Gå til sidens indhold

Flere ledige og færre efterlønsmodtagere i 2023

Offentligt forsørgede under pensionsalderen (år) 2023

Antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, ekskl. SU-modtagere, steg med 1.800 i 2023. Dermed var der 756.200 offentligt forsørgede i 2023, ekskl. SU-modtagere. Nettoledigheden, dvs. ikke-aktiverede ledige, steg med 7.100 til 72.200, mens antallet af personer på efterløn faldt med 12.600 til 34.100. Antallet af SU-modtagere faldt med 9.900 til 287.000 i 2023. Alle tal i denne artikel er opgjort som antal fuldtidsmodtagere.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen fordelt på de forskellige ordninger.Kilde: www.statistikbanken.dk/auh01

Lidt flere mænd og lidt færre kvinder var på offentlig forsørgelse i 2023

Blandt de offentligt forsørgede, ekskl. SU-modtagere, steg antallet af mænd med 4.300, mens antallet af kvinder faldt med 2.500 i 2023. Hermed steg andelen af mænd blandt samtlige offentligt forsørgede, ekskl. SU-modtagere, fra 41 pct. i 2022 til 42 pct. i 2023.

45.800 flere offentligt forsørgede ekskl. SU end i 2019

Hvis man sammenligner med 2019, dvs. umiddelbart inden COVID-19, er det samlede antal offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, ekskl. SU-modtagere, steget med 45.800. Dette skal dog ses i lyset af, at folkepensionsalderen er blevet gradvist hævet fra 65 år i starten af 2019 til 67 år i slutningen af 2022.

Flere på tidlig tilbagetrækning og på sygedagpenge end i 2019

Fra 2019 til 2023 er antallet af personer på førtidspension steget med 30.300 til 233.700. I samme periode er der indført to nye ordninger for personer, der ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, nemlig seniorpension fra 2020 og tidlig pension (den såkaldte Arne-pension) fra 2022. I 2023 var der 25.600 personer på seniorpension, 11.500 personer på tidlig pension, og der var 76.700 sygedagpengemodtagere, hvilket var 20.300 flere sammenlignet med 2019.

Færre kontanthjælpere, nettoledige og efterlønsmodtagere end i 2019

Fra 2019 til 2023 faldt antallet af passive kontanthjælpsmodtagere, der hverken er i aktivering eller ledige, med 14.200. Samtidig faldt antallet af nettoledige, efterløns-modtagere og antallet af personer i vejledning og opkvalificering med hhv. 14.000, 11.500 og 8.700.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen

 

2022

2023

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

 

fuldtidsmodtagere

I alt uden SU-modtagere

312949

441376

754325

317286

438870

756156

Nettoledige i alt

31271

33832

65102

35636

36551

72188

Ledige dagpengemodtagere 

26675

28254

54929

30756

31596

62352

Ledige kontanthjælpsmodtagere

4596

5578

10173

4880

4955

9835

Feriedagpenge

877

1413

2289

864

1385

2248

Vejledning og opkvalificering i alt

8780

9877

18657

8077

8926

17003

Vejledning og opkvalificering (d)

1925

2064

3989

1732

1795

3527

Vejledning og opkvalificering (k)

6514

7616

14130

5905

6910

12815

Jobrettet uddannelse (d)

341

197

538

439

221

660

Støttet beskæftigelse i alt

47422

66611

114032

48599

69275

117874

Virksomhedspraktik(d)

626

867

1493

776

1049

1825

Virksomhedspraktik(k)

3933

5121

9054

3845

5153

8998

Nytteindsats (k)

273

127

400

329

156

485

Ansættelse med løntilskud (d)

524

534

1058

400

484

884

Ansættelse med løntilskud (k)

770

492

1262

743

613

1356

Jobrotation (d)

48

146

194

32

115

147

Jobrotation (k)

27

36

63

15

31

46

Fleksjob1

32409

51314

83724

33698

53510

87207

Skånejob1

2784

1681

4465

2894

1710

4604

Voksenlærlinge

6028

6293

12321

5867

6454

12321

Barselsdagpenge i alt

6887

46541

53428

8627

41855

50482

Tilbagetrækning i alt

132661

169047

301707

135015

171763

306778

Førtidspension

102864

122810

225674

105850

127858

233708

Seniorpension

9357

9959

19316

12173

13419

25591

Tidlig pension

4193

2979

7172

6427

5042

11470

Efterløn

15515

31199

46714

10095

23985

34080

Fleksydelse

732

2099

2832

470

1459

1929

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

85052

114056

199109

80468

109115

189583

Kontanthjælpsmodtagere2

29813

28374

58187

28602

26549

55151

Tilbud til udlændinge3

2305

4335

6640

2392

4196

6588

Revalideringsydelse

127

172

299

105

138

243

Ledighedsydelse

4475

8213

12687

4917

8843

13760

Sygedagpenge mv.4

35344

47637

82980

31946

44718

76664

Ressourceforløb 

6534

11708

18242

5586

10202

15789

Jobafklaringsforløb

6455

13618

20073

6920

14470

21390

SU-modtagere

128021

168844

296865

123382

163621

287003

Anm.: Betegnelserne (d) og (k) dækker hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede. Under (k) indgår ligeledes personer, der modtager sygedagpenge, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og revalideringsydelse.
1Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleks- og skånejob udelukkende baseret på det antal dage, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem. Det betyder samtidig, at man i en situation, som over de seneste år, med flere og flere fleksjob med meget få ugentlige arbejdstimer, vil komme til at 'overvurdere' den samlede fuldtidsbestand i fleksjob mere og mere i forhold til det reelle antal arbejdede timer i fleksjobbene.
2Her indgår personer, der modtager kontanthjælp og hverken er i aktivering eller ledige.
3Her indgår personer i selvforsørgelses/hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, der hverken er i aktivering eller ledige.
4Fra og med 2015 kan ledige dagpengemodtagere fortsætte på alm. dagpenge de første to uger af et sygdomsforløb. Disse perioder inkluderes i denne offentliggørelse under 'Sygedagpenge mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/auh01

Nyt fra Danmarks Statistik

16. april 2024 - Nr. 109

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. april 2025

Kontakt

Kilder og metode

Denne opgørelse bygger på datagrundlaget for den årlige statistik over Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen fra Danmarks Statistik. Statistikken over offentligt forsørgede dækker alle forsørgelsesydelser for personer der er født 16 år, men endnu ikke har nået deres folkepensionsalder. Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og varigheden af den periode, hvor de hver især har modtaget ydelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation