Gå til sidens indhold

Lavere driftsresultat for gartnerierne i 2022

Regnskabsstatistik for gartneri 2022

Driftsresultatet for de 538 heltidsgartnerier faldt med 10,0 pct. til 1,0 mio. kr. i gennemsnit for 2022 i forhold til 2021. Det svarede til et fald i afkastningsgraden fra 5,4 til 4,9 pct., varierende fra 6,1 pct. for væksthusgartnerier og 4,7 pct. for frilandsgartnerier. Statistikken omfatter såvel økologiske som konventionelle gartnerier.

Heltidsgartnerier, afkastningsgradKilde: www.statistikbanken.dk/jord7

Tilbagegang for potteplanter og fremgang for grøntsager i væksthussektoren

Bruttoudbyttet for potteplantegartnerier steg med 3 pct. pr. m2 væksthus, hvilket præcis svarer til den registrerede prisstigning, se statistikbanken.dk/LPRIS21. Energiomkostninger steg med 17 pct. og omkostninger til lejet arbejdskraft med 10 pct. pr. m2 væksthus, hvorefter driftsresultatet med 0,3 mio. kr. i gennemsnit pr. gartneri var 73 pct. lavere end i 2021. For gartnerier med væksthusgrøntsager steg bruttoudbyttet med 8 pct. og driftsomkostningerne med 6 pct. pr.  m2 væksthus. Driftsresultatet steg herefter til 1,0 mio. kr. i 2022 mod 0,6 mio. kr. i 2021.

Bedre resultat for grøntsager og frugt på friland, men fald for planteskoler

For de 88 gartnerier specialiseret i frilandsgrøntsager var den gennemsnitlige arealanvendelse på 247 ha. Arealet med gartneriafgrøder var dog med 83 ha næsten 13 ha mindre end året før. Bruttoudbyttet faldt herefter med 6 pct., og driftsomkostningerne med 5 pct. Finansieringsomkostningerne var 0,4 mio. kr. lavere end året før (realiserede gevinster og tab ved konvertering af lån indregnes i finansieringsomkostningerne), og det betød, at driftsresultatet blev 1,8 mio. kr. Det var 0,1 mio. kr. bedre end året før. Driftsresultatet for de 172 virksomheder specialiseret i frugt og bær steg også med 0,1 mio. kr., til 0,7 mio. kr., men det skete på basis af store stigninger i både bruttoudbytte og driftsomkostninger på 0,6 mio. kr., mens et fald i finansieringsomkostninger bidrog til resultatfremgangen.  

Tilbagegang for planteskoler

For de 79 planteskoler faldt det gennemsnitlige driftsresultat med 0,5 mio. kr. til 1,2 mio. kr. Faldet skal ses i lyset af, at 2021 var et godt år pga. husholdningernes øgede fokus på køb af haveplanter - en følge af COVID19.

Prisstigninger gav store bevægelser i væksthussektorens energiforbrug

I 2022 udgjorde naturgas 13 pct. af væksthusgartneriernes energiforbrug til opvarmning. Det var mere end en halvering i forhold til 2021 og 2020. En stor del af væksthusgartnerierne ligger omkring Odense, hvor gartnerier med mulighed for at skifte til fjernvarme har gjort det. Andre gartnerier har øget deres forbrug af olie og kul, hvor priserne i 2022 steg knap så meget som for gas. Samtidig blev der sparet på elforbruget i væksthusgartnerierne, men selvom antallet af forbrugte kWh pr. m2 faldt med ca. 32 pct., så steg omkostningen til el fra 35 til 45 kr. pr. m2 i 2022 som følge af markant højere priser.

Prisindeks på energi (nettoprisindeks) og væksthusgartneriernes varmeforbrug. 2020-2022Kilde: www.statistikbanken.dk/pris114 og jord9

Resultatopgørelse, heltidsgartnerier

 

Væksthus

Friland

Alle

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Antal gartnerier

203

173

163

410

386

375

613

559

538

 

1.000kr.

Bruttoudbytte

15307

17026

18521

6495

8301

8755

9413

11001

11714

- Lønomkostninger

4590

5109

5779

2104

2568

2661

2927

3354

3606

- Energiomkostninger

1363

1818

2182

134

183

284

541

689

859

Driftsresultat

1194

1006

499

776

1007

1166

915

1076

964

 

Procent

Afkastningsgrad

9,6

7,7

6,1

4,0

4,9

4,7

5,3

5,4

4,9

Soliditetsgrad, ultimo

44,8

44,5

42,7

39,5

40,9

43,3

41,2

41,8

43,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/jord2 og jord7

Resultatopgørelse driftsformer, heltidsgartnerier 2022

 

Væksthus

Friland

 

Potteplanter

Grøntsager

Grøntsager

Frugt og bær

Planteskole

Antal gartnerier

119

44

88

172

79

Væksthusareal (m²)

18840

21388

197

592

1184

Frilandsgartneri (ha)

0,6

0,6

82,9

19,8

22,7

Arbejdsforbrug (timer)

26725

30795

23108

9048

20593

 

 

 

 

 

 

 

1.000kr.

Bruttoudbytte

18103

19652

15234

4052

12516

- Lønomkostninger

5485

6574

4387

1395

4299

- Energiomkostninger

2039

2570

569

150

222

Driftsresultat

308

1015

1815

714

1151

 

Procent

Afkastningsgrad

4,2

10,5

4,9

3,3

7,6

Soliditetsgrad, ultimo

45,2

35,4

37,4

47,3

51,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/jord2 og jord7

Nyt fra Danmarks Statistik

16. oktober 2023 - Nr. 354

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. september 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på en stikprøve og dækker jordbrugsbedrifter, hvor mindst halvdelen af standardoutput kommer fra gartneriprodukter. Data indsendes til EU's informationsnet for landøkonomisk bogføring, der sammenstiller landenes data.
Heltidsgartneri har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer.
Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital.
Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er aflønnet med en beregnet timeløn.
Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct.
Soliditetsgrad efter hensættelser viser egenkapitalen efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation