsdemografien til 2019 for tal i statistikbanken og til 2010 for tal til særkørsler. Flere oplysninger om metodeændringen og statistikken generelt kan findes i statistikdokumentationen 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation