Gå til sidens indhold

Stort fald i det fuldførte byggeri i første kvartal 2024

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1,7 mio. m2
1. kvt. 2024
+1 %
4. kvt. 2023-1. kvt. 2024
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
4.822
1. kvt. 2024
-28 %
4. kvt. 2023-1. kvt. 2024

Byggeaktivitet 1. kvt. 2024

Det fuldførte byggeri faldt i seneste kvartal hele 21 pct. målt på etageareal. I første kvartal 2024 blev 1,88 mio. m2 fuldført mod 2,38 mio. m2 i fjerde kvartal 2023, så niveauet er nu på sit laveste siden fjerde kvartal 2020. Det påbegyndte byggeri havde en mere stabil udvikling, idet der blev påbegyndt byggeri svarende til 1,69 mio. m2 i første kvartal 2024, hvilket var en lille stigning på 1 pct. siden fjerde kvartal 2023. Det tilladte byggeri var også stabilt med et lille fald på 1 pct. fra 1,72 mio. m2 til 1,71 mio. m2 i samme periode. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving. Herudover er der korrigeret for forsinkede registreringer i BBR, hvilket primært påvirker det påbegyndte byggeri og i mindre grad det tilladte og fuldførte byggeri. Korrektionen bliver lavet på baggrund af en estimationsmodel.

Tilladt, påbegyndt og fuldført byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/bygv88 og bygv99

Markant fald i boligbyggeri

Faldet i det fuldførte byggeri bundede specielt i boligbyggeriet, hvor der i første kvartal 2024 blev fuldført 6.817 boliger, hvilket svarer til 34 pct. færre boliger end i fjerde kvartal 2023, hvor der blev fuldført 10.312 boliger. Tallene skal ses i lyset af de nye boligskatteregler, der især kan have bidraget til stigningen i fuldførte boliger i slutningen af 2023. På trods af den stabile udvikling i påbegyndt byggeri målt i etageareal, var der også her et markant fald i antallet af påbegyndte boliger. I første kvartal 2024 blev der påbegyndt 4.822 boliger sammenlignet med 6.742 i fjerde kvartal 2023, svarende til et fald på 28 pct. Specielt blev antallet af påbegyndte boliger i etagebyggerier halveret fra 4.215 til 2.072 boliger i perioden. Mønsteret forsætter dog ikke, hvis man kigger på tilladte byggerier, hvor antallet af boliger steg med 5 pct. til 5.367 i første kvartal 2024 mod 5.088 i fjerde kvartal 2023.

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2023

2024

1. kvt. 2024
i forhold til

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

4. kvt. 2023

 

1.000 m2

pct.

Påbegyndt

1733

1742

1740

1671

1694

1

Beboelsesbygninger

677

613

719

650

686

5

Erhvervsbygninger1

661

663

621

624

617

-1

Øvrige bygninger2

395

467

399

397

391

-2

Fuldført

2496

2339

2188

2382

1877

-21

Beboelsesbygninger

1168

964

855

977

686

-30

Erhvervsbygninger1

821

887

813

889

737

-17

Øvrige bygninger2

507

487

520

517

453

-12

1Omfatter bygninger til produktion, administration mv.
2 Bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål, samt småbygninger (garager, carporte og udhuse).
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2023

2024

1. kvt. 2024
i forhold til

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

4. kvt. 2023

 

antal boliger

pct.

Påbegyndt

6269

5179

6684

6742

4822

-28

Enfamiliehuse1

2412

2496

2466

2077

2267

9

Etagebyggeri

3535

2341

3715

4215

2072

-51

Øvrige bygninger2

322

342

502

450

483

7

Fuldført

10696

9448

7736

10312

6817

-34

Enfamiliehuse1

3826

3343

3271

3521

2625

-25

Etagebyggeri

5670

5206

3390

5992

3683

-39

Øvrige bygninger2

1200

900

1075

799

509

-36

1 Stuehuse, parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse.
2 Øvrige bygninger til helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv99

Mærkbart mindre revisioner

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel. I forbindelse med offentliggørelsen af byggeaktiviteten for fjerde kvartal 2023 blev modellens parametre justeret for at korrigere for en systematisk underestimering. Det ser allerede ud til at have haft en god effekt, men der holdes fortsat øje med udviklingen. Tallene revideres løbende. Nedenstående tabel viser revisionerne i forhold til seneste offentliggørelse.

Revisioner i pct. i forhold til seneste kvartals opgørelse, estimeret og sæsonkorrigeret

 

Påbegyndt

 

Fuldført

 

2023

 

2023

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

pct.

Samlet etageareal

1

-2

0

-1

 

5

0

-1

2

Antal boliger

-2

-4

-4

14

 

1

0

0

7

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1,7 mio. m2
1. kvt. 2024
+1 %
4. kvt. 2023-1. kvt. 2024
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
4.822
1. kvt. 2024
-28 %
4. kvt. 2023-1. kvt. 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

15. maj 2024 - Nr. 135

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. august 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over byggevirksomheden udarbejdes på grundlag af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Byggetallene er estimerede med henblik på at tage højde for de erfaringsmæssigt store forsinkelser i indberetningerne af byggesager til BBR. Der foretages korrektioner af de offentliggjorte tal tilbage i tiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation