Gå til sidens indhold

Industrien ser lyst på produktion og beskæftigelse

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -7
februar 2024
Ændring -2 point
januar - februar
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -9
februar 2024
Ændring +3 point
januar - februar

Konjunkturbarometer for erhvervene februar 2024

I februar svarer en overvægt på 21 procentpoint af virksomheder i industrien, at de forventer stigende frem for faldende produktion. For beskæftigelse er overvægten på 14 procentpoint, og for begge indikatorer er der tale om en markant stigning på månedsbasis. Stigningen skyldes, at flere branchegrupper på kort tid er gået fra udpræget forventning om fald til nu at have en overvægt af virksomheder, der forventer stigning. Særligt de store brancher, maskinindustri og metalindustri har skiftet fra negative forventninger til de kommende tre måneder, til nu at have klart positive forventninger. De positive forventninger til produktion og beskæftigelse står dog i kontrast til ordrebeholdningen, der fortsat vurderes til at være utilstrækkelige for et flertal af virksomhederne, ligesom flere vurderer, at deres færdigvarelagre er for store.

Forventninger til de kommende tre måneder i industrien de seneste fire månederKilde: www.statistikbanken.dk/baro6

Mangel på efterspørgsel fylder mere end mangel på arbejdskraft

I de månedlige opgørelser af produktionsbegrænsninger for hhv. bygge og anlæg og serviceerhverv fylder manglen på efterspørgsel nu mere for de fleste brancher end manglen på arbejdskraft. For bygge og anlæg melder 31 pct. om mangel på efterspørgsel, mens 26 pct. melder om mangel på arbejdskraft. 26 pct. er også den andel, der melder om, at dårligt vejr har begrænset produktionen i februar. For serviceerhverv er andelene 36 pct. for mangel på efterspørgsel og 30 pct. for mangel på arbejdskraft. Den mest iøjnefaldende ændring i februar er, at andelen af transportvirksomheder, der melder om finansielle begrænsninger, er steget til 22 pct. fra 11 pct. i januar.  

Tillidsindikatorerne falder lidt

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, er faldet fra 101,3 i januar til 100,3 i februar. Tillidsindikatoren, der også inkluderer Forbrugerforventninger (se emnesiden) og således mere bredt belyser forventningerne til økonomien, falder fra 96,7 i januar til 95,9 i februar. Trods den fortsatte fremgang i forbrugerforventningerne, er de stadig negative og trækker dermed indikatoren ned under erhvervstilliden. Værdier over 100 afspejler vurderinger over det historiske gennemsnit.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, sæsonkorrigeret. Februar 2024Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf)

Udviklingen i de sammensatte konjunkturindikatorer

For industrien falder den sammensatte indikator på trods af de positive produktionsforventninger, men opvejes af mere udbredt vurdering af for store færdigvarelagrene, der ses som negativt. Modsat stiger byggeriets indikator, da forventningerne til udviklingen i beskæftigelsen nu er gået fra negativ til positiv. For serviceerhverv og detailhandlen er der faldende forventninger til omsætningen, men for serviceerhverv opvejes det af, at den faktiske omsætning mere udbredt vurderes som stigende, hvilket holder den sammensatte indikator uændret på månedsbasis. I tabellen herunder er tallene for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2023

2024

 

Feb.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

79,8

88,5

92,4

89,0

92,9

96,7

95,9

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

88,3

94,0

97,8

92,3

97,8

101,3

100,3

Industri

Sammensat (bk, sk)

-15

-12

-6

-16

-8

-5

-7

 

Produktionsforventning (sk)

-4

-4

2

2

-1

8

15

 

Ordrebeholdning (bk)

-27

-27

-15

-43

-20

-22

-26

 

Færdigvarelagre (bk)

15

4

6

7

4

0

10

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-18

-10

-12

-9

-11

-12

-9

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

-13

-2

-1

0

-1

-4

2

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-22

-18

-23

-17

-21

-19

-20

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

-3

0

2

-1

3

4

4

 

Faktisk omsætning (sk)

-3

-5

0

-5

2

5

8

 

Forventet omsætning (sk)

4

6

8

7

9

9

6

 

Faktisk forretningssituation

-9

-1

-2

-6

-3

-3

-1

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

-24

-9

-8

-4

-2

-3

-5

 

Faktisk omsætning (sk)

-36

-1

3

3

6

12

12

 

Forventet omsætning (sk)

-15

8

10

21

22

13

5

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

20

34

36

36

34

33

33

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Find flere konjunkturbarometertal

www.statistikbanken.dk/2459 findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Temasiden Et overblik over dansk økonomi giver desuden et aktuelt billede af tilstanden i dansk økonomi for en række udvalgte indikatorer.

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -7
februar 2024
Ændring -2 point
januar - februar
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -9
februar 2024
Ændring +3 point
januar - februar

Nyt fra Danmarks Statistik

22. februar 2024 - Nr. 47

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. marts 2024

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation