Gå til sidens indhold

Virksomhederne forventer stigende beskæftigelse

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 2
maj 2024
Ændring +6 point
april - maj
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -13
maj 2024
Ændring -1 point
april - maj

Konjunkturbarometer for erhvervene maj 2024

Beskæftigelsen i Danmark er på et rekordhøjt niveau, og når virksomhederne skal vurdere udviklingen de kommende tre måneder, er der fortsat et flertal, som forventer yderligere stigning. Mest udbredt er det i industrien, hvor andelen, der forventer stigende beskæftigelse, er 13 procentpoint større, end andelen der forventer faldende beskæftigelse. I detailhandelen er dette nettotal på 1 og dermed det laveste blandt de fire hovederhverv, som altså alle forventer stigende beskæftigelse.

Forventning til udviklingen i beskæftigelsen de kommende tre månederKilde: www.statistikbanken.dk/BARO6, KBS1, KBD1 og KBYG11

Produktionen begrænses af mangel på arbejdskraft og efterspørgsel

Når virksomhederne svarer på, om der er noget, der begrænser deres produktion, er manglende efterspørgsel og mangel på arbejdskraft stadig det, der fylder mest. Andelen af virksomheder, der i maj melder, at de kunne producere mere, hvis der var efterspørgsel til det, er for byggeriet 25 pct., hvilket er et lille fald fra 27 pct. i april. For serviceerhverv er andelen nu 37 pct. mod 36 pct. i april. Andelen af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft i byggeriet og serviceerhverv er for begges vedkommende steget til 31 fra 29 pct. Produktionsbegrænsningerne ligger ret stabile på månedsbasis for erhvervene i alt, dog med nogle forskydninger brancherne imellem.

Tillidsindikatorerne stiger til højeste niveau i to år

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, er steget fra 100,4 i april til 104,7 i maj, hvilket er det højeste niveau siden april 2022. Tillidsindikatoren, der også inkluderer Forbrugerforventninger (se emnesiden) og således mere bredt belyser forventningerne til økonomien, stiger fra 95,3 i april til 100,0 i maj. Sidst der var en værdi på 100 eller over, var i februar 2022.  Værdien 100 afspejler vurderingernes historiske gennemsnit.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, sæsonkorrigeret. Maj 2024Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf)

Udviklingen i de sammensatte konjunkturindikatorer

For industrien er den sammensatte indikator steget, da færdigvarelagrene nu overvejende meldes at være for små, hvilket bidrager positivt til den sammensatte indikator. Serviceerhvervenes sammensatte indikator er uændret, men det dækker over dæmpede, men fortsat positive, forventninger og en forbedret oplevelse af faktisk udvikling. Byggeriets og detailhandlens indikatorer falder en smule på månedsbasis. I tabellen herunder er tallene for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2023

2024

 

Maj

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

91,2

92,6

96,4

95,9

95,4

95,3

100,0

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

97,7

97,5

101,0

100,3

100,3

100,4

104,7

Industri

Sammensat (bk, sk)

-6

-8

-5

-7

-4

-4

2

 

Produktionsforventning (sk)

1

-1

8

15

11

16

17

 

Ordrebeholdning (bk)

-15

-20

-22

-26

-19

-15

-13

 

Færdigvarelagre (bk)

5

4

0

10

4

12

-2

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-12

-12

-13

-9

-14

-12

-13

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

-6

-3

-6

2

-7

-3

-4

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-18

-20

-19

-19

-21

-20

-21

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

2

2

3

4

3

3

3

 

Faktisk omsætning (sk)

-1

1

4

8

3

1

3

 

Forventet omsætning (sk)

8

9

9

6

9

8

4

 

Faktisk forretningssituation

0

-3

-3

-1

-3

-1

3

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

-10

-3

-3

-5

-11

-5

-6

 

Faktisk omsætning (sk)

-8

6

12

12

-6

8

7

 

Forventet omsætning (sk)

13

21

13

5

7

6

10

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

36

35

34

33

33

30

34

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Find flere konjunkturbarometertal

www.statistikbanken.dk/2459 findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Temasiden Et overblik over dansk økonomi giver desuden et aktuelt billede af tilstanden i dansk økonomi for en række udvalgte indikatorer.

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 2
maj 2024
Ændring +6 point
april - maj
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -13
maj 2024
Ændring -1 point
april - maj

Nyt fra Danmarks Statistik

24. maj 2024 - Nr. 144

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation