Gå til sidens indhold

Industrien forventer øgede investeringer i 2024

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -4
april 2024
Ændring +0 point
marts - april
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -12
april 2024
Ændring +2 point
marts - april

Konjunkturbarometer for erhvervene april 2024

Med denne måneds konjunkturbarometer følger også nye tal for investeringsforventninger i industrien og i serviceerhvervene. I april 2024 viser tallene, at andelen af virksomhederne i industrien, der forventer stigende investeringer i 2024 sammenlignet med 2023, er 13 procentpoint større end andelen, der forventer fald. Dette nettotal på 13 er større end, da virksomhederne fik samme spørgsmål i oktober 2023, hvor nettotallet var 7. Vurderingen af investeringsåret 2023 har gennem de forskellige opgørelser også løbende fået en stigende overvægt af virksomheder med forventning om at øge investeringerne. Ved første vurdering i oktober 2022, var der flest virksomheder, der forventede faldende investeringer i 2023 sammenlignet med 2022. Det billede er markant ændret i april 2024 med de endelige tal for investeringsåret 2023, der viser, at en overvægt på 23 pct. point af virksomhederne i industrien melder, at de i 2023 øgede deres investeringer.

Industriens investeringsforventninger i investeringsårene 2023 og 2024Kilde: www.statistikbanken.dk/IFI01R

Mangel på efterspørgsel er den mest udbredte produktionsbegrænsning

Når virksomhederne svarer på, om der er noget, der begrænser deres produktion, er manglende efterspørgsel generelt det, der fylder mest for tiden. Andelen af virksomheder, der i april melder, at de ville kunne producere mere, hvis der var efterspørgsel til det, er hhv. 32, 27 og 36 pct. for industrien, bygge og anlæg og serviceerhverv. Ud over mangel på efterspørgsel er det manglen på arbejdskraft, der fortsat begrænser produktionen for mange virksomheder. I april meldte 24 pct. af virksomhederne i industrien om mangel på arbejdskraft, mens det tilsvarende tal er 29 pct. for både bygge og anlæg og serviceerhverv.

Tillidsindikatorerne er uændrede i april

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, er steget fra 100,1 i marts til 100,4 i april. Tillidsindikatoren, der også inkluderer Forbrugerforventninger (se emnesiden) og således mere bredt belyser forventningerne til økonomien, falder fra 95,2 i marts til 95,1 april. Værdien 100 afspejler vurderingernes historiske gennemsnit.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, sæsonkorrigeret. April 2024Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf)

Udviklingen i de sammensatte konjunkturindikatorer

For industrien er den sammensatte indikator uændret, men det dækker over, at forbedrede produktionsforventninger og ordrebeholdning trækkes ned af, at flere melder om for store færdigvarelagre. Det samme gør sig gældende for serviceerhvervenes sammensatte indikator, da et lille fald i faktisk omsætning opvejes af en lille stigning i faktisk forretningssituation. Byggeriets indikator stiger på grund af mindre negative beskæftigelsesforventninger, mens detailhandlens indikator også stiger, da et flertal nu melder om stigende faktisk omsætning. I tabellen herunder er tallene for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2023

2024

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

84,8

89,0

92,7

96,4

96,0

95,2

95,1

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

90,4

92,2

97,8

101,1

100,6

100,1

100,4

Industri

Sammensat (bk, sk)

-14

-16

-8

-5

-7

-4

-4

 

Produktionsforventning (sk)

-1

2

-1

8

15

10

15

 

Ordrebeholdning (bk)

-26

-43

-20

-22

-26

-19

-15

 

Færdigvarelagre (bk)

16

7

4

0

10

4

12

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-17

-10

-12

-12

-9

-14

-12

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

-14

-2

-3

-5

2

-7

-3

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-19

-17

-20

-19

-19

-21

-20

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

-1

-1

3

3

5

3

3

 

Faktisk omsætning (sk)

-2

-5

1

4

8

3

1

 

Forventet omsætning (sk)

2

7

10

9

7

9

9

 

Faktisk forretningssituation

-3

-6

-3

-3

-1

-3

-1

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

-11

-4

-2

-3

-5

-11

-6

 

Faktisk omsætning (sk)

-9

3

6

12

12

-7

7

 

Forventet omsætning (sk)

16

20

21

13

5

6

5

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

39

36

34

33

32

32

29

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Find flere konjunkturbarometertal

www.statistikbanken.dk/2459 findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Temasiden Et overblik over dansk økonomi giver desuden et aktuelt billede af tilstanden i dansk økonomi for en række udvalgte indikatorer.

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -4
april 2024
Ændring +0 point
marts - april
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -12
april 2024
Ændring +2 point
marts - april

Nyt fra Danmarks Statistik

23. april 2024 - Nr. 114

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation