Gå til sidens indhold

Flere bilhandlere forventer stigende omsætning

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -4
marts 2024
Ændring +3 point
februar - marts
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -16
marts 2024
Ændring -7 point
februar - marts

Konjunkturbarometer for erhvervene marts 2024

Over de sidste tre år har der blandt bilforhandlere oftest været en tendens til at forvente faldende omsætning, når vi har spurgt ind til de kommende tre måneders udvikling. Senest i december 2023 svarede 35 procentpoint flere, at de forventede faldende frem for stigende omsætning. Det billede er nu vendt, så overvægten ligger hos de bilforhandlere, der forventer, at omsætningen stiger. I marts har 12 procentpoint flere svaret, at de forventer en stigende omsætning i nærmeste fremtid. Siden januar 2021 har der i 29 måneder været en overvægt af bilforhandlere med forventninger om faldende omsætning, mens marts bliver den kun 10. måned med en overvægt, der forventer stigende omsætning.

Forventninger til omsætningen de kommende tre månederKilde: www.statistikbanken.dk/kbd1

Færre virksomheder er ramt af produktionsbegrænsninger

I de månedlige opgørelser af produktionsbegrænsninger for hhv. bygge og anlæg og serviceerhverv er der fald i andelen af virksomheder, der melder, at deres produktion er begrænset. For bygge og anlæg er der nu 44 pct. af virksomhederne, der melder, at de ikke oplever begrænsninger, mod 36 pct. i februar. Der er fald, både når det gælder andelen af virksomheder, der melder om mangel på efterspørgsel, mangel på arbejdskraft og dårligt vejr. For serviceerhverv er der fortsat høje niveauer af mangel på arbejdskraft og mangel på efterspørgsel, mens andelen der melder om, at de ikke har begrænsninger er steget fra 34 til 36 pct.

Tillidsindikatorerne falder lidt

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, er faldet marginalt fra 100,2 i februar til 100,0 i marts. Tillidsindikatoren, der også inkluderer Forbrugerforventninger (se emnesiden) og således mere bredt belyser forventningerne til økonomien, falder fra 95,7 i februar til 95,2 i marts. Værdier over 100 afspejler vurderinger over det historiske gennemsnit.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, sæsonkorrigeret. Marts 2024Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf)

Udviklingen i de sammensatte konjunkturindikatorer

For industrien stiger den sammensatte indikator, da ordrebeholdningen i mindre grad vurderes utilstrækkelig, og færre melder om for store færdigvarelagre. Modsat falder byggeriets indikator, da forventningerne nu peger mod faldende beskæftigelse. For detailhandlen trækker et skifte fra meldinger om stigning til nedgang i faktisk omsætning den sammensatte indikator ned. Serviceerhvervenes sammensatte indikator falder også lidt på månedsbasis, da mere udbredte forventninger om stigende kommende omsætning ikke kan opveje færre meldinger om stigende faktisk omsætning. I tabellen herunder er tallene for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2023

2024

 

Mar.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

81,8

92,5

89,1

92,6

96,1

95,7

95,2

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

89,6

97,6

92,2

97,6

100,7

100,2

100,0

Industri

Sammensat (bk, sk)

-14

-6

-16

-8

-5

-7

-4

 

Produktionsforventning (sk)

-2

2

2

-1

7

14

10

 

Ordrebeholdning (bk)

-24

-15

-43

-20

-22

-26

-19

 

Færdigvarelagre (bk)

17

6

7

4

0

10

4

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-14

-13

-10

-13

-13

-9

-16

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

-6

-3

-2

-4

-6

2

-9

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-21

-23

-17

-21

-20

-20

-22

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

-2

2

-1

3

3

5

3

 

Faktisk omsætning (sk)

-1

0

-5

2

4

8

3

 

Forventet omsætning (sk)

1

8

7

9

9

7

9

 

Faktisk forretningssituation

-7

-2

-6

-3

-3

-1

-3

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

-12

-8

-4

-3

-3

-6

-11

 

Faktisk omsætning (sk)

-17

3

2

4

11

10

-5

 

Forventet omsætning (sk)

16

10

21

22

13

5

6

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

35

37

36

35

34

33

33

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Find flere konjunkturbarometertal

www.statistikbanken.dk/2459 findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Temasiden Et overblik over dansk økonomi giver desuden et aktuelt billede af tilstanden i dansk økonomi for en række udvalgte indikatorer.

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -4
marts 2024
Ændring +3 point
februar - marts
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -16
marts 2024
Ændring -7 point
februar - marts

Nyt fra Danmarks Statistik

21. marts 2024 - Nr. 77

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. april 2024

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation